GXILA ETHEMBEZINHLE MVELASE

Ilanga - - Bono -

MHLELI: Ngivumele ngiphendule uMnu S. Mthembu kwelangomhla zingama-30 kuMfumfu (October) lapho akhala khona ngabagcotshwa baseBuhleni. UMvelase akaqali ukusina azibethele enkosini yethu, uNyazilwezulu (iNkosi Mduduzi Shembe) ngokungathokozi kwakhe ukuba ngumholi webandla laseBuhleni.

Ngazama ukumphendula kodwa incwadi yami kayikwazanga ukushicilelwa. UMnisi uzwakala ekhathazekile ngokuthi lusiholelani uNyazi ekubeni (ngokwakhe) kufanele siholwe yiNkosi yaseSibusisweni (Thembezinhle - iNkosi Vela Shembe).

Cha Mvelase, mangikukhumbuze ukuthi kwamenyezwa amagama amabili laphaya eBuhleni ngosuku lokutshalwa koThingolwenkosazane (iNkosi Vimbeni Shembe), akekho umuntu owathi amaNazaretha makakhethe uNyazi.

Kunokwenzeka ukuthi uNdaba ukhonondiswa wukuthi umoya ongcwele ucheme noNyazi ngoba kubonakala kufezeka isiprofetho sikaBhombela (uMprofethi Isaiah Shembe) sokukhula kwebandla. Kakusikhathazi thina Ndaba ukuthi icala livuna bani ngoba vele sinaye umholi, uNyazilwezulu.

UMthembu uthi “asisazi ukuthi sizobhekaphi nje- ngoba kunje.” Cha Mnisi zikhulumele wena ngoba thina siyazi lapho esikhona futhi siyayazi inkosi yethu ukuthi wuNyazilwezulu. Uyangidida uGabadele uma ethi “sibaningi ebesibona ukuthi sizogcina sesisha nendlu”.

Ukhuluma ngobani ngempela uMthembu lapha? Iseluleko sami kuwena Mvelase wukuthi zama ukungazinaki ezalapha eBuhleni ugxile lapho eThembezinhle ukuze ungamelwa yinhliziyo njengoba usuthi nizosha nendlu nje. Bhekinhlanhla Ngomane ELOVU

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.