SENZIWA IZIPHUNGUMANGATHI NGENDABA YEBALA

Ilanga - - Izindaba - Hikensile ngopfu ma-Afrika! mkhekhelezi@webmail.co.za

BAKWETHU, before ngihheme, ake ngiqale ngilungise le nto - kangazi sengiyilungisa okwesingaki kodwa ngiyacabanga ukuthi ngokwesitwenty eleventeen - abelungu and others, kababona abantu, okungasho-ke ukuthi kabawona amahuman noma ama- Earthling.

Ngisho nama-Arab namaKhoisan kababona abantu. Masiyiqale la, uma kukhulunywa ngabantu kusuke kukhulunywa ngesidalwa esifana nami nje okungama- human atholakala emazweni akwiSubSahara (ngaphandle kwamaKhoisan).

Ngakho-ke le nto yokubiza abelungu ngabantu ifana nokubiza i-Angora Goat ngemvu. Kuze kushiwo impela kuthiwe abantu abamhlophe nabamnyama - ngelinye ilanga siyozwa kuthiwa kunamaZulu angama-Arab njengoba sike sizwe kubizwa amaJapanese ngamaChinese.

Mangidlule-ke lapho bakwethu ngoba kuzoze kuthiwe ngiyapolitika kanti ngikhuluma iqiniso nje eliyintombi nto - iBantu Education yayifundwa ngabantu, kumaBantustan kwakuhlala abantu, iBantu Authorities Act yayibhekene nabantu, iBantu Languages ikhulunywa ngabantu.

Umkhulu wami uWillehad uyise kaWilliam, kaWentzeslaus, kaWillbard, Wilbroad uyisemkhulu kaWiseman, ukhokho kaWendo, kuthiwa wayevame ukuthi: “Truth is truth, justice is justice, law is law finish.”

Ningangizwa kabi, kangivubeli indaba yokucwasa la ngoba kangihambisani nhlobo nayo, kuphela nje ngibiza uchatho ngochatho hhayi isipakupaku esinethumbu lokufaka amanzi esiswini ngo- back door.

Indaba engikuyona-ke bakithi yile yabantu abasibelesele ngoWhite Monopoly Capital noState Capture, ikakhulukazi osopolitiki. Hheyi abantu bakithi bayongixaka ngisho sengiyisipoki. Badla iWhite Monopoly Capital, baphuza yona, bagqoka yona, bageza ngayo, baya ngayo elavathi kodwa bathi kabayifuni.

Mina nje kayikho into emhlophe engingatshelwa ngosopolitiki ukuthi yimbi, banamanga anomsila labo bantu. Uzwe usihlalo weqembu lezepolitiki ethi abelungu this abelungu that kodwa i- comrade lakhe liganwe ngumlungu, uneni wumlungu, u-anti ngumlungu.

Umuntu usabizwa ngoJacob, Kenneth, Jeremiah, Jokonia, Lillian, Doris, Lincoln - kuze kudideke izalukazi zithi nguLinkani - kodwa ukhala ngezinto zabantu abamhlophe - yena qobo lwakhe “mhlophe”. Umuntu ufika sizifobelela usu lwethu nezinkobe, uqhamuka nesiNgisi sakhe esineepilepsy, uthi: “Ow my Go-d! What da…! You pee pool are strange, you are eating a crock or die lee skin with goat draw pings!”

Phela vele le genge yepolitiki isikole isesabisa okwenyoka yingakho nje uke uthi ulalela ezinye izimeya zikhuluma isiNgisi - ngisho naso nje isiZulu - uhluleke wukuthola ikhanda, isisu nomsila esentensini lazo - isentensi livele lidide lifane nezimpendulo ze- multiple choice ephepheni leHistory yaseGreece elikhuluma ngezibongo zakhona - Christopoulos, Angelopoulos, Antonopoulos, Fotopoulos, Gumedopoulos, Mchunopoulos etc! Heyi bayadlala ngathi osopolitiki, kuyacaca nje ukuthi njengoba besuke behlangene ema- boadroom emakhokhasini abo basuke behlela ukuthi bazosenza kanjani izimpatha.

Uyabona nje yona le yebala, ave bethanda ukusenza iziphungumangathi ngayo. Uzwe umuntu ethi iDemocrast Aguzza yiqembu labamhlophe malingavotelwa kodwa umthethosisekelo kakukho lapho oshoyo khona ukuthi abamhlophe mabangabi namaqembu ezepolitiki futhi abampisholo kakufanele nangephutha bawajoyine.

Silwe-ke nathi siwuquqaba sidlala le mibhunsume yezisu ngoba iqhatha thina nje yenzela ukumake yona laphaya ezitezi ibukele iziwula zigijimisana ngocelemba nezagila. Iyothi isuka bese isungula amakhomishini ukuze kudliwe imali yabakhokhi bentela, kuthiwe yiKhomishini kaRev, Prof, Dr, Adv Mkhekhelezi Mchunu.

Abantu baseMany Cannibals Afrika kusafanele babazibe nje osopolitiki abazama ukuqhatha izwe ngokobuhlanga ngoba befuna ukuzwelwa ngabebala elithile babavotele.

Bakhohliswe Nkosi yami abavoti, batshelwe ukuthi umengameli weqembu elithile lezepolitiki is a reincarnated yeshua ben Yosef, uJesu, uma abavoti bevotela yena izinto ziyoma kanje: R1=US$13, kushaywe nomkhankaso i-#BringBackTheMansions - abelungu baphucwe wonke ama- mansion - ungazi ukuthi abuyiswa nje aye-thathwe ngubani kubani. Umuntu uma efuna ivoti ukhumbula ukuthi sibamnyama sonke

“Uma thina esimnyama sibumbana, ngiqinisile ngithi kini, niyoyibona i-Africa Utopia.” Zinikine amakhanda ezakhe zithi: “Hha kanti usilethela iTopiya…” Athi: “Njengoba nazi ukuthi kuneJerusalem elidala kanti uma sidlula emhlabeni siya kwelisha, neTopiya ngokunjalo iyoba yintsha ibe yiUtopia…”

Ubone ukuthi kudidekile konke umvotelwa nabavoti! Ake siyiyeke le nto yokusebenzisa ibala uma sifuna ukuqhuba udoti wethu wokukhohlakala, mina nje ngingedwa, angisi- buy lesi story sebala - kwazisholo otsotsi.

Ngeke nje ngisamhluthula ngequpha umlungu esizixabanele naye emgwaqweni sibanga ukushayelisana kabi ngoba kuzothiwa ngimshaya ngoba nakhu emhlophe? Ngeke nje umlungu esangixosha emsebenzini ngoba ngintshontshe i- toilet paper kwazise kuzothiwa ukuba bekuwumlungu wakubo ubengeke amxoshe, “vele kade sambona lo mlungu ukuthi uneleysizimu”.

Masivuke bantu baseMany Cannibals Afrika, singaqhathwa yizigebengu zepolitiki ngebala lethu - akekho umuntu ozikhethelayo ibala uma ezalwa, ukuzonda umuntu ngenxa yebala lakhe kufana nokuzijova ngophoyizeni, uzonda umuntu ongenandaba nawe, uyofa uzacile usele ngezinwele njengomsila wendlovu.

UMA THINA ESIMNYAMA SIBUMBANA, NGIQINISILE...

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.