Intuthuko isekude ukuphelela endaweni yaseMpumelelweni

Ilanga - - Imib -

MHLELI: Ake ngiphawule ngezindlu ezakhiwe lapha eMpumelelweni, eNquthu. Lezi zindlu zicekelwa phansi yizigebengu futhi abantu abenza lokho yibona laba abasebenza kuzona. Kazi ziyokwakhiwa kuze kube nini.

Njengamanje zishoda ngogesi futhi ziyanuka uma kuhambe amanzi. Zibhokile nezigebengu sengathi ziyavu- nyelwa ngoba zithatha izicabha zizidayise khona la eduze. Kumele kutholakale abantu abazoqapha ubusuku nemini. Intuthuko isekude ukuphelela la eNquthu uma sisavumela amasela azenzele.

Okunye, ugesi kanti ungena sekunjani ngoba ziningi izindlu ezinabantu futhi ngibona kuzokwehla ubugebengu uma ungafakwa. Nomthetho kumele uqine ezigebengwini, ave zisetshenziswa izidakamizwa kule ndawo ungathi zifike izolo. Intombazane, umfana kuyafana nje. Uma kungaba neveni eyehla yenyuka ubusuku nemini lapha eMpumelelweni kungaphela unyaka kukuhle kabi, ivimbe kwasani ehlangana nalo. Mxolisi Mkhize ENQUTHU

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.