Bayathusa abaholi abantula ulwazi

Isolezwe ngeSonto - - IMIBONO -

UMA kuvotwa, abavoti bakholelwa ekutheni labo ababavotelayo bazokwazi ukufeza izidingo zabo nokuthi bayiqondisisa kahle ipolitiki.

Nami ngangikholelwa kulokho ngibuka umzabalazo owaletha inkululeko. Kodwa senginongabazane ngeningi losopolitiki banamhlanje. Ngokubuka kwami abanye babo bangena ngephutha ePhalamende.

Kuqale ngokuthi amanye amalungu ePhalamende abe nezinhliziyo ezincane, kuthi kungakaqali nezinkulumo ezisohlelweni bavele baphume. Abanye ububona zisuka nje ukuthi abezelanga ukuzoxoxisana, bazokwenza iPhalamende nezwe inhlekisa.

Omunye umonakalo okhona ePhalamende yizinhlamba namagama ahlabayo amalunga ajikijelana ngawo. Kodwa kuthi uma kuphela ukuhlala kwePhalamende bonke bafune ukubizwa “ngabaHlonishwa”, uxakeke nje ukuthi yini ehloniphekile abayenzayo?

Udaba engizogxila kulo yimizamo yokususa uMengameli. Isigaba 89 soMthetho-sisekelo wezwe sikubeka kucace bha ukuthi umengameli usuka kanjani esihlalweni.

Ngenxa yokuntuleka kolwazi, abanye osopolitiki ubezwa bethi umengameli akesule, uma engakwenzi lokho bazomsusa ngezandla.

Nakuba lokhu kungaba yihlaya kwabaningi, kimina kuletha usizi ngoba kukhombisa ukwentuleka kolwazi lomthethosisekelo nokusebenza kwentando yeningi.

Ukwehluleka ukususa uMengameli Jacob Zuma esikhundleni amahlandla ayisikhombisa kushiye izimbangi zakhe sezidideke okokugcina zaphenduka ihlaya. Babodwa abathi uMengameli akesule ngoba eshintshe iKhabinethi. Lokhu kwakukhombisa ukwentuleka kolwazi lwezepolitiki nokungazi ukuthi ubani onamandla okuqoka nokushintsha ongqongqoshe ngokomthetho-sisekelo.

Ngenxa yokuthathwa yihlombe, amanye amalunga e-ANC atholakala esevuma iculo lamaqembu aphikisayo alwa nomengameli wawo.

Abangakucabanganga wukuthi uma umengameli ehliswa esikhundleni neKhabhinethi izohlakazwa. Lokho kuyosho ukuphelelwa yimisebenzi.

Ukuvota namaqembu aphikisayo kwamalunga e-ANC mhla ka-8 Agasti, 2017, kwakufana nokushisa indlu ozobuye ufune ukuzolala kuyo uma lizilahla kunina. Intando yeningi isebenza ezinhlakeni zeqembu kusadingidwa udaba.

Uma iqembu selithathe isinqumo, indaba yokuvota ngonembeza ayibe isasebenza ngoba osopolitiki bayizithunywa zamaqembu abo. Ukungakwazi lokho kusho ukungayiqondi ipolitiki.

Okunye abangakubhekanga wukuthi umsindo weCosatu, izingqalabutho ze-ANC eziwu

101, izinhlangano zomphakathi nabanye, kwakungasho lutho ngeningi elalizokhipha umengameli esikhundleni.

Zonke lezi zinhlaka azivoti ePhalamende. Okwazo kwakuwukufaka ingcindezi kwabavotayo kuphela.

Ihlazo elikhulu kunawo wonke wumbono womholi weDA, uMnuz Mmusi Maimane. Emva kokwehluleka ukususa uMengameli izikhathi eziwu-7 kwaba nesikhalo sokuthi yingoba kade kuvotwa ngokuvulelekile.

Kwathi uma nokuka-Agasti 8 ukuvota kwehluleka ukususa uMengameli ngisho sekwenziwa ngasese, uMaimane wathi akuhlakazwe iPhalamende.

Imibuzo evelayo yilena:

Inhloso wukususa uMengameli uZuma esihlalweni noma ukususa i-ANC?

Kungani uMaimane engafuni ukulinda u-2019? Inhlangano yokhetho i-IEC ikulungele yini ukusingatha ukhetho isikhathi esibekiwe singakafiki?

Kwabe-ANC abafuna uZuma aphume manje, yini ezoshintsha kulezi zinyanga ezisele kukhethwe ubuholi ngoDisemba?

Umuntu onolwazi lwepolitiki ongayiphendula kahle le mibuzo. Iningi lo sopolitiki bethu alinawo amava anele ukuphendula le mibuzo.

*USolwazi Bheki R Mngomezulu usophikweni lwezifundo zepolitiki e-University of Western Cape. Ubhala lapha gaqa lakhe. Ungamthola kuleli kheli lonyazi: kizulu@yahoo.com

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.