Uphi umthetho abantu babulawa kangaka?

Isolezwe ngeSonto - - IMIBONO -

MHLELI: Yaze yabuhlungu indlela abantu abamnyama abafa ngayo ezweni lethu esilibiza njengezwe lenkululeko!

Ngizwa ezindabeni cishe njalo ngehora, kufe umuntu ngokudutshulwa noma kutholakale umuntu noma ingane ibulewe yacwiywa izitho zangasese.

Kanti ngempela amaphoyisa nomthetho wezwe ukuphi uma ukufa sekunje muva nje?

Ebuncaneni bethu sisakhula bekuthatha iminyaka ukuzwa ngomuntu ebulewe ngomunye umuntu noma ngokutholakala komuntu noma kwengane ibulewe yaphinde yacwiywa.

Kodwa manje sekuyinto cishe yansuku zonke ezweni esisalibiza ngezwe lenkululeko.

Angiyibali eyokufa kwezingane ziphinde zicwiywe, nezalukazi zidlwengulwa ziphinde zibulawe, kodwa kuyaqhubeka kuyenzeka kodwa sithi sinamaphoyisa nemithetho ezweni lethu.

Siyezwa kuthiwa kwenzelwa izinyanga abanye ukuthwala ukuze babe nemali.

Ngakube imiphakathi iyakuthokozela yini lokhu njengoba kuqhubeka kwenzeka ezindaweni zayo?

Nginenkolelo yokuthi umphakathi yiwo ongayiqeda yonke le nto ezindaweni zayo.

Uhamba emhlabeni awuhlangene noNkulunkulu uyakuqonda ukuthi kusho ukuthini ngengunaPhakade lakho?

Uhamba emhlabeni unezimali impela futhi uyimeya noma uyikhansela noma ungumengameli wezwe kodwa awuzange uzinikele kuNkulunkulu njengoMsindisi wakho, uyaqonda ukuthi kofana nokuthi kobe kuhambeni la emhlabeni, nengunaPhakade lakho uyolichitha kanjani kuphi?

Kofana nokuthi kuhambe isilwane sishayiswa yimoto emgwaqweni, nengunaPhakade lakho uyolichitha esihogweni.

Uphila nje uNkulunkulu usakunike ithuba lokuba uphenduke, ushiye konke okwezwe uthathe yena njengoMsindisi wakho, uhambe ngendlela ethokozisa yena, athi uma ekuqalaza akubone njengenceku yakhe, uma uqalazwa ngusathane kumcacele awuhlobene naye, funda incwadi kaJakobe 3:1-18.

Ukuzifunda zonke izincwadi zeBhayibheli kodwa ube ungakugcini okushiwo yizo, zazi ukuthi awuhlobene noNkulunkulu.

Engicela ukwazi, wazinikela kuNkulunkulu njengoMsindisi wakho, washintsha indlela ohamba ngayo lapha ezweni, washiya konke okwezwe, usathane uzobe ekulandela ngayo yonke indlela futhi uzozibona uba nenzondo ngapha nangapha, wena qina kuNkulunkulu, futhi babe babi kuwe ngapha nangapha, wena ube muhle kubo, futhi usize lapho okudinga ubasize khona, angithi ungowaNkulunkulu nje wena!!

Amen. Nkosinathi Richard Ziqubu KWADUKUZA

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.