Bezibuya eMseni kuvulwa eyesonto

Ilanga - - Izindaba -

IVULWE ngesizotha nentokozo indlu yegatsha iMseni Lutheran Church, eNanda, enyakatho yeTheku, ngaphansi kukaMfu Sikhumbuzo Goge ongumphathisifunda KwaMashu.

Lesi sakhiwo sakwanokusho sivulwe nguMbhishobhi Phembukuthula Buthelezi ( osesithombeni) osanda kubeka phansi izintambo zobuholi beDurban East Diocese kuleli bandla.

Uyinyakazise kwezwakala indlu lapho eqhatha ngengoma izigaba ezahlukene zabazalwane ebandleni: intsha, omama namadoda, kuyileso sigaba sizikhethela elaso ikhorasi lokuhalalisa ngesakhiwo esihle ebesivulwa. Lokhu kwenzeke emuva kwesigaba somthemelezo wokuvulwa kwenkonzo.

Uhlelo ludlulele esigabeni sentshumayelo eyethulwe nguyena uMbhishobhi Buthelezi. Ubevule iZwi leNkosi kuMathewu 22:15-22 endimeni ekhuluma ngentela kaKhesari.

Le ntshumayelo iqale ijiyile kodwa ngokuqhubeka kwayo, wayihlambulula yagcina isigeleza kalula. Uyendlalele ngokuthi umuzwa osendimeni yezwi elifundiwe kawumnandi, kunjalo nje le ndima yandulelwa ngezinye izihloko zazo ezingemnandi.

Lapha bekungalesi sikhathi izinhlangothi ezahlukene: ababhali, abafarisi, abasadusi zazifuna ukuyibulala iNkosi Jesu kodwa zivinjwe wukuthi isixuku sasithi ungumphrofethi uJesu Kristu.

Laba babehlatshwa ngamazwi eNkosi Jesu futhi belimisa ngesihloko kuyena bethi, “Mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile, ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso; kawukhathali ngamuntu ngoba kawubheki ubuso babantu” (Mathewu 22:16).

UMbhishobhi Buthelezi uphawule ukuthi phakathi kwalaba bantu kwakukhona nabazenzisi, iNkosi Jesu eyayikhuluma nabo ingagwegwesi kanti yibona futhi abagcina ngokuyikhaphela ukuba ibethelwe. Ubuye wacacisa ngabazenzisi ukuthi nxa bewisa abanye abantu, bona kababikhona kodwa bathumela abanye.

“Nasemkhubeni wokuthengisa izidakamizwa, abanikazi bebhizinisi kabayi lapho kodwa bayathumela. Nasekuthakatheni endulo abathakathi babethumela imfene. Yingakho noSathane uma esemtholile oyisiwula ozovuma ukusetshenziswa nguyena, angabe esakhathazeka, uvele athumele yena ukuyomenzela umsebenzi,” kusho yena.

Uqinise abazalwane ngephuzu elinzima elithi babizelwe ekutheni bathande bonke abantu, ngisho nalowo oyisiwula esisetshenziswa nguSathane ukuba simelane nabo.

Wenze isibonelo ngaye ethi uke waba sesimeni esinjalo kodwa wayenza leyo nkonzo wangagudluka. Ugcizelele ukuthi kumqoka ukuba umzalwane azazi ukuthi ungokaNkulunkulu ukuze akwazi ukuthatha izinqumo ezifanele empilweni.

Uphethe ngokuthi lokho kumsizile ngoba noma ezalwa kwandlwana, akakhathazeki ngoba uyamazi angowakhe nowathwala zonke izinkathazo esiphambanweni futhi omsizayo ezinkingeni.

Uma esemtholile oyisiwula, ozovuma ukusetshenziswa nguyena uvele...

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

BEZIBUYA eMseni Lutheran Church eNanda kuvulwa ngokomthetho indlu yaleli bandla.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.