Umnyikilelwa wayenz’ into

Isolezwe lesiXhosa - - EZEMOTO NEENCWADI -

BHOTANI mabandla kaNtu. Ndibuye ndakho apha entsimini njengayizolo. Kukho intetha ethi, ingomso alaziwa.

Yintetho le engathathelwa ngqalelo kuba inkoliso yabantu bayithetha kungekho bubi. Bathi ke bona abo bayibona ukunyaniseka bayigqale sekuxubayele.

Andisukanga ndathetha nje ngala mazwi mawethu, koko ndiqweqwediswe ngamazwi awayesoloko ethethwa lixhego laphaya eZingquthu, ilali ezinze eCacadu eyayifudula kusithiwa yiLady Frere, uKhabamahlahla.

Yho! Kanene animazi nalo Khabamahlahla ukuba ndimazi kuba kutheni mna. Mandiqal’ entloko ke ndize nale ngcombolo ndinichubela yona.

Njengesiqhelo zintsinga zolwimi ndiphethe incwadi ethi, Izintsu. Le yincwadi yamabali amafutshane ngosiba lukaM. Mbambo. Yincwadi eyapapashwa ngabakwaShuter & Shooter phaya ngomnyaka ka1997.

Libali elithi, Loo nto uyenzayo uyazenzela, apho ndifunde khona ngoKhabamahlahla.

Eli bali lelinye kwasibhozo amumethwe yile ncwadi, yaye ukunaba kolwimi lombhali kwenza uhlale phambi kwencwadi.

Apha kweli sendilikhankanyile, uKhabamahlahla wayesoloko ebulela ngamazwi athi, loo nto uyenzayo uyazenzela. Ngamazwi awayefika ahlabe kabuhlungu kumntu onesazela la.

Umolokazana wakhe, uNomzi, ngamazwi awayewaqhelile yaye esoloko ewalindele kuyisezala awayemkhathalele okwantoni na nje! Yimvano eyayinqwenisa phakathi kosapho lwasemaMpehleni. Uthando noxolo yayiyimpilo eyawenza loo mzi awabinazo izidubedube.

Abantu bokuhlala nabo babeyibuka le mvisiswano yabantu beli khaya, bancome. Ke umyeni kaNomzi, uVusani wayeyindoda eluxabise kakhulu usapho lwayo.

Uthando lwakhe awayenalo kunyana wakhe kwanokukhula esokola kwamenza wazixelela ukuba usapho lwakhe alunakuphila nzima ekho.

Wayeyithumela kangangoko imali kowabo elondla usapho lwakhe, yaye loo nto ibonakala kuba kwakukho amaxesha okukhe kutyiwe ooni nooni, izibiliboco kwanezinumdela.

Ukanti ngezo nzame zakhe zokwanelisa ikhaya wayegxijwa ngokuhlala engenamali apho eKapa. Wayede waphiwa igama elithi, Ngumali ndiyithobile.

Andithi kaloku ngulo wayesoloko esithi imali uyithobile xa kukho oboleka imali. Kwathi kanti kuhleliwe nje uNomzi uzifumanele ikrexe apho ezilalini, uMhlobo, awamcengela ukuba babengabanyikilelani.

Yabazizicengo ezamtsho wathi yozo, waqala wabuya sekumnyama endlwini umolokazana. Yena uKhabamahlahla wathi esakuyifumana into yokubanomnyikilelani kukamolokazana wakhe, wazixelela ukuba akayi kuwuvula owakhe umlomo.

Umntu owasuka wanesazela yabakwanguNomzi, ingakumbi esakumnika into etyiwayo, abulele umnt’ omdala ngala ndlela yakhe, loo nto uyenzayo uyazenzela molokazana. Yindlela yokubulela eyasuka yathathwa nangumntwana wakhe uAthembele, atekete elinganisa uyisemkhulu ke naye ukhekhe.

UNomzi uthe esakutyakatywa sisazela wangqiba amacebo, wacetyiswa ukuba asuse umqobo kulonwabo lwakhe, uKhabamahlahla.

Yinto leyo awayenza ngokumyela kwixhwele elaziwayo apho eLady Frere. Ithamsanqa lelishwa ke yinto eyadalwayo.

Loo tyhefu yayifakwe kumvubo owawulungiselelwe ukubulala uKhabamahlahla watyiwa ngunyana wakhe, uAthembele. Lasinda ixhego wabe ubhubhile umzukulwana walo. Tsii! Asinto ulonwabo lwexeshana. Hayi suka, mandiniyeke! Owenu kusiba noncwadi lwesiXhosa.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.