KUTHI COSOLOLO ESETHI VOSHO

Ilanga - - Imib - Zweli Zulu ETHEKWINI

MHLELI: Ave ngivumelana nemibono esengosini yakho ekitazayo ibe ibeka amaqiniso obala. La ma- hug and kisses ave engahlelekile ngoba umuntu ukuhaga nje akazi noma uyezwana yini wena nale nto ayenzayo, kangiphathi-ke uma kushoniwe emndenini.

Bese kuba yile okhulume ngayo yokuma phuhle endlini noma umuntu ephuza amanzi. Yayinkulu futhi imqo- ka imfundiso esayinikwa ngabazali bethu izwe lisabusa.

Ezinye izinto usazibona lapha nalaphaya. Kukhona igalaji engithela kulona uphethiloli engiphatheka kabi uma ngingasizwanga yilo sisi othi vosho uma esemukela imali sengikhokha.

Hhayi ngoba kumele enze njalo kepha kuyinhlonipho nje enhle ayenzayo kimina ngiyikhasimende nami kungishiya kuthe cosololo uma esethi vosho. Uqinisile uma uthi kwakugqame ezikoleni kithina esafunda, kwafundeka ngoba sasifundiswe ukuthi uyalalela wenze osekushiwo, pho-ke sekushintshile ukwenza. Sesifa nangamakepisi endlini umuntu angayiboni nje inkinga kulokho, ohhe!

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.