UKUJIYA KODABA LWABAKHWANAZI NAMACAMBI KWAMPUKUNYONI

Ilanga - - Imib - Philip Nkunziyembongolo noMuntomuhle Mcambi

MHLELI: Sizwakalisa ilaka lethu singaMacambi aKwaMpukunyoni, eMtubatuba (KwaNkomokayixoshwa) ngomlando wale ndawo nobukhosi bakhona.

Sithi masiphawule, sisike elijikayo, ngalo mlando ngesizathu sokuthi sifunde udaba kuleli phephandaba lethu ILANGA mhla zingama-22 kuMasingana (January) wezi-2018 obelubhalwe nguNonhlakanipho Shinga ngomlando wale ndawo.

Intatheli ithe umlando iwucoshele kuMnu Qhina Mkhwanazi oke waba yimeya kuMasipala waseMtubatuba.

Kuqhamuke uMnu Phila Mthethwa obhale mhla lulunye kuNhlolanja (February) wezi-2018 obuze umbuzo onzima ongihlabe kakhulu mayelana nobunikazi obuphelele ngale ndawo.

Ngizizwe ngithinteka kakhulu emoyeni, ngakubona kubalulekile ukubhala ngituse, ngigxeke futhi lapho kufanele khona.

Mkhwanazi, ngifisa ukubhekisa kuwena ngqo nakubo bonke abanolwazi olucishe lufane nolwakho noma olungahle luphelele lapho kuphela khona olwakho okanye nganeno ngalo mlando.

SingaMacambi aKwaMpukunyoni, kasiphikisani nokuthi kuvikelwe umlando weNkosi Mtubatuba nawo wonke amakhosi akwaMkhwanazi futhi lokhu kuyasijabulisa kakhulu.

Iphutha esilenqabayo yileli lokuthi uma kwenziwa lokhu besekugqitshwa noma kunyathelwe umlando waMacambi kule ndawo.

Uma nje umuntu ezosebenzisa igama elithi Mpukunyoni, lokho kukodwa nje kusho ukuvuma ukuthi kunomlando waMacambi okule ndawo, okungelula ukuba ufihleke.

Phela uMpukunyoni lo okubizwa ngaye le ndawo, nguyena owaba yinkosi yokugcina yaMacambi kule ndawo.

Ngiyathanda uma uMkhwanazi ekuveza ukuthi abaKhwanazi bake bayoganisa intombazane ebukhosini baseMacambini obuseMangethe kodwa bengifisa ukuthi angayikhi phezulu leyo ngoba kunomlando othile owabe ufezwa ngalokho kuganiselana.

Esikhathini eside kakhulu esingaphambili, leli lizwe lalibuswa ngaMacambi.

Inkosi yokuqala eyabusa khona kwakunguNgwaqa eyayizalwa kwaNdwandwe, eMapheleni, KwaNongoma - okuyiyona ukhokho waMacambi aseNingizimu Afrika. Eyesibili kwaba nguMayiba oyindodana kaNgwaqa owamthola kuKaMagwaza.

Eyesithathu kwaba nguMpukunyoni oyindodana kaMayiba. Wonke la madoda asezithakazelweni zaMacambi.

AMacambi adabuka eLesotho ngaphansi kweNkosi uMoshoeshoe I.

Ngesikhathi eseseLesotho, ayebizwa ngoMohale. UNgwaqa wake wathathwa yinkosi yangaphansi kwamanzi wayothwasa khona, okulapho wathola khona amandla okwelapha nokubona izimfihlakalo. Wayekhulele koninalume kwaNdwandwe, esekhulile wabuyela kubo kwaMohale eLesotho.

Ngenxa yezizathu eziningi waphinde wabuyela koninalume esehamba nabantu abaningi ababengaba yisizwe ngobuningi babo, abagcina sebengabantu bakhe.

Phela umuntu owazi kahle umlando nowuqonda kabanzi, uzokwazi ukuthi oNdwandwe yibona abafika kuqala eningizimu ne-Afrika, ikakhulukazi KwaNongoma.

Yibona abafika balwa namazimu namaKhoi San ayakhele le ndawo.

Ngesikhathi uNgwaqa efika koninalume, waphoqeka ukuyozifunela indawo ezansi nezwe, bahamba baze bafika entabeni eyayifunwa nguNgwaqa eholwa yizwi likaMvelinqangi.

Leyo ntaba yabe isibizwa ngentaba kaNgwaqa. Sake sabhala kabanzi kulo leli phephandaba sichaza ngomlando wezintaba, imifula, namahlathi - oqukethe umlando waMacambi KwaMpukunyoni.

Singaphoxeka kakhulu uma kungathiwa uShamase akasayazi intaba kaNgwaqa, uNtondweni, uFukula noSobayeka eziphethe lo mlando waMacambi eziqanjwe ngamadoda aseMacambini nomfula iNyalazi eyaziwa kakhulu, nawo owaqanjwa ngoMcambi.

Lo mlando ngeke ugqibeke noma ngabe abantu bayathanda noma kabathandi. Okusisukumise kakhulu wukuzwa uMkhwanazi ethi izwe balinikezwa nguMthethwa ngoba bemenzele imvunulo.

Cha Shamase uyaphazama lapho, masingadukisi abantu benkosi ngomlando ogejayo.

Ngesikhathi aMacambi efika kule ndawo, afica amazimu namaKhoi San. Laba bantu babephila impilo yasendle, yibona abokuqala ababephila kwelasezansi ne-Afrika. Kwaphoqa ukuba aMacambi alwe nalaba bantu ukuze anethezeke kule ndawo, yabe isibizwa ngokuthi kuseMagwaqagwaqa.

* Izoqhutshwa kwelangoMsombuluko

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.