Izindlela ezahlukene zokuganana

Zinhlangothi zombili (olukamakoti nolomyeni) kumele kube noyedwa ongufakazi balokho kuganana

Ilanga - - Bono - BONGINKOSI ZONDI IZINDLELA EZAHLUKENE ZOKUGANANA UKUGANANA NGENDLELA YESINTU UKUBHALISWA KWAWO NGOKOMTHETHO ISIVUMELWANO SOKUHLALISANA OSAZIWAYO

INDABA yokufihlwa komculi weMotswako - okuyi- hip hop ehlanganise isiTswana nesiNgisi, uJabulani "Hip Hop Patsula" Tsambo, ibisegudwini ngeledlule ngenxa yokuthi owesifazane obeyisinqandamathe sakhe, uLerato Sengadi, ubethi bashadile ngoba nje emlobolile.

ULerato ubefuna uHHP angcwatshwe nguyena, hhayi umndeni wakubo, ngakho ukuthi ubethi bebeshadile. Sekuwumlando ukuthi yize umndeni wakwaTsambo ubuthi uLerato kunezinto eziyisiko angazenzanga, okumenza angabi ngumakoti wawo, nokho iNkantolo eNkulu yaseGoli ikhiphe isinqumo esenyuse izinhloze kwabazi amasiko.

Yize umndeni kuyiwona ogcine ungcwabe uHHP, kodwa iJaji Ratha Mokgoathleng lithe uLerato ungumfazi walo mculi osemthethweni, phezu kokuba kunezinto okuthiwa akazifezanga ngokwesiko. Yingakho sithe ake sithi ukubuka izindlela ezahlukene zokuganana:- Zingaphezulu kweyodwa izinhlobo zokuganana noma zemishado eNingizimu Afrika. ILANGA lixhumane noMnu Lucky Nhlabathi, wenkampani yabameli iLM Nhlabathi Inc, ukuba alicobelele ngezincazelo zokuganana.

Uthe kunomshado okuthiwa yiCivil Marriage, iningi elivamise ukuwubiza ngokuthi wumshado omhlophe. Ubizwa kanjalo nje, akukhathalekile ukuthi ofungisayo ngumfundisi yini noma yimantshi noma yisikhulu esinegunya lokushadisa.

Wona uhlukaniswe kabili: kukhona ochazwa nge-In Community of Property, okusho ukuhlanganyela amafa; kube ne-Out of Community of Property, okusho ukuhlukanisa amafa. Le midanti iyabhaliswa ngokomthetho.

Kukhona nomshado obizwa ngeCustomary Marriage. Lona-ke ungowesintu, phambilini obuhlonishwa ngaphansi komthetho wendabuko. INingizimu Afrika ingakakhululeki, ubumane ubizwe nge- union esikhundleni sokuthi “marriage" kwazise ubungowabomdabu. Lokhu kuze kwalungiswa ngomthetho obizwa ngeRecognition of Customary Marriages Act,1998 (Act 120 of 1998) oze wasayinwa mhla ka-15 kuLwezi (November) 2000. Lapha sibheka lolu hlobo ukuthi lwenzeka kanjani ngenxa yokuba imithombo yezindaba ivame ukubika ngezimpikiswano nemibango okuye kuqubuke nxa sekukhona okuvelile, ikakhulukazi ukushona kwendoda noma isahlukaniso.

I- customary marriage ichazwa emthethweni kuthiwe “wumshado ohlanganiswa ngokomthetho wendabuko". Ukuthi umthetho wendabuko kusho amasiko nenkambiso elandelwa yizizwe zomdabu zaseNingizimu Afrika nokuyingxenye yesikompilo lazo. Ukuze konke okwenziwayo kuphelele phansi komthetho wendabuko, nansi eminye yemibandela okumele ifezeke:

zombili izinhlangothi kulo mshado mazibe neminyaka yobuda engaphezulu kuka-18;

zombili izinhlangothi maziyamukele le ndlela yokuganana;

ukuganana lokhu makuxoxwe ngakho ngendlela yendabuko, futhi umgidi ulandele inkambiso yendabuko. Ngokwalo mthetho, nakuba ilobolo lingeyona impoqo ukuze ukuganana kube semthethweni, nokho nxa likhishiwe liwubufakazi bokuthi ukuganana lokhu kuxoxiwe ngokwesiko. Okulindelekile ukuze lowo mshado wesintu ube ngobhalisiwe, umthetho uthi:

bobabili abagananayo mabaye emahhovisi ezindaba zasekhaya noma kumholi wendabuko nomazisi babo, nesivumelwano selobolo nxa sikhona. Mhla lusina udwendwe, nakanjani umkhongi uba ngufakazi omqoka;

okungenani makube nofakazi oyedwa ohlangothini lukamakoti;

noyedwa ohlangothini lomyeni;

nomele lowo nalowo kule mindeni yomibili.

{Lo mthetho wokuhlonishwa komshado wesintu, kwiSigaba 4(3) (b), uthi umshado wesintu owenzeke ususebenza lo mthetho, kumele ubhaliswe zingakadluli izinyanga ezintathu kugcagciwe}. Muva nje sekukhona olunye uhlelo olungewona umshado ngaphansi komthetho wemishado futhi olwenzeka ngokuvumelana kwabathandanayo abakhetha ukuhlalisana. Kuthiwa-ke umthetho olawula le ndlela yokwenza izinto, uthi isivumelwano lesi sihunyushwa futhi siqondwe ngokwemithetho yaseNingizimu Afrika. Uhlaka lwaleso sivumelwano luveza ukuthi phakathi kokunye:

laba abathandanayo bahlala ndawonye njengomndeni futhi bayafisa ukuqhubeka nokuhlalisana kanjalo;

zombili izinhlangothi ziyafisa ukuchaza ngamalungelo empahla nezikweletu, okungase kuvele kulolo hlelo lokuhlalisana;

abangena kusona kumele bakucacise ukuthi kabaphoqiwe ukwenza njalo, nokuthi bebenalo ithuba lokubonana nommeli abazikhethele yena.

Izihlokwana zesivumelwano ezikulolo hlaka kuvamise ukuba kube yilezi:

Isimo mayelana nomshado: lapha kushiwo ukuthi ukuhlala ndawonye akusho ukuthi bashadile;

Isivumelwano: Siqukethe izithembiso zokuthi bazohlalisana ngokubambisana ( partners) nokuthi okuqondwayo ngaleso sivumelwano yikho konke abenzelana khona ngesikhathi behlalisene. Ukwenza ucansi kakubaliwe njengombandela kulesi sivumelwano.

Isimo semali: Lolo nalolo hlangothi kumele ludalule ngayo yonke indlela isimo salo kwezemali, okumbandakanya impahla nezikweletu - kuvezwe embhalweni oyi- balance sheet.

Ukwabelana izindleko zokuphila: zombili izinhlangothi ziyophonsa esivivaneni sezindleko zokuphila ngokulinganayo nyanga zonke. Noma iyiphi impahla ethengwe kusetshenziswa imali ekhishwe kulesi sivivane ( joint savings account), abahlalisene bayoba ngabanikazi bayo ngokomnikelo abawufakile kuleso sivivane.

Ukwehlukana kwamafa: Impahla lowo nalowo abenayo engena kuleso sivumelwano, iba ngeyakhe njalo, kayingeni phansi kwesivumelwano futhi kayithinteki nxa isivumelwano siphela.

Izibonelo - yonke impahla eyizipho noma eyifa etholakale ngaphambi noma ngemuva kokwenziwa kwesivumelwano; umholo awuholayo engakangeni noma esengenile kulesi sivumelwano; nayo yonke inzuzo etholakala ngosekushiwo ngenhla.

Ukuxubana kwempahla: impahla exubanayo ngesimo sokuhlalisana, iyothathwa ngokuthi ngeyabo bobabili ngaphandle uma bevumelene ngenye indlela.

Ziningi-ke ezinye izimpambosi zesivumelwano salolu hlelo. Impahla yabo bobabili, ukwabiwa kwayo nxa isivumelwano siphela, ukwethemba nesifuba, wukuba amabizo angaguqulwa kodwa ahlale enjengoba ebhaliwe ngenkathi kwenziwa isivumelwano sokuhla- lisana, wubude besivumelwano, ukushona komunye wabo, isivume

lwano asiguquki ngaphandle kokuba lokho kwenziwe yizinhlangothi zombili, uma kunendima noma umbandela ongeke uphoqelelwe emthethweni ababambisene bayavumelana ukuthi ezinye izingxenye zesivumelwano maziqhubeke zingaphazanyiswa.

Kuba nofakazi-ke ababili abasayinayo, nosuku lokhu okwenziwe ngalo. Kasazi-ke kule mibiko ethinta osaziwayo ukuthi kusuke kuyiyiphi indlela obekuphiliswana ngayo nxa sekusuka umbango onjengokaLerato nomndeni kaHHP.

Okuhlalukayo odabeni lukaHHP noLerato wukuthi kube nomahluko endleleni okuqhutshwa ngayo, ikakhulukazi nxa sekuza ekutheni owesifazane kushiwo nini ukuthi usengumakoti ngokugcwele wakulowo mndeni alotsholwe kuwona.

NgesiZulu intombi esilotsholiwe kodwa engakakhishwa kubo ukuyogana ziwushaye, kuthiwa yingoduso, ngesiNgisi yi-fiance. Njengoba ziziningi izizwe zomdabu eNingizimu Afrika, kanjalo nezindlela zokuchaza ukuthi kushiwo kuliphi iqophelo ukuthi intombi elotsholiwe isingumakoti ngokugcwele, ziyehluka kancane kuleso naleso sizwe.

KWESOBUNXELE nguLerato Sengadi okube nemibiko ehlukene ngokuba yinkosikazi esemthethweni kaHHP (okwesokudla) ongumculi we-hip hop ongasekho.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.