Inkcazelo yamaphupha

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - Makhosi Lulama Mpahla

IPHUPHA: Chosi makhosi, ndiphupha ndibona isiduli esikhulu esineentubi, amasongololo, ubuhosho phantsi kwebhedi endilala kuyo, ngathi ndiyiphakamisile ngenjongo yokutshayela ndabona esi siduli. Ndicela undilawulele makhosi lo mbono.

IMPENDULO: Amaxesha amaninzi xa iintubi zifika ekhayeni okanye uzibona emathongweni, lowo sukuba ingumyalezo womsebenzi ekufuneka wenziwe likhaya, kodwa ukuze nifumane iinkcukacha kuyakufuneka niyokusuwusabela.

IPHUPHA: Camagu Tata! Ndicela undixelele ukuba lithetha ukuthini eli phupha? Ndiphupha kunomntu ondikhwazayo ade athi mheza ndicela undivulele, beka phantsi loo mawele akho, ndizibuze ukuba amawele ngoba awam zange alunge, ndethuke ndikhala.

IMPENDULO: Kuyacaca ukuba kukho okungazange kuhambe kakuhle nokwabangela ukungalungi kwamawele lawo akho, ngoku kufuneka uzame iindlela zokunqanda into enjalo ingabisehla kwakhona.

IPHUPHA:NguMdange, nguTshiwo, nguBotoman aph’eBhayi. Ndiphupha ndibanjelwa into yedrivers license kuthiwa iphelelwe, ngathi kuthiwe ukuba andifun’ukuvalelwa mandize nomntu ozozibeka ukuba andimele ndiye enkundleni, ngathi sikufuphi kwamkhuluwa, siye khona nala magosa, amchazele, ngathi yale tu le ndoda ndiyicenge ndise ndilile iinyembezi. Aliqela amaphupha endinawo andothusayo qha andivuki nawo amanye.

IMPENDULO: Lungisa izinto zekhaya. Yenzani imisebenzi ekudala ifunwa kuni.

IPHUPHA: Ndicela ukubuza, kuthetha ukuthini ukuphupha usemngcwabeni?

IMPENDULO: Okabani? Kuba kubalulekile khona ukuze uzokufumana isisombululo kuba intsingiselo ilele kwiinkcukacha zomngcwabo lowo.

IPHUPHA: Ndiyabulisa. Ndiphupha ndihlamba, xa ndigqibayo athi ubhuti wam kum ndizokuvasa kula manzi ubuhlamba ngawo, nyani avele aqalise ahlambe kuwo. Ndicela ukwazi ukuba lithetha ukuthini eli phupha?

IMPENDULO: Kukho umsebenzi ekufuneka niwenzile wena nobhuti wakho nokuba ngowukususa isimnyama okanye ukugxotha ishwangusha.

IPHUPHA: Molweni Makhosi. Ndicela ukubuza xa uphupha uleqwa yinkomo ikukhupha ebantwini kuxa kutheni?

IMPENDULO: Camagu. Ngumsebenzi lowo ekufuneka uwenzile, xa ivela ngolu hlobo sukube kudala kuthethwa nawe ngomsebenzi lowo, wena ubaleka.

IPHUPHA: Molo Tata. Ndinephupha elindiphethe kakubi, ngathi ndichola ufudo ndilufaka epheyileni ndibonise umama, umama uqumbile akathethi. Umama wam akasekho, ingaba ithetha ukuthini lo nto?

IMPENDULO: Xa kuvela isizalwana sakho siqumbile emaphupheni sube ikhona le nto ungayenzi kakuhle okanye ingabaxolisiyo abantu bakho abangasekhoyo. Zama ke ukulungisa, xa uxakwa uyokuwusabela lo mba.

IPHUPHA: Molo Tata, nguZangwa eBhayi. Ndicela ukubuza. Utata wam wasweleka ngo1990. Ndiphupha ngathi uthengisa indlu yam ngemali ephantsi, sixabana ngalo nto, ayenyuse, kodwa into andimele ngayo kukuba mandiyithengise. Ndicela tata undilawulele lithetha ntoni eli phupha. Enkosi!

IMPENDULO: Camagu Mntomdala. Ingxaki yethu kukungananzi iimfuno zabantu abadala. Kuyabonakala ukuba ikho le nto ingamxolisiyo utata wakho. Zama ke ukulungisa kungekonakali.

IPHUPHA: Molweni Tata. Bendicela ukucaciselwa ukuba lithetha ntoni eli phupha kuba liyandoyikisa . Ndiphupha ingathi kusebusuku ndiphuma ekoyini ekhaya, abany’abantu bathi kuseflethini, ndiphuma ke kule koyi ndisiya endlwini enkulu kwaronta, ndithe xa ndikufuphi nomnyango woronta ndisesitupini, ndava izwi lindikhwaza ngaphaya kweeteksi zasekhaya ezimisa phambi kwale koyi . Eli lizwi litsho kufuphi nemoto nobuhlanti, ndime ke, xa ndizama ukuqwalasela lo mntu undikhwazayo kanti ngumakazi wam omdala kunomamam owaswelekayo. Athi kum mandisondele andixelele eny’into, nam ke ndasondela, ndigqibele ingathi uza ndihlebela le nto, ndazibona sele ndikrwitshwa, ndizame ukulwa, xa ndimsusa lo mntu ndabe sele ndisothuka kwangathi kuthi tshe into. Enkosi.

IMPENDULO: Camagu. Kuyabonakala ukuba umakazi lowo unolaka. Nangona ibonakala iyimeko embi into yokukrwitshwa kwakho, esona sizathu kukunibeka ezingqondweni ukuze nikhawuleze nenze oko kufunekayo. Kuyacaca ukuba umakazi lowo sukela oko wahamba akukhange kwenziwe msebenzi egameni lakhe. Mlungiseleleni kengoku naye ukuze azokuxelela ezi ndaba ebekubuzela zona. UMphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsApp: 063 743 9538 *www.umphilisi.co.za

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.