AKE SIKWAZI

Isolezwe ngeSonto - - ABANTU -

sijabulela usuku lwakhe lokuzalwa ngeValentine’s Day ngo-2004. Kwangena abantu bamdubula ekhaya washona kanjalo. Namanje kusebuhlungu kithina ekhaya uma sikhumbula lolu suku,” kusho uGoldmax.

UQui yena abazali bakhe nguNksz Sindisiwe Hlongwa noMnuz Shawuyise Mgobhozi.

“Ekhaya singabantu abazisa uNkulunkulu nabangachezuki eZwini lakhe,” kusho uQui.

Uthe yingakho kuthe uma unina eyeka ukusebenza kwaTransnet ngenxa yokungaphili kahle, waqoka ukufundela ubufundisi. Uyise ubeyisosha loMkhonto Wesizwe kanti manje usophikweni lwezokuvikela kwiPresidential Unit.

“Uyabona akekho ongasondela eduze kwami ngoba ngingatshela ubaba,” kusho uQui entela.

Labo ntanga baqale imfundo yabo yamazinga aphansi besekilasini elilodwa futhi behlala edeskini elilodwa eSiboniso Primary.

“Sithe sesiyofunda ugrade 2 wangishiya uQui wayofunda esilungwini,” kusho uGoldmax obe esedlulela eTholamandla Higher Primary, waphothula umatric eNqabakazulu ngo-2014.

UQui uqhubeke eColumbia Primary eGreenwood Park, waze wayophuthula umatric eKeitsleigh High ngo-2014.

Ube ukuqeda abazali bamnika imali yokuqhuba imfundo, wayofunda eMaritime College eThekwini wenza uLevel 1 noLevel 2 kwiShipping.

Ngakolunye uhlangothi uGoldmax ubhekane nengqinamba yemali yokuqhuba imfundo.

“Ekhaya ibingekho imali yokuthi ngiqhube imfundo. Bengifisa ukuyokwenza iSound Engineering kodwa kwasho ukuthi isimo asivumi ngase ngigxila emculweni ngoba

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.