Indodana ixolisile "ngokuketula" uyise

Lbihlangene nozalo kulo mkhuba

Ilanga - - Izindaba - PHUMLANI GAMA

IKHOMBISE ukuzisola phambi kukayise inkosana yeNkosi yakwaGumede KwaMashabane, eManaba, KwaMhlabuyalingana, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal ngokuhlangana namalunga ozalo olufuna ukuketula inkosi esihlalweni kufakwe yona ngoba kuthiwa usekhule kakhulu.

UMntwana Sipho Gumede (43) oyindlalifa yeNkosi Sizabantu Gumede (92), ucele uxolo phambi kwamalunga omndeni nezinduna zikayise ngokuhlangana nabathile ukuze aqhwage umbuso. Phambilini ILANGA libike kabanzi ngodaba lwenkosi yalesi sizwe ikhala ngozalo oluyiketulayo. Ibisize yafaka incwadi yesivimbelo senkantolo ngenxa yamanye amalunga omndeni wayo.

NgoLwesihlanu lomhla zingama-20 kwephezulu, izinhlangothi ezimbili - okungoluhambisana nenkosi noluphakamisa indodana - zihlanganele ehhovisi lenkantolo yesizwe ngenhloso yokuqala kabusha ubudlelwano. Kulapho indodana iphumele obala yazisola maqede yaveza ukuthi ngeke isaqhubeka nokuthatha ngenkani isihlalo sikayise.

Ukuhlangana kwalezi zinhlangothi kwenzeke emuva kokuba ILANGA lishicilele udaba lwezibhelu ezisuke kulesi sizwe kubangwa ukuthi ngubani ozothatha itafula lehhovisi lenkantolo yesizwe phakathi kwendodana noyise. Lolu daba lusukumise iSilo uZwelithini kaBhekuzulu.

Sihlanganise lezi zinhlangothi emhlanganweni obusemahhovisi kaMasipala waKwaMhlabuyalingana, aseHluhluwe okuyilapho siyalele indodana ukuba ihlukane nokuconsela amathe isihlalo sikayise ngoba lokho kungayidalela amazinyo abushelelezi nakwabaphansi. ISilo siqoke iNkosi Zwelinzima Gumede yaKwaMakhasa, eHluhluwe ukuba ihlanganise lezi zinhlaka nge- nhloso yokudala ukuthula.

ILANGA lixhumane nayo indodana yenkosi eveze ukuthi kayizimisele ngokuphawula ngalolu daba ngoba kayikafiki ekugcineni ngokufanele ikwenze (ukuxolisa) emzini kayise. Inkosi ithe kuyintokozo kuyona ukuthi umfana wayo ukhombisa ukuzisola, yathi kayimbambele igqubu. “NaseBhayibhelini indodana yolahleko yafika kuyise yafuna lonke ifa layo maqede yalisaphaza ihlangene nabantu bangaphandle.

"Zafika izinsuku ezinzima lapho kwase kudingeka ukuba ibuyele ekhaya. Ngesikhathi ifika, yathola uyise ezihlalele elindele ukuthi izobuya. Isifikile wayanga kwenziwa idili kwajatshulwa, nami ngilindele ukubona umfana wami engena lapha egcekeni lakwabo. Ngosuku azofika ngalo kuzojatshulwa, kanginankinga nomfana wami ngoba ngiyazi ukuthi wenziwa ngabantu abasemqondweni wokudla lobu bukhosi,” kusho inkosi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.