BAYAHLUPHA ABANTU OKUNGAKHULUNYWANGA NABO

Ilanga - - Izindaba - Lalela uDkt M.S. Mncwabe kwiNANDA 88.4 FM njalo ngeSonto ebusuku ohlelweni “UBIZO LWAKHO”. Utholakala kwethi: 072 320 1773. Calling Promotions Ministries 176 Pixely kaSeme (West Street) Durban

GENESISE 13: 5-10

ESIKUFUNDA kule ndaba yanamuhla wukuthi uNkulunkulu ubize u-Abraham emtshela ukuthi makaphume ezweni lakubo, ezihlotsheni zakhe nasendlini kayise, aye ezweni abezomkhombisa lona. Esikutholayo wukuthi noLoti uthande ukuhamba naye nakuba uNkulunkulu engashongo lutho kuyena.

Esikunakayo kulolu daba wukuthi u-Abraham ubenemfuyo namatende kanti noLoti ubenemfuyo yakhe. Bekukhona nabelusi bale mfuyo abehlukene kabili: abemfuyo ka-Abraham kanjalo nabekaLoti.

Ngamanye amazwi endaweni yomuntu oyedwa okunguyena okhonjiswe le ndawo, sekuhlangene imfuyo yakhe neyomuntu okungashiwongo lutho kuyena. Lokho kube nomthelela ongemuhle ngoba kutholakale sekuxabana abelusi baka-Abraham nabakaLoti.

IBhayibheli lisifundisa ukuthi indawo yayisincane ngenxa yobuningi bemfuyo yabo ukuba babe ndawonye. Emuva kokuxabana kwabelusi babo u-Abraham waqhamuka nekhambi kwakumele bahlukane ukuze kungagcini sekuxabana bona bengabazalwane. U-Abraham wacela ukuthi yena uma eya ngakwesokhohlo uLoti uyoya ngakwesokunene, uma eya ngakwesokunene uLoti aye kwesokhohlo.

Ukwahlukana kwabo yikhona okwenza uLoti aphakamise amehlo akhe wayeselibona ithafa elalifanele yena nemfuyo yakhe. Lokhu kwakungeke kwenzeke ukuba abahlukananga no-Abraham. Esikufundayo lapha wukuthi kunabantu abathandayo ukulandela abantu okukhulunywe kubona noma kungakhulunywanga ukuba babalandele.

Kuvamile ukuba kugcine sekunomsindo endleleni odalwa wukuthi kuhlangene abantu abaphethe izinto ezahlukene, okungafanele ukuba babe ndawonye. Abantu abanemibono emibili eyehlukene kabakwazi ukuhlanganyela indawo eyodwa ngenxa yezinto ezahlukene abaziphethe.

Omunye ufuna kwenzeke izinto ngendlela yakhe kanti nomunye uthanda ukuba kwenzeke ngendlela yakhe. Uma unombono owehlukile, qaphela ungalokothi uwuhlanganise nomunye umbono ngoba kuba nomsindo ongenasidingo ngoba umbono ufana nemfuyo okumele ithole ithafa okumele ukuba iluselwe khona.

Izinkinga zabantu abandawonye kodwa benezinto ezehlukene, kakubi nakhambi uma bexabana ngaphandle kokuba bavele behlukane omunye aye ngakwesokhohlo nomunye aye ngakwesokunene.

Akuve kubuhlungu ukuba ndawonye kodwa nibe nihlukene ngezinto enizenzayo ngoba kugcina sekubonakala ukuthi noma nindawonye kodwa ninemfuyo eyehlukene kabili futhi enabelusi abaphilela ukuxabana.

Kunohlobo lwabantu oluhlupha- yo, oluthanda ukuba phakathi kwethu nakuba lunemfuyo yalo oluthanda ukuyifuyela phakathi kwethu. Kunomuntu oke athande ukuba phakathi kwenu kodwa ahluphe ngokufuna ukuba nezinto zakhe.

Omunye uthanda ukuba sebandleni elithile kodwa athande ukuba nabantu abangabakhe kulona ibandla lelo. Lokho kudala omkhulu umsindo ngoba kugcina kubangwa abantu abasetshenzwayo bese kungasebenzeki.

Ngithanda ukwexwayisa bonke abantu uNkulunkulu akhulume nabo ebakhombisa ukuthi mabaye endaweni ethile ukuyokwenza lokho abathunyelwe ukuyokwenza, ukuba babaqaphele oLoti abavele bazithandele ngokwabo ukulandela noma bengazi ukuthi kuthiweni kwababalandelayo.

Kunebandla oke ucabange ukuthi linomalusi oyedwa kanti phinde sekukhona noLoti osezifuyele yena ngokwakhe futhi onabelusi bakhe kulona.

Khumbula ukuthi laba bantu abebexabana bebengabelusi, obekubaxabanisa wukwalusa imfu-yo ehlukene kabili kodwa besendaweni eyodwa. Uma uhlanganisa izinto ezimbili ezahlukene endaweni eyodwa kakusebenzeki, kunalokho kudaleka isiphithiphithi nomsindo wokubanga okunihlanganisile.

Maningi amabandla anoLoti abadala isiphithiphithi sokuzifuyela imfuyo yabo kodwa beyifuyela emabandleni abaphakathi kwawo. Qaphela abantu abathanda ukufuya imfuyo yabo endleleni yakho.

*

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.