‘Bengihlekwa ngokuba nezinqe ezinkulu’

Isolezwe ngeSonto - - ABANTU -

UKUKHULELA ekhaya ebeliqhakambisa ubu-Afrika kwenze isihlabani somculo we-Afro jazz uThandiswa Mazwai (40) saba ngumculi ohlonishwayo eNingizimu Afrika.

Uma echaza ngemuva lakhe, uthe uzalwe ngonyaka owawunzima kwezomzabalazo wabantu abamnyama kuleli ngo1976 eSoweto.

“Abazali bami bebenomthetho oqinile bengezwani nento ebheke eceleni. Bebehlezi befuna sazi ngomlando wethu singabantu abamnyama nokuthi siziqhenye ngokuba ngabase-Afrika.”

Uthe kubo bebephila ngokufunda izincwadi.

“Sasingekho isikhathi sokuphumula, ngisho ubuya esikoleni ekhaya babethi funda. Ekhaya kwakuhlezi kunezincwadi, iningi lazo ezazingagunyaziwe ukufundwa kuleli, amaphephabhuku nokunye okuningi. Sasinikwa izincwadi ezazibhalwe abalobi abafana noSteve Biko, Kwame Nkrumah, Chinua Achebe nabanye.”

Uthe yizo izincwadi ezamvula amehlo kokuningi. Ngaphezu kwalokho abazali bakhe babeyizintatheli nezishoshovu zamalungelo abantu kwiPan Africanist Congress (PAC).

Uthe kungakho kuthe uma eseyoqala imfundo ephakeme wabona izinguquko eziningi nokungalingani kwezinhlanga.

UThandiswa uthe wayefunda ezikoleni zaselokishini.

“Sasimemezana kuhlezi kumnandi singabafundi. Sidla noma yini kusukela kumagwinya, upolony ne-atchar nokunye. Ngangihlezi ngiphuma phambili nothisha bengincoma bethi ngikhaliphile. Zashintsha izinto uma sengiya esikoleni sabamhlophe,” kusho uThandiswa.

Uthe ngaleso sikhathi kwakusanda kuqalwa ukuba kube nezikole zabamhlophe ezamukela abafundi abamnyama.

“Ngangimnyama ngedwa ekilasini lethu kodwa ngingenankinga.

Ngaqala ukunaka ukuthi kunenkinga uma ngithi ngimemeza omunye umngani engase ngimtholile sisekhefini ngaphandle, kwathiwa angiziphathe kahle, intombazane ayiklabalasi. Ngethuka ngoba mina ngangikujwayele lokho,” kusho uThandiswa.

Kwamphatha kabi nokuhlekwa ngokuba nezinqe ezinkulu nezitho.

“Ngasengijwayele ukunconywa kuthiwa ngime kahle kodwa la ngahlekwa ngomzimba wami. Ngabona lapho-ke ukuthi nginokubukelwa phansi. Kuningi okwalandela ngihlekwa ngebala lami, izinwele nendlela yokukhuluma nokuphimisa amagama athile.’’ Ukuhlekwa kwadlulela nakunina owayemletha esikoleni eshayela iRenault endala. Abafundi ayefunda nabo babelethwa ngezimoto eziphambili. “Bangibuza ngelinye ilanga ukuthi ngabe yisisebenzi sasekhaya yini lesi (besho unina),” kusho uThandiswa. Kulowo nyaka wafeyila zonke izifundo, kwaphoqeleka ukuthi ayofuna esinye isikole ngonyaka olandelayo. Ngesikhathi esesikoleni eneminyaka engu-16, unina uBelede Mazwai owayezithwele waphuthunyiswa esibhedlela eyobeletha kodwa kuthe ngemuva kokuthola umagcino wakhe womfana u-Osagyefo wadlula emhlabeni. Uthi lesi kube yisilonda empilweni yakhe. Kungakho kuthe uma eseyofunda eWits University waqala wafuna ukuba yintatheli, waphinda wafuna ukuba ngummeli ngenxa yokuthi unina wayenze lezi zifundo. “Ngagcina ngenze i-English Literature ne-International Studies.”

Ngakolunye uhlangothi uthe ubezikhonzile ezobuciko kangangoba kwathi uma ebona kunesikhangiso seShell Road To Fame wangenela eseqenjini iJacknife benengoma ethi Uyahamba.

Uthe phezu kokuba bengafinyelelanga kowamanqamu, kodwa ngemuva kokugqama kuyona wathola isimemo sokuyoshaya ingoma neqembu lezinsizwa iBongo Maffin.

“Ngabizwa u-Oskido ngangipikwe engomeni eyodwa, kodwa wagcina ethe nginekhono, abantu bayalithokozela izwi lami. Kwaba ukuhlala kwami kwiBongo Maffin.” Kuthe sebekhiphe ama-albhamu amahlanu kwiBongo Maffin wathatha isinqumo sokucula yedwa. I-albhamu yakhe yokuqala ethi Zabalaza yayisaqhuba khona ukuthi umzabalazo womuntu omnyama awuphelile nakuba amazwe amaningi e-Afrika esekhululekile. Idayise kahle yafika kwi-platinum, yanqoba nezindondo okuyiKora Award njengowesifazane ovelele e-Afrika.

Ulandelise ngethi iBokwe emnike udumo kakhulu waze waqopha ngokubambisana nesihlabani sase-USA uMichelle Ndegeocello engomeni ethi The World Has Made Me The Man of My Dreams eyaqokwa kumaGrammy Awards.

Uphinde wacula nenkakha uPaul Simon, BLK JKS. EMzansi uke wacula nenkakha enguHugh Masekela.

I-albhamu yakamuva ayiqambe ngonina ithi Belede, ibophele ibhendi ye-jazz oNduduzo Makhathini (piyano), Herbie Tsoaeli (bass), Ayanda Sikade (drums).

“Nami senguwumzali, ngiyabona ukuthi umama wayebhekene nani ekhulisa izingane zamantombazane benobaba. Ukukhombisa ukuthi ngiyabonga ngakwenza futhi ngiyamhlonipha neqhawe uBusi Mhlongo, le albhamu ngiyiqondise kubona,” kusho uThandiswa. OKUNYE ngoThandiswa Unendodakazi uMalaika Ukhonze isitambu Uthanda ukuvakashela amazwe ase-Afrika ikakhulukakazi eMali

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.