Ibuhlungu impilo yabantu abakhubazekile

Isolezwe ngeSonto - - IMIBONO -

MHLELI: Inhliziyo yami ibuhlungu uma ngicabanga usizi esibhekene nalo thina bantu abakhubazekile.

Akuthina sonke esafunda saze safika ebangeni lika-matric (Grade 12) ngenxa yokuhlala ezibhedlela isikhathi eside sangena ezikoleni iminyaka seyithe ukuhamba impela kungaselula nokubamba izinto.

Ngokusizwa uNkulunkulu abanye bethu bakwazi ukuyothola uqeqesho lwekhompyutha nokunye kodwa kwadla ngokuthi uhulumeni umile nalo Grade 12 okunzima ukuyowufunda.

Siphila ngemali yempesheni uma singatholanga abazosiqasha ngokwetoho sisayinde inkotileka yonyaka kumbe yezinyanga ezimbalwa.

Sithwele kanzima thina esihlala ezindaweni ezingekho emalokishini ngoba nokuya ezindaweni ezisemadolobheni kuyabiza.

Mina nje ngikhokha uR42.00 ngosuku uma ngisuka ekhaya ngizobuya futhi.

Okunye okungiphatha kabi ukuthi la bantu abadla izambane likapondo nabamabhizinisi bayathanda ukuthi uma befikile benze izethembiso ezingamampunge size sethembe ukuthi sizoqasheka.

Nakhu okubuhlungu kakhulu, sicela labo dadewethu abasebenza nemeya bangasixoshi uma sishaya ucingo sifuna ukubona izimeya esazivotela.

Mina nje kade ngangixoshwa eHhovisi leMeya ngoba ngingelutho.

Sengiphetha ngicela ukuthi sithuthukiswe nathi bantu abakhubazekile abakhele uWard 98. Senzo Selby Gumede

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.