Ithuba lokwazi uDkt Pixley Seme

I-ANC ihlele imicimbi yokumbungaza

Ilanga - - Izindaba -

HEYI, baze basibanga isicefe laba bantu, thina sakhula lo mgwaqo kuwuWest Street, manje sebewubiza ngoPixley kaSeme. Ngubani lowo muntu? Kusho ukuthi yonke into eThekwini izogcina isiqanjwe ngabantu bepolitiki….” Kwasho enye intokazi enkabeni yeTheku iphuma ukuyocwala izinwele.

Kwakubonakala futhi kuzwakala ukuthi kayazi ukuthi lo Dkt Pixley ka-Isaka Seme, osekuqanjwe ngaye umgwaqo omkhulukazi eThekwini, qhaza lini alibamba emzabalazweni wenkululeko yaseNingizimu Afrika.

Umphakathi onentshisekelo yokwazi ngoDkt Seme uzothola ithuba lokumazi kabanzi ngoMfumfu (October) njengoba kule nyanga kuhlelwe uchungechunge lwemicimbi yokumbungaza KwaZulu-Natal.

Le micimbi ihlelwe yi-African National Congress (ANC) KwaZulu-Natal neDkt Pixley kaIsaka Seme Foundation. Kuzoba nezinkulumo ngempilo yalo mholi bese kuba nesidlo sakusihlwa esikhethekile.

Kuzobe kuqhakanjiswa futhi kutuswa igalelo likaDkt Seme njengomunye wabasunguli beANC nommeli ovelele, isifundiswa, ikholwa elalilwa nengcindezelo yombuso wamaNgisi.

UDkt Seme wathola iziqu zomthetho eColumbia University, e-United States of America (USA), ngonyaka we-1906, walandelisa ngezinye zomthetho e-Oxford University e-England ngonyaka we-1908.

Ngenxa yokuthi amaBhunu namaNgisi eNingizimu Afrika ayesehlangene abumba i-Union of South Africa - ashiya abomdabu, amakhaladi namaNdiya - uDkt Seme wahlaba umkhosi enxenxa abantu abamnyama ukuba bahlangane bakhe inhlangano ezoba yizwi labo.

Wathi mawuhlangane umhlathi owazanayo noma ungumZulu, ungumXhosa, ungumSotho, ungumShangane, ungumVenda makuhlanganwe kubunjwe iSouth African Native National Congress (SANNC), eyagcina isiyi-ANC ekuhambeni kwesikhathi.

Izifundiswa, amakholwa, amakhosi, abalimi nezisebenzi bahlangana eMangaung, eFree State (okwakuyi-Orange Free State ngaleso sikhathi), mhla ziyisi-8 kuMasingana (January) ngonyaka we-1912 kwabujwa yona le SANNC eyayifunwa nguDkt Seme.

UMfu John Langalibalele Dube, uMafukuzela onjengezulu, ongumsunguli wephephandaba ILANGA, wakhethwa waba ngumengameli wayo yize ayengekho kulowo mhlangano.

UDkt Seme wakhethwa waba ngumgcinimafa, uMnu Solomon Thekisho “Sol” Plaatjie waba ngunobhala-jikelele, kwaba khona noMnu Selby “uNkonka wefusi” Msimang kubasunguli bale nhlangano.

Eqhulwini ezintweni ezazilwelwa, kwakuyindaba yomhlaba nobumbano.

UDkt Seme wagcizelela ukuthi ngeke besanqotshwa abacindezeli ngezikhali ngoba kwakusanda kuphela iMpi yamaKhanda kaBhambatha kaMancinza Zondi, eyahlakazwa wuMbuso wamaNgisi ngo-1906.

UDkt Seme wajuba ithimba lezithunywa ze-ANC elalinoMfu Langalibalele Dube, uMfu Walter Rubusana, uMnu Saul Msane, uMnu Thomas Mapike, uMnu Plaatje ukuba liye e-England liyokhala ngeLand Act yangowe-1913, eyayiphuce abantu bomdabu umhlaba.

UDkt Seme wayevelele kakhulu ebukhosini baKwaZulu nobaseSwazini. Wayeganwe nguMntwana Phikisile Harriette Zulu, indodakazi yeSilo uDinuzulu kaCetshwayo. Wayengummeli nomeluleki weNgonyama uSobhuza 11 ngonyaka we-1921.

Abaningi babethi uDkt Seme ngowesizwe samaThonga kanti kakunjalo. Umlando uthi abakwaSeme baxebuka KwaMthethwa nabakwaMsweli nabaKwaNxele.

AbakwaSeme (oMbuyazi izithakazelo) basuka belandela izinyoni okuthiwa ngamaseme, ezindiza zibe ziningi ndawonye. Kuthiwa laba bantu baKwaMthethwa bazilandela lezi zinyoni baze bayowela iMfolozi, babheka KwaMpukunyoni, eMtubatuba), bedlulela eSt. Lucia.

Kuthe sebefunwa batholakala eSt Lucia kwase kuthiwa ngabakwaSeme ngoba belandela amaseme. Uyise kaDkt Pixley Seme, uMnu Marsh Isaac (Isaka) Seme, wayesuka KwaMpukunyoni engu- tolika wabefundisi be-American Zulu Mission esibizwa nge-United Congregational Church (UCC) njengamanje.

Uyise kaDkt Seme, u-Isaka, wagcina esezinze emishini ye-American Board eseNanda, enyakatho yeTheku, endaweni yeNkosi uMqhawe kaDabeka Ngcobo.

Yilapho-ke wakhulela khona ngaphansi kwesandla sesonto. Babenabazali bakaMafukuzela kuleli bandla.

Enye i-American Zulu Mission eyayiseThekwini yayiseManzimtoti, endaweni yeNkosi uMakhutha Makhanya, iphethwe nguMfu Dkt Newton Adams (i-Adams Mission).

Kulezi zimishini kwakuqhakanjiswa imfundo yingakho uDkt Seme noMafukuzela baze bafunda emazweni aphesheya.

Izimfihlo zeSilo sasoSuthu, uDinuzulu kaCetshwayo, zazaziwa nguDkt Seme.

ISilo uDinuzulu sabuya eSt Helena kade sidingisiwe sesidunguzela, uDkt Seme njengomkhwenyana wasendlunkulu noDkt Godfrey, bazama ngayo yonke indlela ukutholela iSilo uDinuzulu usizo lokuba silashwe phesheya kwezilwandle benqatshelwa.

NguDkt Seme noNkz Herriette “uDlwedlwe” Colenso ababhoboza ithumba ngesikhathi sekufanele kumenyezelwe ozothatha isikhundla sobungonyama kukhotheme iSilo uDinuzulu ngoMfumfu we-1913.

Induna, uMankulumane kaSomaphunga Ndwandwe, yayisimemezele ukuthi uMntwana uDavid Nyawana kaDinuzulu nguyena ozoba yisilo. UMntwana waKwaMinyamanzi, uMnyayiza kaNdabuko kaMpande, wakhuza ibhadi wathi nguDkt Seme noNkz Colenso abaziyo ngozothatha izintambo, kwagcina sekubekwe uMntwana uSolomon (uMqwalajuba) kaDinuzulu.

UDkt Seme ukhunjulwa ngokungabi nomona nokujaha izikhundla, udedele abanye abaholi baphatha. Waba ngumengameli we-ANC ngonyaka we-1934, yize yayisungulwe nguyena.

Ufudukele eGoli wasungula inkampani yabameli eyayinoMnu Mzwakhe Anton Lembede owaba ngumengameli wokuqala we-ANC Youth League ANCYL).

UDkt Seme ushone mhla ziyisihlanu kuNhlangulana (June) ngonyaka we-1951 esehhovisi lakhe eGoli.

Ushona nje umndeni wakhe, okunguMntwana Phikisile kaDinuzulu nabantwana babo abathathu babeseMahhashini KwaNongoma ngoba babenomuzi khona, eduze kwesigodlo sasKwaDlamahlahla.

Ithuna likaDkt Seme eliseNewclare, eGoli, lembulwa yiNkatha yeNkululeko yeSizwe - le osekuyiNkatha Freedom Party (IFP) manje - ngoMandulo (September) ngonyaka we-1985 ngoba i-ANC yayisavalwe umlomo ngaleso sikhathi.

Abaningi babethi uDkt Seme ngowesizwe samaThonga kanti...

ISITHOMBE NGABE: THESOLOMON.CO.ZA

LELI yithimba elajutshwa nguDkt Seme ukuya e-England liyokhuluma indaba yeLand Act yangowe-1913.

ISITHOMBE NGABE: EN.WIKIPEDIA. ORG

WAYEBALULEKILE embusweni kaZulu nowaseSwaziland uDkt Seme.

ISITHOMBE NGABE: EN.WIKIPEDIA. ORG

KWAKUYISIFUNDISWA uDkt Pixley Ka-Isaka Seme.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.