UKULULAMA

Ilanga - - Izindaba -

Lapha kubalwa iminyaka yobudala, wulibofuzo, ukhondolo lomndeni nobubha - okungase kwengeze ingcindezi nokhwantalala, nobulili (abesifazane abasesesigabeni sokuya esikhathini bavikelekile kancane kodwa uma sebedlulile kuleli banga, nabo baba sengcupheni ethe xaxa).

Ingxenye engu-80 yaso ingavimbeka ngokulandela uhlelo nemikhuba yempilo emihle. Ngisho nesinyathelo esincane sokulandela imikhuba yempilo siyawenza umthelela omuhle. Ukululama ngokugcwele kulesi sifo kuye kuncike emitheleleni eminingi, kodwa cishe okumqoka kuyona wubungako bomonakalo odalekile ebuchosheni ngesikhathi lo mthakathi egasela, nokuthi isiguli sisuke siluthole masinyane kangakanani usizo.

Ukuselapha lesi sifo kuya ngesimo sesiguli nohlobo lwesifo esihlaselile. Baningi-ke ababamba iqhaza ekusizeni isiguli: ngodokotela, abahlengikazi, abezengqo-

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.