Masihleke

Isolezwe lesiXhosa - - IINDABA - MANONO MDLAZI

HAY’KE bantase ndithi ndaphupha! Heyi kuwo onke amaphupha endiqhele ukuwaphupha azange ndaliphupha eliduru kangaka!!

Yhazi uphuphe iphupha uzibone nawe uphakathi kwalo elo phupha futhi ugoduke kwalapha ephupheni uyokuvasa unxibe mbejembeje ngokulungiselela umgangatho wale nto uyibona isenzeka aph’ephupheni, uthi wakuvuka ekuseni phupha wawuphi?

Ndithi bendisephupheni elihle kanjani nje mntakasisi! Ndithi bendisendleleni eyokuthwasisa uBeyonce emzini wakhe eLos Angeles.

Heeee! hayi sana, ndithi akho mntu obengarhaleli ukundikhapha kwelo phupha, ndithi benindikrobe ngeefestile ndidlula kumakhaya ngamakhaya kwelo phupha, ingulowo nalowo ekhwaza “SlayQueen Gobela undibize kwixa elizayo ndikukhaphe!”

Ndithi bendichule ukunyathela mntakasisi, ndihamba ingathi ndiyonqena ngezo nyawo zinxibe iquza legolide nesilivere, ndikhokelwe ngabaphantsi ooRadebe nooNdlovu kweriiin tsi!!

Inene siyihambile indlela eya kwaBeyonce’ noonogada bam nges’lahla esimnyama, siqhutyelwa yila ntwana inguZoro Moni yaseCossovo, ewe xa ndihamba ezi ntlombe zam ndiqhutyelwa nguye.

Besilandelwa ngamathwasa am ngeJeep ebomvu krwee eneefestile ezityheli sana, apho besisinge khona kusentlombeni kwaBeyonce ngenkqu #GobelaUyaSlayer, ekucaba umntase bekukudala imtshutshisa le ntwaso, besele kukudala bemkhwaza ooDlamini, kodwa engafuni kuyamkela, kude kwacaca ukuba kuza kungenelela amaJwarha asemzini wakhe kuloJayzee, hay’ke wona aye amongamela yho! undifowunele esigixa kukubi esithi ndiyomthwasisa ilizwi liyatshona akasakwazi nokucula, neemali zakhe ziphuma ngeefestile ebhankini, ooJola bakootamkhulu nooTshawe bakulomamakhe bamleqa ngegqudu ngemva bambizela ehlathini.

Sileqise apho ke mntase ngezo moto senze umngcelele, ndlela le ibikude ngayo mntase iLos Angeles besihamba sisima ke sifumane bupleyitana namanzi egaraji, singene nakwizindlu zangasese sivase iimbuso, ndithi besesidumbe neenyawo ezi kaloku besiyilande ngeNigeria siza wuphumela ngala tall-gate yaseAustralia siyoyigudla ngeDubai, esivumela ke nala hola wendlela waseMauritius, uZoro eyibambe pha ku180Km/h bekuhanjwa mntasekhaya.

Nyhani ekugqibeleni side sagaleleka kwaBizozo umntase sele esilinde egeyithini, kwasuke kwakhala ifowuni xa kanye ndingena esangweni, ndaphaphama, yhuu! andabila!!!

Yini Bawo ndivuke ndingekanyatheli nasebaleni kwaBeyonce nxa! ndiyamcaphukela ke la Nompiliso obendifowunela!

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.