Kuse kubi kuSithana nangoku!

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - - SiseMount Frere, kwisithili saseNgwetsheni kuSithana

MOLWENI mzi wakwaI’solezwe! Ndivakalisa umbulelo ngenxaxheba enayithatha ngemali yakuSithana.

Kodwa nimenzile unako, seva singumzi wakuSithana ukuba nithethile noMasipala iAlfred Nzo; wona wathetha kooceba neWard Committee.

Siyabulela kodwa ke ndilusizi ukuvakalisa iindaba ezithi sisahleli kobu bumnyama thina kule lali. Futhi siphelelwe ngamathemba xa umama uNkosi Nothembile ethetha ngathi kwiiteksi esithi ukukhanya sizokubonela pha kude! Sisile!

Phofu akasixeleli ukuba sone ntoni ukuze sicele uxolo. Iilali eziphantsi kwalo mama zilishumi elinanye; kwezo lali nguSithana yedwa ongenambane. Ongenawo namanzi. Mandithi nje asinayo kwanto kule lali. Xa efuna imali akasishiyi neyethu, uyayifuna. Athi sisemhlabeni wakhe.

Usodolophu wethu umama uMabhengu sesibuya kuthetha naye sohlulekile kuba ungutshomi kaNothembile. Kanti senzeni? Sizocela uxolo. Inkosi iyaqhubeka ithengisela abantu umhlaba ngeR2500 kodwa akafuni kungene zinto kule lali.

Yintoni kanti umsebenzi wenkosi? Kutheni le nto ehlala noMabhengu ngelali yethu? Khawuphinde usincede ‘Solezwe, kungenjalo kukufutshane eBhisho, sidiniwe kukuhlupheka kule ndawo kwaye sizothatha amanye amanyathelo.

Bafike kuthi bathi umbane uzofakwa ngoJuly kodwa namhlanje sikuSeptember! Xa ingabo abadlala ngathi zizothini ezinye izizwe. Ndicela ningandivezi, ndingafa! Sibuhlungu kwaye kunzima nyani!

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.