QAPHELA ABAKUSIZAYO BANGAKONISELI KOKWAKHO

Ilanga - - Izindaba -

GENESISE 3:10-17

NAMUHLA ngithanda ukukhuluma ngabantu abalusizo ezintweni ezenziwa ngabanye ngoba kuyenzeka woniswe ngumuntu olusizo kuwena uma ungaqaphelanga.

Kule ncwadi esifunda kuyona sivezelwa isithombe esicace bha ukuthi le nto iyenzeka. Esikuqaphelayo lapha wukuthi uNkulunkulu wayekhulume noAdamu maqondana nemithi okwakufanele yena nomkakhe u-Eva badle kuyona, nangomuthi okwakungamele badle kuwona ukuze bangafi.

Uma sifunda sithola ukuthi uNkulunkulu wadala owesifazane wamyisa ku-Adamu ukuba abe ngumsizi wakhe. Okuqaphelekayo wukuthi lo msizi kwabuye kwaba nguyena owonisa u-Adamu ngokuba amdlise emthini okwakukhulunywe no-Adamu ukuba ungadliwa.

UNkulunkulu wayemazi umuntu ayekhulume naye nakuba sekonakele. Kungakho kwathi esefika kubona emuva kokuba sebedlile base becasha ensimini, uNkulunkulu wamemeza igama likaAdamu ngoba kunguyena ayekhulume naye kwasekuqaleni. Njengoba umhlaba ugcwele ukufa kangaka nje, kwangena ngomuntu owayesiza. Ziningi izinto esezonakele kubantu abaningi okwakukhulunywe kubona ukuba bazenze, kodwa okwathi ukuba bathole abasizi kuzona, kwaba wukonakala kwazo.

Kule ndaba singabala imikhakha eminingi abantu abawusizo kuyona kodwa okumele baqashelwe - noma bewusizo olukhulu kangakanani - ukuze ithuba lokusiza kungabi ngelokonakala kwezinto.

Kuyaqapheleka ukuthi ngempela u-Eva wayengumsizi ka-Adam ovela kuNkulunkulu, yingakho besingacishile isambulo ku-Adam sokuthi lo msizi wamphiwa nguyena uNkulunkulu noma izinto sezonakele. Lokhu kufakazelwa ngamazwi ka-Adam uma ethi: "Owesifazane owangipha yena ukuba abe nami, nguyena onginike umuthi ukuba ngidle".

Kunabantu abebenobudlelwano obuhle phakathi kwabo noNkulunkulu ngesikhathi bengakabatholi abasizi ezintweni abazenzayo, kodwa izinto zaqala ukonakala ngesikhathi sebenabasizi kuzona emikhakheni eyehlukene.

Singaqala kubona laba abasenkingeni yokoniswa ngabasizi babo emishadweni abakuyona. Kuleyo mishado kunabantu abakhala izinyembezi ubusuku nemini ngoba ngesikhathi bengakashadi, izinto bezihamba kahle besebenzela uNkulunkulu ngaphandle kwenkinga.

USathane usebenzise bona impela labo abashade nabo ukubonisa kulokho abakwenzayo.

Akusizona zonke izikhathi lapho uma kukhona into eyonakeleyo kube wukuthi yoniwe ngabantu abavela kuSathane, kodwa kuyenzeka uSathane asebenzise bona laba abavela kuNkulunkulu ukona izinto ngabo.

Kunabanye abantu esibalethelwa nguNkulunkulu kulokho esibizelwe ukukwenza emsebenzini weNkosi. Kuyenzeka umuntu osizayo afise ukuguqula izinto ngendlela ebezimi ngayo engakafiki, angafuni ukulandela lokho okwenziwayo.

Lapho-ke kuba wukuqala kokushayisana phakathi kwalowo ophathiswe umbono nalabo abalethwe nguNkulunkulu ukuzoba wusizo.

Bayingozi abantu abasizayo ngoba kwesinye isikhathi ukusiza kwabo kuba nezinto eziphathekayo futhi eziyisidingo ekusebenzeni kwakho, okungagcina sekukwephuce namandla entweni ekhulunywe nawe ngoba sekuyibona asebelawula ngenxa yosizo abakunika lona.

Kunemibono eyayikhulunywe kubantu abathile ukuba bayenze ngendlela ababetshelwe ngayo nguNkulunkulu, kodwa okwaba wukufika kwabantu abebelethwe nguyena uqobo ukuzosiza ngokuxhasa imibono ngemali yabo, base beyisebenzisa ukuba kulalelwe noma yini abayishoyo.

Abantu abawusizo bavamisile ukuhlaselwa nguSathane ngenxa yezinto abasuke besiza ngazo.

Yingakho iningi labo livame ukugcogcoma ngenxa yokuthi lokho elisiza ngakho lifuna ukuphinde lilawule ngakho into eyenziwayo.

Uma ungumuntu okukhulunywe kuwena into ethile ukuba uyenze ngendlela okuthiwe yenze ngayo, qaphela abantu onikwe bona ukuba bakusize, bangasebenzisi usizo lwabo ukuguqula izinto ngendlela ezikhulunywe ngayo kuwena.

Kunabantu abakhala ubusuku nemini imishado

-------------------------Lalela uDkt M.S. Mncwabe kwiNANDA 88.4 FM njalo ngeSonto ngo-6-9 ebusuku ohlelweni “UBIZO LWAKHO”. Utholakala kwethi: 072 320 1773. Calling Promotions Ministries 433 Mahatma Gandhi (Point Road) Durban

eyoniwe ngabasizi babo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.