Buzani kuBawo eArts Cape eKapa!

Isolezwe lesiXhosa - - EZOYOLO -

INDUMASI yoncwadi lwesiXhosa eyabhalwa nguW.K. Tamsanqa ethi Buzani kuBawo, iza kube idlalwa kwiqonga lase-Arts Cape Theatre eKapa ngomhla we-3 ukuya kowe-6 kweyeDwarha.

USIMPHIWE FREDDIE oyintatheli yethu uncokole nomnye wabadlali, okwangumlawuli obambeleyo kulo mdlalo weqonga uYANGA MKONTO, othe wasichubela ngemasikulindele eArts Cape. Libali elingantoni eli? Eli libali elinobunzulu, lintsokothile kwaye linobumnyama, ngoko ke kucaca mhlophe ukuba ulwimi lwethu kufuneka likumgangatho onguwo, isiXhosa sibuyele kwisidima saso kuba eli bali libangela ukuba sive nobuncwane besiXhosa. Ngoko ke ngenyanga yemvelaphi yethu, siye sidlale lo mdlalo ubhentsisa ukubaluleka kwenkcubeko yethu, isintu kwanolwimi lwethu.

Imfundiso ubani anokumka nayo emva kokubukela lo mdlalo?

Libali elivuselela ulwimi. Lifundisa indlela esenza ngayo izinto egameni lesiko. Lisifundisa ukuba isintu asibulali koko siyaphilisa. Kwenzeka ntoni kweli bali? Ibali libalisa ngamahlandenyuka kaGugulethu owalelwa ukuba atshate nentombi ayithandayo, nto leyo ebangela ukuba uGugulethu aphele ezibulala, ebulala nabantwana bakaThobeka. UThobeka ke yintombi eyabonelwa uGugulethu ekubeni yena ezithandela uNomampondomise. UThobeka naye kwelakhe icala unyanzelwa ngabazali ukuba atshate noMchunukelwa engamthandi. Wonke lo mbhodamo uphela kusifa abantu, kuxhonywa abantu kwaye kuvela iimfihlo. Singakubona phi konke oku? Umdlalo uboniswa eArts Cape Theatre ukususela ngomhla we-3 ukuya kowe-6 kweyeDwarha 2018.

UMFANEKISO: BHEKI RADEBE

Umdlalo weqonga othi Buzani kuBawo eArts Cape eKapa kunyaka ophelileyo

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.