KUDLAWA NGEZINGANE ZETHU KUMASIPALA WASE-N

Ilanga - - Imib -

MHLELI: Ngicela ungivumele ngilobe kwelakho iphephandaba. Sinenkinga ngomasipala wethu iNewcastle, indlela osiphatha ngayo kangicabangi ukuthi kukhona umphakathi oyifanele.

Sinezingane ebeziqashwe wumasipa- la njengama- internship ngoNcwaba (August) futhi kwahlelwa ukuba ziqale ukusebenza mhla ziyisi-7 kuyona le nyanga. Makhathaleni zibe sezimiswa ngosuku lokuqala emsebenzini futhi zangatshelwa nokuthi zimeselwani.

Kuze kube manje zibhuquza emakhaya. Miningi imizamo eseyenziwe ukuze zibuyiselwe ngokushesha kodwa kawukho nowodwa ophumeleleyo. Kwala ngisho seziya emahhovisini kamasipala izikhawu eziningana, kodwa impendulo

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.