Amathenda yimbangela yokubulalana

Isolezwe - - IMIBONO -

MHLELI: Kwelakho eliwela umfula ugcwele, ngivumele ngisike elijikayo mayelana nemiphefumulo yabantu ephumisa okwezintuthwane kuleli lika Mthaniya.

Kuzokhumbuleka ukuthi ngaphambi kuka-1994, izwe lisalwa nokucwasana, kwakukhona esasikubiza ngombangazwe, lapho abamhlophe nabamnyama babebanga ukuthi ubani ofanele ukuphatha leli lizwe elinothe kangaka. Kwaze kwasolwa isandla sesithathu, isandla esinoboya ngoba kwaba nodlame phakathi komnyama nomnyama, kwangabe kusabhekana ababebanga ukuphatha izwe abamnyama nabamhlophe.

Akekho umuntu owayekhona ngaleso sikhathi, wasinda, ongafisa ukuthi siphinde sibuye. Ozalwe izolo kuphela kwathi uma ludlula udlame sekungena uhulumeni ophethwe abebala elimnyama, owawuphethwe ubaba uNelson Mandela, owaba nguMengemeli wokuqala omnyama eqhamuka kwi-ANC, wonke umuntu wajabula. Kwaze kwashintshwa ukuthi umbangazwe kwathiwa umbusazwe ngoba izwe lase libuswa, sekugadulisana izinhlangano zepolitiki ukuthi lizobuswa kanjani, lingasabangwa.

Indaba iqale sekukhona abasemathubeni kunabanye, sebezibona bengcono, sebewogombela kwesabo.

Lokhu sikubonile kwenanela nakuyona inhlangano ebusayo i-ANC, isibanga ukuthi ubani ozothola ikhekhe elikhulu kunomunye, kwavuka umgolo ebantwini, bazondana.

Lokhu kubangelwe uhlobo lukahulumeni ongenile owahlukana izigaba ezintathu, okungowezwe lonke, owezifunda nowobasekhaya. Kwasho ukuthi imisebenzi ebiphethwe uhulumeni omkhulu isizokwenabela kulabo hulumeni. Leyo misebenzi yanikwa igama lokuthi amathenda. Umuntu uzofaka isicelo salowo msebenzi okufanele wenziwe. Abantu bavukwa umona, bafuna ukuba imisebenzi yenziwe ibona, saqala ke isihlava sokubanga. Naloyo wazicabangela yena nabangani bakhe noma nomndeni wakhe.

Kuyiqiniso elingephikwe ukuthi inhlangano ebusayo njengoba igama lisho, iyona enezwi lokuthi imisebenzi eminingi ikhishwa kanjani.

Ilapho ke sesibona ukubulalana kwabantu ngendlela engathokozisi. Angithi phela kubangwa lona ibhodwe eliconsayo. Ilapho sesibona kukhona abalwa nokuphuma kwamathenda ngendlela engesiyo, noma bebona ukuthi bona abasazothola, bese bekhetha ukuthi bagudluze ovimbe endleleni yabo. Kwaqala ke ukufa kwabantu ngendlela engamukeleki.

Lokhu okwenzekayo nesikuzwa kwiKhomishini kaMoerane, kufakazela kona ukuthi manje sekubhekwa ukuthi mina ngizodlani nengisondelene nabo. Ingakho sesibona ukubulawa kwamakhansela kubhidlange kangaka kuyaziwa ukuthi iwona awumnyango wokuphuma kwala mathenda.

Afikela kuwona futhi iwona akhethayo ukuthi ithenda izotholwa ubani. Wawuzwaphi nje ukuthi abaqaphi bayo le nhlangano batholakale nesibhamu esingamukelekile eNingizimu Afrika i-AK 47 kodwa kucwebe iziziba nje sengathi akwenzekanga lutho?

Zisebenza nini kobani lezi zibhamu? Kungani kugqoze ukuboshwa kwabantu? Mangaki amakhansela nabasebenzi bakomasipala asebebulewe kodwa kungaboshwa muntu?

Ukuthi iqiniso liyababa, aligwinyeki. Umkhuba usekhaya. Nengane encane isiyalibona nediye ukuthi libelethe emhlane. Isixazululo kule ndida sisodwa. Lokho okwashiwo inhlangano i-EFF kusomqulu wayo wokhetho, ukuthi akuqedwe amathenda.

Kuyobe kubangwani uma amathenda esevaliwe aqedwa ngoba abantu bayobe sebeqashwa uMasipala besebenzela wona ukwenza umsebenzi? Namathuba omsebenzi ayoba maningi, kunganikwa umuntu oyedwa izizumbulu zemali ebe eqashe abantu abambalwa.

Nokubulalana kuyophela ngoba kuyobe kungasanikwa isigejane esithize umsebenzi kodwa kuyobe kuwumsebenzi kamasipala. Lesi sihlava esisibonayo siyoshabalala njengamazolo ebona ilanga. Kuphele lokhu kubulalana kwabantu okungenangqondo. Sekwanele! Khumbulani Nene IKhansela le-EFF eMgungundlovu

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.