Ukohlula ubuxoki kwinyaniso

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO -

KUTSHANJE kweli phephandaba lethu, I’solezwe lesiXhosa, sikhe sabika ngamabali amabini wamadoda athi angooThixo. Enye iseStrand, kodwa yeyaseNgcobo ngokweengcambu, logama enye iseXhorha.

Into yokuqala yomntu odibana nala mabali yeyokuba la madoda makasiwe endimangeni okanye la madoda atshaye kakhulu umya ngoko makohlukane nokukhuphela isithukuthezi eluntwini. Ewe, mhlawumbi kunjalo! KwiziBhalo eziNgcwele zencwadi kaSamuel (1 Samuel 19), kukho imiqolo efundeka ngolu hlobo.

“Waxelelwa uSawule, kusithiwa, Nanko uDavide eNayoti ngaseRama. USawule wasusa abathunywa bokumbamba uDavide. Babona ibandla labaprofeti beprofeta, noSamuweli emi engumongameli wabo. UMoya kaThixo wabafikela abathunywa bakaSawule, baprofeta kananjalo nabo. Waxelelwa uSawule, wasusa abanye abathunywa, baprofeta kananjalo nabo. Waphinda uSawule wasusa abathunywa bengabesithathu, baprofeta kananjalo nabo.”

Kodwa xa siphinda sijonge kwakhona kwiziBhalo, kwincwadi kaHezekile (13:9), siva amazwi alolu hlobo: “Isandla sam sichasa abaprofeti ababona into ekhohlakeleyo, bavumise amanga. Abayi kubakho ekucweyweni kwabantu bam, bangabhalwa encwadini yomlibo wendlu kaSirayeli, bangangeni emhlabeni wakwaSirayeli; nazi ukuba ndiyiNkosi uYehova.”

Nokuba yeyiphi indlela esinokuzitolika ngayo ezi ziBhalo, kodwa kubalulekile ukwazi ukuba abaprofeti bantlantlombini, amaxoki kwanabo benyani. Aba baprofeti balapha phakathi kwethu, bathunyelwe nguMdali ukudlulisa iindaba ezilungileyo, ezethemba nezo zokulumkisa.

ULufefe Ntibane wakuManganyele eXhorha ulumkise abantu beli phephandaba, kwinqaku ebesilipapashe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo esithi: “Into endiyifunayo kuMongameli kukuba angawuthathi umhlaba kubelungu, kuba ukuba wenze njalo uyakuba ubiza indlala ebomvu kweli lizwe. Imbi into ezayo, ukuba nje umhlaba ungathathwa kubelungu kuba amaBhulu aza kwenza unothanda kweli lizwe.”

Asitsho ukuba uNtibane ngumprofeti wenyaniso okanye lixoki, esizama ukukuthetha kukuba masazi ukuba apha emhlabeni kukho izithunywa zoMdali.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.