Izinkinga zenyama

Ilanga - - Izindaba -

NJENGOBA esanda kudlula amaholidi okuphela konyaka odlule, nezidlo zawo ezehla esiphundu inyama engasali kuzona, ake sibheke ukuthi yiziphi izinkinga zempilo ezihambisana nokudla kakhulu incoso, ikakhulukazi ebomvu.

Ngokuvamile uma kukhulunywa ngokuthi bekudliwa kahle emcimbini othile, cishe kulezo zidlo inyama yiyona ehamba phambili. Ukuthi inyama idala izinkinga empilweni yomuntu kungezwakala sengathi ukhuluma ilumbo kwazise omkhulu nokhokho bethu bebeyidla kungabi bikho zinkinga ezibikwayo.

Iphuzu elihamba phambili kulo mehluko cishe lisekutheni eyamanje imfuyo yondliwa ngani futhi inamuphi umphumela emizimbeni yabantu. Nazi-ke ezinye zalezo zinkinga eziyamaniswa nokudla inyama kakhulu:

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.