Akukho ndoda elungile ubufakazi balokho singenabo

Isolezwe ngeSonto - - IMIBONO/EZINOHLONZE -

Umlando KUDINGA ukubalulwa ngalolu daba lwe-#MenAreTrash ukuthi yindala, ayivumbukanga ngesigameko sokubulawa kukaKarabo Mokoena. Yaqala eMelika abesifazane sebekhathele indlela abahlu-kunyezwa ngayo, yabe isisabalala umhlaba wonke njengoba sesiyithola isiwunda-

Obamlonyweni nalapha eNingizimu Afrika. Futhi ayibhekisiwe ebantwini abamnyama kuphela. Nezinye izinhlanga zikhala isililo esifanayo. Kungani kuyiwona wonke amadoda? Ukuboshwa kwabesilisa ngabhande linye akusilo iphutha. Ukuhlukunyezwa kwesifazane akugcini ngokushaywa, ukudlwengulwa okanye ukubulawa. Kunenqwaba yamadoda ahlonishwayo kodwa okuthi mhla efa kuvumbuke izingane abebezifihlile, kokunye bengazondli. Uma kade engathembi ukuthi ezakhe, kungani engenzanga ulibofuzo? Abanye uma bekushela ubaziba bakulandelisa ngezinhlamba. Ubumfucuza bonke lobo.

Okumele sikuvume ukuthi izingane zesilisa zikhuliswa ngendlela ehlukile. Uma eyomfana idlalisa ezinye kabi kuthiwa kuyasho ukuthi umfana. Ikhule ke nayo yazi ukuthi ukwenza izinto ngodlame kwamu-kelekile. Kunconywe nobusoka bayo. Lokho kuzihlahlela yona indlela yobumfucuza ekukhuleni kwazo. Emendweni kuthiwe makoti bekezela, indoda ayaliwa futhi ayibuzwa ukuthi iphumaphi, njalo njalo. Uma wake walindela ukuhlonishwa ngoba nakhu uyindoda, yazi ukuthi uyimfucuza. Hlonishelwa izenzo zakho hhayi ukuthi wazalwa waba umuntu wesilisa.

Uma indoda izalise ngaphandle kulindeleke umkayo amukele leyongane, kodwa uma kungamithiswa unkosikazi, uma engabulawanga, ukhonjwa ngesango bese kudatshukelwa indoda ngokuthi ifetsheliwe ekubeni yona kwathiwa iphambukile nje kuphela. Kulabo abavikela amadoda Lamadoda akhala ngokuboshwa ngabhande linye nalezi zigilamkhuba aqhamuka esezincoma wona kuqala kodwa uwathola eyizibukeli uma kuhlukunyezwa isifazane, bebe benezinto eziningi abazifihlile eziwubumfucuza. Babona kubalulekile ukuzihlangula kwizigilamkhuba kunokuthi basukume balwe nalesi sihlava. Badinga ukujula bazibuze ukuthi engabe benza kahle ngempela yini bese bezama imizamo zokuzilungisa, hhayi ukusebenzisa wonke amandla abo umemezela ezweni lonke ukuthi bona baqotho singenabo ofakazi baloko. Ukukhetha ukuba isibukeli izinto zonakala kuwubumfucuza.

Sengivala, kwabesifazane abaseka abathi abangaboshwa ngabhandelinye abesilisa, akukuningi engingakusho ngaphandle kokuthi nangesikhathi sobandlululo babekhona oMatanzima ababelwa nabalwa nobandlululo.

UZamaswazi Hlophe uyisishoshovu esizimele samalungelo ezingane nabesifazane. Lapha ubhala gaqa lakhe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.