Ushayelwa ihlombe uMkhandlu onyakeni owodwa nje vo ungenile

Ilanga - - Ikhasi Elikhokhelwe - website: www.uphongoloonline.gov.za

Yize umasipala wasoPhongolo uzimisele ngokuthuthukisa izimpilo zabantu kodwa zisekhona izinselelo ezibhekene naloMasipala. Ezinye zezinselelo ukuthi abantu abaningi basantula imisebenzi, ukuntuleka kwabatshalizimali, Izingaeliphezulu lobubha,ukuntuleka kwengqalasizinda Kanye Nezinga eliphezulu lobugebengu.

Esikhathini esingangonyaka uMkhandlu oholwa uMeya uKhansela Winile Nhlabathi nesigungu sakhe samaKhansela bengenile umphakathi wasoPhongolo ubashayela elikhulu ihlombe ngomsebenzi asebewenzile wentuthuko kusukela ku-Ward 1 kuya ku- ward 15. Kulemisebenzi yentuthuko sibala ukufakwa kogesi, ukwakhiwa kwezindlu zemxhaso, ukulungiswa kwemgwaqo, ukwakhiwa kwamahholo, izinkulisa, kanye namanye amaprojekthi azosiza ukuthukiswa komnotho emphakathini.

Ohlelweni lwentuthuko Umasipala uthathe isinqumo sokuba kuqhutshekwe kuqedelwe onke amaprojekthi angakapheli, bese kuthi onke lawa ebehlelelwe ukuba enziwe ngonyaka ka 2017/18 wona aseyoqedelwa ngonyaka ka 2018/19. Okuphawulekayo ukuthi onke amaprojekthi asenziwe, asasetshenzwa Umasipala wasoPhongolo udlale indima enkulu yokudala amathuba emisebenzi kubantu bendawo ikakhulukazi lapho iprojekthi yenziwa khona.

Ngokwezinhlelo kuzoqhubeka ukulungiswa komgwaqo eNcotshane kwa Wadi 2 no 10 , Kuqedelwe ukwakhiwa kwenkulisa eVimbeshini kwaWardi 3, ukwakhiwa kwenkundla yezemidlalo iThandukukhanya Sportsfield kwa-Wadi 7. Kubuye kwakhiwe ihholo lomphakathi kwaWadi 11ngezigidi ezimbili zamarandi. Kwakhiwe indawo yezemidlalo eNcotshane, nakwa ward 9 eMkhiwaneni nakhona kuzokwakhiwa inkundla yezemidlalo. Kuphelile ukwakhiwa kweNkulisa kwa-Wadi 13 eMhlakeni. Kubekwe imali eyanele ukulungisa imigwaqo engena emakhaya kwa-Wadi 9, kanti nakwa-Wardi 6 khona isiphelile. Isiphelile ukwakhiwa inkundla yezemidalo kwa-Wadi 14 eCandover. Kwa-Wadi 9 nakhona isiphelile iNkulisa ebiyakhiwa. Kwa-Wadi 6 kuzokwakhiwa ihholo lomphakathi. Kwa-Wadi 3 isiphelile imigwaqo engena emakhaya ebize izigidi zamarandi. KwaWadi 11 kuzokwakhiwa uMtholampilo. Kanti khona futhi kwa-Wadi 11 edolobheni kulingiswe imigwaqo ngezigidi zamarandi. Kuyaqhubeka ukwakhiwa kwemigwaqo engena emakhaya eCandover kwa-Wadi 14. Inkundla yezemidlalo ebiyakhiwa kwa-Wadi 15 isiphelile.

Hon Mayor Cllr B C Nhlabathi

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.