UZuma noMantashe bayixove bayiqeda i-ANC eKZN

Ilanga - - Imib - Mphikeleli Nxele wadi 32 ETHEKWINI

MHLELI: Ake ngivele ngidlale ngamaqiniso namhlanje, kuyacaca ukuthi uma singaneme emagatsheni sesizoya ezinkantolo manje ngoba kuyavela ukuthi abantu esibakhethayo ezifundeni, ezifundazweni nakuzwelonke, into esibakhethela yona kabayenzi, kunalokho basebenzisa amavolontiya e-African National Congress (ANC) angenalutho ukufeza izinhloso zabo.

Icala le-ANC KwaZulu-Natal ebelimayelana nengqungquthela yangonyaka wezi-2015 eMgungundlovu - lapho kunqobe khona uMnu Sihle Zikalala ehlula uMnu Senzo Mchunu, uthe uma engena uZikalala waxosha kwasani ebihamba noMchunu.

Baphinde bakha izifunda ezingombombayi, bafaka amakhansela abengafunwa wumphakathi ezindaweni okubalwa kuzona uwadi 95 eFolweni, kuwadi 78, 82, 84, 85 no-86 eMlaza nakwezinye izindawo. Amalunga e-ANC abengahambisani nobuholi bukaZikalala, buncishwe ilungelo lokuzikhethela amakhansela kunalokho uNkk Zandile Gumede (ongusihlalo we-ANC eThekwini nemeya kuleli dolobha) uthumele amaphoyisa kamasipala ukuba ayoqapha ukwenzelelwa kwabantu abafunwa nguyena ukuthi babe ngamakhansela ngoba benezivumelwano ezithile esizaziyo.

Umuntu omubi kule nto nguMengameli we-ANC, uMnu Jacob Zuma, ofuna kwenzeke intando yakhe eqenjini, akaphikiswa. Le nto yokuthi icala le-ANC KwaZulu-Natal lize lixazululwe yinkantolo yingoba uMnu Zuma ubekhona engqungqutheleni, akabubonanga yini ubushompeshompe? Njengoba ebikeliwe yini ayenzile?

UMengameli Zuma ngubaba ohlaka- niphe kwaze kwadlulela, indaba kaDkt Nkosazana Dlamini-Zuma isetshenzwe nguyena singanakile wathi makaphushelwe kwi-African Union (AU) kanti yena uyazi ukuthi uphushani namanje uzosiphushela kuyena. Ake ngibuze njengoba kwakuneNkosazana Zuma Commission ngowezi-2011, yaphelelaphi ? Yini ayilungisa uDkt DlaminiZuma? Kule nto ka-R14 million emxhumanisa noMbongeni Ngema yaphelelaphi?

UDkt Dlamini-Zuma kangimazi kahle kodwa ngesikhathi ebizwe wuKhozi FM ngabona ukuthi unenkani, akazihloniphi izintatheli nomsebenzi wazo, uyafana nse noNkk Zandile Gumede. Njengoba uNkk Gumede noMnu Bheki Ntuli (unobhala we-ANC eThekwini) bencishe bonke abantu abebehamba noMnu James Nxumalo ubulunga, babechaza ukuthini? Njengoba bakhipha noMnu Nxumalo babecabanga ukuthini?

UNkk Gumede njengoba elaxaze uMnu Mbulelo Zulu waze wathi makakhishwe ekubeni ngunobhala wewadi wayeqonde ukuthini? UMnu Zulu akusiyena lo obasize yaqala phansi ingqungquthela yeTheku?

Abaholi esibakhethayo kabanandaba bazicabangela bona nemindeni yabo bese benza inkohlakalo egameni leANC. Isigungu sikazwelonke kasinawo umsebenzi, sikhohlakele, sinenkohlakalo futhi senza intando kaMnu Zuma ozicabangela yena nomndeni wakhe. UMnu Zikalala ubengenankinga kwafika uMnu Zuma wamfaka inkohlakalo, wavele wonakala kakhulu.

Kayikho into esazolunga kwi-ANC kulesi sifundazwe ngoba uMnu Zuma nguyena oyixovile ngenxa yenzondo noMnu Mchunu. Njengoba nisifunze amakhansela, sesingaya yini nathi enkantolo?

Okuphinde kuxake yile nto eyenziwa yi-ANC Youth League (ANCYL) KwaZulu-Natal exova kakhulu, yenza le nto eyayenziwa nguMnu Julius Malema esadelela uMnu Thabo Mbeki. I-ANCYL kayiyisizi ngalutho intsha yaKwaZulu-Natal kodwa yona ihamba ngezimoto eziphambili. Intsha kayisebenzi kodwa i-ANCYL KwaZulu-Natal ilibele ukuyokhuluma iziNgisi ezinkulu emsakazweni. Yini umsebenzi weANCYL… noma ake ngibuze kanje: yini eseyenziwe yi-ANCYL?

UMnu Thanduxolo Sabela uzithandela imali. Ake ngibuze ngoNkz Bathabile Dlamini (ongumengameli we-ANC Women’s League) yini umsebenzi wakhe? Yini ayenzayo ukushintsha impilo yomama?

Kuphela babafuhlela ezinkantolo bayophikisana namabheyili. Maningi namakhansela angamahlathi angazi nokuthi lidumephi, azi ukudelela abavoti be-ANC.

Into engiyifundile kuMnu Zikalala nethimba lakhe, banenkani, bayadelela, bazenzela umathanda.

Uma ungazwani noma uphikisa uMnu Zuma, usuke usugadlile. Masikhishelwe la makhansela abhedayo, angakhethwanga wumphakathi. OMnu Gwede Mantashe - unobhala-jikelele we-ANC - makazolungisa ngoba kwaxova bona noMengameli Zuma.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.