2. UMDLAVUZA

Ilanga - - Izindaba -

Ngowezi-2015 iWorld Health Organization (WHO) iklelise imikhiqizo yenyama enjengobhekeni yaba seqoqweni linye netsheboya (asbestos) nokubhema usikilidi phakathi kwezinto ezibangela umdlavuza.

Olunye ucwaningo olwandulela lolo, nalo belukhombisa umthelela wokudla inyama nokuba sengcupheni enkulu yokungenwa wumdlavuza.

Empeleni kolunye ucwaningo obeluqhathanisa abesifazane abadla inyama ebomvu kanye ngesonto nabayidla zonke izinsuku, kuvele ukuthi laba abebeyidla kaningi babesengcupheni yokungenwa wumdlavuza webele ngesilinganiso esingama-22% kunabayidla kanye ngesonto. Ngenxa yokuthi amafutha abizwa nge- cholesterol aminyanisa imithambo yegazi, kakwethusi ukuthi ayimbangela yesifo sohlangothi. Ukudla inyama, ikakhulukazi ebomvu, sekwatholakala ukuthi kuyenyusa ngesilinganiso esingama-47% ingozi yokuhlaselwa yiischemic stroke - okusho uhlobo oluthile lwesifo sohlangothi. Zisize ngokuba uvele udle okutshalwayo. kakhulu ingozi yokungenwa yisifo sikashukela esiwu- type 2 - okuwuhlobo lokugula oluza nezinkinga zempilo ezikhubaza impilo njengokungaboni, yizinso, wukumelwa yinhliziyo nohlangothi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.