NOMSEBENZI OMNINGI

Ilanga - - Bono -

kanya ngisho nokuhlela amadlelo akho. Ukulandela kahle uhlelo lokunonophalisa umhlabathi lwenza kungabinasidingo sokuthenga omanyolo ngoba ukondleka ensimini kuvele kulingise ukwenza kwemvelo nendalo. Uguquko oluphelele kwichabuthi lufinyeleleka lapho umlimi esebonisa ukukwazi ukuxhumanisa ubudlelwano phakathi komhlabathi, izitshalo, imfuyo nemvelo esensimini nezungeze insimu.

Lokhu kusho ubuciko bokwazi ukuthi zilwane zini eziwusizo, lukhula luni olune- sidingo, njalonjalo. Uma ngabe insimu kade ilele isikhathi esingaphezulu kweminyaka eyisihlanu, leyo nsimu iyakwazi ukuvele ithole isitifiketi sechabuthi masinyane uma ngabe kuyinto edingwa ngumlimi leyo. Uma kungenjalo, umlimi uzobe elandela uhlelo olubizwa nge-in-conversion, okusho ukuthi ulandela imigomo yechabuthi kodwa isikhathi sokwelapha umhlabathi kule nsimu kasikapheli. Ukuze ukhulise izimakethe zakho, mema abalimi nabathengi ensimini yakho ubafundise ngokubaluleka kwesivuno sechabuthi emizimbe- ni yomphakathi nakwezemvelo. Lokhu kuzokwenza baheheke abalimi nenze umphilandawonye nikwazi ukusebenzisana ikakhulukazi ngezinsiza nezimakethe. Ngaphezu kokutshalela ukuthengisa, bhekela umndeni wakho ungabulawa yindlala.

Uma ekhona umlimi oseqalile ukutshala amakha okunonga ukudla, singamsiza ngokuthola izimakethe masinyane.

Umlimi odinga imininingwane ethile angasithinta kwethi: 082 789 4281 noma ngokuxhuma ikheli elithi www.sicelokunene.co.za, ekhasini elithi: Contact us axoxe nathi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.