Kumabonakude wakho kule veki

Isolezwe lesiXhosa - - EZOYOLO -

Muvhango

UMOLIEHI wenza unakonako ukulwela umtshato wakhe.

UShumi wenza icebo lokutsala umdla kaMulalo. UTenda noLivhuwani bayalinganiselana.

UMoliehi unyanzelisa ukulungisa izinto. UShumi unyusa izinto kuMulalo.

USeani wophula intliziyo kaVhangani.

Isidingo

USELINE ude wanako ukufumana amaphepha abonisa imfundo kaClive, nathi awagqithisele kuNtombi.

Emva kokuthetha noGatanga uSibiya, uyalila, ezibeka ityala ngokusweleka kwamadoda amathandathu emgodini.

Usapho lakwaLategan lutya isidlo sangokuhlwa kwindlu yakwaSibeko, nalapho oku kungonwabisi ncam.

Uyavutha ngumsindo uSechaba akufumanisa ukuba ishishini labathengisa ngomzimba liqhutywa eBokamoso.

Okona ezama uClive ukuphuma engxakini, kokona aya ezeyelisela.

UKgothalo ujongana nengxaki enokuba luncedo kuNtando.

Generations

ULUCY oneentsolo ugqiba kwelokuba ajongane ngqo nengxaki.

URoberts unika ingxelo ngentombazana etyhola uMnumzana uCarlson. UZitha uyaqhankqalaza xa ebuzwa ngendlela aziva ngayo ngothile.

UWandile wothuswa ngumntu amncedayo, aze kamva afumanise ukuba unakuqulathileyo okufihlakeleyo.

Umntu ongaziwayo uqhekeza iofisi kaFana ukuze afumane iinkcukacha azidingayo. Kwixeshana nje elincinane bekunje, izidala zithatha apho zaziyeke khona.

Rhythm City

UGAIL uthetha inyaniso kuDavid – kodwa ingaba ixesha sele lihambile lokuba angalungisa okuthile?

URene uyazilungiselela usuku lwakhe noMzi, ukanti uPearl ufumanisa ukuba ungubani na.

UGail unyanzeleka ukuba akhethe icala. IKilowatt entsha iyaziswa eluntwini.

UMzi ucinga ukuphelisa izinto noRene – kwaye wothuswa yimpendulo kaPearl.

Scandal!

UBUDLELWANE buyophuka ngenxa yengxelosono yeqela elinye.

Indoda endala iziphatha ngohlobo olungaqhelekanga emva kokungafunwa ngowasetyhini osemncinane.

Indoda ethile izifumana sele ingasathathelwanga phezulu. Iphupha likaYvonne alifezeki ngohlobo ebelunqwenela ngalo.

Iinkcukacha ezintsha zibangela ukuba uDintle azibuze imibuzo ngezigqibo. UStokkies uzama icebo elingaqhelekanga.

The Queen

UHARRIET ukhalala owakhe, aze aphulukane nothando lomntwana wakhe.

UVuyiswa ukhetha enye indoda endaweni yenye.

UVuyiswa akabethelwa nto sisigqibo esikhulu sikaJerry.

UBrutus ufuna ukwenzela uJeanPierre umsebenzi.

Uzalo

USBU noFikile bafumanisa iindaba ezonwabisayo, baqonde ukuba banegolide ezandleni zabo.

UMaMlambo akazimiselanga kuthuthela kwikhaya lakwaMhlongo, de afumane umsebenzi wakhe wokuhlanjwa.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.