UMBANGO UQALA EMAKHANDLELENI

Ilanga - - Imib - Fikile Nzuza

MHLELI: Kwelakho lodumo elishicilelwe mhla zingama-24-26 kwephezulu, ngithanda ukukwethulela isigqoko. Mangisho nje ngingananazi ukuthi phambilini bengenqena ukufunda ingosi yakho, “Ngeso Lomhleli”, ngenxa yobude bayo kodwa muva nje hhayi sengiqala ngayo.

Izihloko okhulumela phezu kwazo zicace bha futhi zikhuluma ngezinto ezenzekayo kulezi zinsuku esiphila kuzona. Ushayelani khona ngale yokuhlala emakhandleleni? Kukaningi sibona izinxushunxushu emizini yabantu kubangwa lokho kuhlala emakhandleleni, lapho uselele ngomqolo lo okunguyena oqhathe abantu.

Bafowethu, ake nizame ukuthi izinto ezithinta impilo yenu nobudlelwano benu bangasese nikubhekelele ngoba ukufa kuwubuthongo.

Njengomuntu osesebenze nomphakathi, kukaningi ngihlangabezana nezinkinga ezidinga ukuxazululwa sekubangwa amafa ngoba nje wena mnikazi wendaba ungazange uqikelele ukwaba ifa lakho usaphila.

Kangisayiphathi-ke eyabasemzini osekuyibona abasele nomsebenzi wokubhekelela ukuthi ngubani ozohlala emakhandleleni ngoba phela nangu umama kaBoy osekuneminyaka wahlukanisa naye, kodwa ngokuthi abasemzini bayamthanda ngoba phela naye usenentshisekelo yobulunga bomndeni, sekuhlaliswa yena laphaya.

Ngakolunye uhlangothi, nangu umama kaGirl obusuhlale naye iminya- ka eli-15, sekuzelwe nezingane, yena ubukwa phansi phezulu futhi kabamnambithisisi lapha ekhaya.

Useyothukwa-ke umntwana wabantu, usesolwa nokuthi unesandla ekufeni kwakho. Mhlawumbe nguyena kanye obusuzimisele ukwakha naye umuzi. Bafowethu, ake nigweme yonke le nyakanyaka yembedumehlwana esalayo uma nina senidlulile emhlabeni.

Sekungaze kugcine ifa lakho lidliwa nangabantu abangafanele ngoba phela nakhu wena ushone ungazange uqikelele ukuth ngelinye ilanga unokufa uzogadla njengesela.

Sekuyogqigqwa izinkantolo kubangwa. Umbango uqale khona laphaya emakhandleleni.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.