UNene wayefunani kwaGupta?

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - -Samora Kibi, kwaNobuhle eTinarha

ZEZANI ezi ntlanganiso mhleli obekekileyo? Mna okunokwam bendingathanda phambi kokuba uMnumzana uNene ayeke okanye akhululwe ngumongameli welizwe, makakhe axelele isizwe okokuba zezani ezi ntlanganiso bebezihlala nosapho lweGupta khonukuze isizwe sikwazi ukumxolela ngoba mhlawumbi ngula mcimbi ubufunwa ngamehlabomvu nguMnumzana uZuma kumaRussia!

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.