Umkhokheli "ugweve" nendoda yomuntu

Usola inkosikazi ngokucanasa

Ilanga - - Izindaba - NOMFUNDO NGWANE

USENGENE ehlazweni umkhokheli webandla leZayoni, eNkanyezini, eKing Dinuzulu, eShowe, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal, osolwa ngokuvalela kubo indoda eshadile, egulayo.

UNkz Pinky Mnqayi (34), usolwa nguNkk Badelile Xulu (55) ngokuthatha umyeni wakhe, uMnu Bonginkosi Xulu (56). UNkk Xulu onomuzi eKing Dinuzulu - eduze nakubo kaNkz Mnqayi - uthi umkhokheli akagcinanga ngokuvalela umyeni wakhe, usemfakele nesivimbelo senkantolo sokuba angakwazi ukusondela lapho emvalele khona.

Uthi umyeni wakhe unemizi emibili kuleli lokishi, omunye wayewuthengele ukuthi kuzohlala inkosikazi yakhe yesibili uma eseyishadile. Le nkosikazi yesibili athe inguMaBhengu, ihlale isikhathi esincane kulo muzi yawushiya yabuyela kubo eThekwini. “Ngemuva kokuhamba kukaMaBhengu, uXulu ukhethe ukuyogada umuzi wakhe wesibili ngoba esaba ukuthi kungangena izigebengu zintshontshe impahla.

"Emini ubebuya azodla lapha ekhaya ahambe ngoba eseyolala. Bengingenayo inkinga ngoba besivumelene ngakho,” kusho uNkk Xulu. Uthi indaba iqale umyeni wakhe esethandana noNkz Mnqayi. “Ngiqale ngethuka ngifica le ntombazane emzini womyeni wami, okuthe uma ngiyibuza ukuthi ibekwa yini yankwankwaza. Ngithathe induku ngayiqhuba ngayibuyisela kubo.

"Ngifike ngaphoxeka unina ekhombisa ukungabi nandaba ukuthi indodakazi yakhe eyikholwa ijola nendoda endala kunayo, eshadile. Kusuka ngalelo langa, nginqume ukuba ngingaphinde ngizihluphe ngale ngane,” kusho yena. Uthi ugcine esezibukela “isikhohlakali somkhokheli sihleli nomyeni wakhe”.

Uthi umyeni wakhe ubeyiphoyisa ngaphambi kokuba ahlaselwe wukugula, kwagcina ngokuba ashiye emsebenzini waphunyelwa yimali yakhe. Utshele ILANGA ukuthi uNkz Mnqayi akanaso isikhathi sokunakekela umyeni wakhe njengoba egula, kwesinye isikhathi uyamshiya alale yedwa endlini engenakho ukudla ekubeni udla amaphilisi okugula. “Senginqume ukuba ngimphakele ukudla ngimhambisele emzini wakhe, amaphilisi awadlayo sengiwathathile ahlala kimina ukuze ngizoba nesiqiniseko sokuthi uwadla ngendlela efanele,” kusho uNkk Xulu.

Uthi uNkz Mnqayi uthukuthele wagana unwabu uma ebona ukuthi unakekela umyeni wakhe, wathatha zonke izimpahla ezisemzini womyeni wakhe wabuyela kubo, wamshiya esele yedwa endlini, engenakho ngisho ukudla ekubeni ikhadi lakhe lasebhange lihlala kuyena (uNkz Mnqayi).

“Ngifike kukhona amaphoyisa intombazane ithutha ibuyela kubo yamshiya yedwa uXulu egula. Ngizamile ukumsiza ukuze kubuye izimpahla zakhe kodwa le ntombazane isimane yamthatha yayomvalela emjondolo wakubo osemuva kwendlu maqede yangivimbela ngencwadi yasenkantolo ukuba ngisondele eduze komyeni wami,” kusho yena.

Ukhala ngokuthi umyeni wakhe akasakwazi ukuyogwinya amaphilisi njengoba evalelwe nguNkz Mnqayi. ILANGA linikele kubo kaNkz Mnqayi nebala lafica uMnu Xulu ehleli emjondolo ngemuva kwendlu, isinqandamathe sakhe sisaphumile siyobheka isimo emzini kaXulu abawushiye wodwa. UMnu Xulu uqhamuke emamatheka, exhuga njengoba ehlaselwe yisifo sohlangothi.

Utshele ILANGA ukuthi kube yisinqumo sakhe ukushiya umuzi wakhe wayohlala ekhweni. “Ngihleli kahle kwaMnqayi nengoduso yami,” kusho uMnu Xulu ongazwakali kahle uma ekhuluma ngenxa yesifo sohlangothi. Kube yisikhathi esincane ILANGA lixoxa noMnu Xulu, wangena uNkz Mnqayi oveze ukuthi uyingoduso yakhe. “UXulu wangilobola waletha nezibizo lapha ekhaya, ngiyingoduso yakhe ngokugcwele. Ngithandane naye ngazi ukuthi ushadile.

"Ungitshele ukuthi izinto kazihambi kahle emshadweni wakhe, yingakho behlala ngokuhlukana nenkosikazi yakhe ngabe sengiyazithathela yena waba ngowami,” kusho uNkz Mnqayi othi kungamampunge okushiwo nguNkk Xulu ngaye. “Ngibuyele ekhaya ngoba inhlalo ibingaseyinhle emzini kaXulu, sesihlala sixabana waze wangiphakamisela umsese efuna ukungilimaza. Kudlule izinsuku ezimbili ngimshiyile emzini wakhe uXulu, wangilandela wazocela ukuhlala nami ekhaya,” kuchaza uNkz Mnqayi oveze ukuthi unezingane ezimbili noMnu Xulu.

Uthi esinye isizathu esimdine emzini kaXulu wukuthi uNkk Xulu ubezicanasela khona. Uthi uNkk Xulu ubengena ngisho ekamelweni abalala kulona, afike afunze uMnu Xulu ukudla ekhona naye.

“Ngiyeke umsebenzi ebengiwuthole esifundazweni iMpumalanga ngoba inkosikazi kaXulu inqabile ukuba imgade. Iyangixaka uma isizongifaka emaphepheni izenza umuntu emthandayo. Inkosikazi kaXulu yiyona engifaka umunwe esweni ngizithulele," kusho yena.

ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

UYAZIFELA ngendoda eshadile umkhokheli osolwa ngokuyivalela emjondolo wakubo. Lapha uNkz Pinky Mnqayi uthathwe nesinqandamathe sakhe, uMnu Bonginkosi Xulu ongasayingeni eyokubuyela emzini wakhe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.