Izingane zesikole ziluhlaza zidinga ukushaywa

Isolezwe ngeSonto - - IMIBONO -

MHLELI: Ingiphatha kabuhlungu indaba yokuthi udaba lokushaywa kwabafundi ezikoleni luhlezi lubukwa ngohlangothi olulodwa.

Yebo uhulumeni wayivala induku ezikoleni kodwa manje inkinga izingane zethu ziluhlaza, ziyabachukuluza othisha.

Kumele benzenjani othisha kulesi simo? Azifuni futhi nokwenza umsebenzi wesikole nokufunda nje. Mina ngithi isikole nesikole asibize umzali esikoleni uma ingane ihlupha, kube umzali ogunyaza ukuthi ingane yakhe ishaywe uma isephutheni.

Mina kwami induku iyasebenza. Ngazitshela izingane ukuthi oyoya kongibopha kumele azi ukuthi kumele afune ikhaya elisha. Akukhona ukuhlukumeza ingane uma uyikhwisha ngoswazi uma ingezwa.

Okubi kakhulu ukubona othisha abashaya izingane kube sengathi bashaya ontanga yabo. Kungasiza uma benganikwa imigomo okumele bayilandele othisha uma izingane zihlupha.

Kungasiza ukuthi kube nemigomo yokuhlawulisa ingane ngoba abanye bakhala ngokuthi le yokuyikhipha ekilasini nayo ayivumelekile. Nokuyihlalisa ingagoduki sekuphume isikole nakho kuyagxekwa ngenxa yokuthi kugcina kugqilaza othisha.

Mthembeni Makhathini

EMZINTO

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.