Isiqala ukungikhathaza indlela umyeni wami anginaka ngayo

EZOTHANDO

Isolezwe - - IMIBONO - MO NO-PHINDI

UMBUZO: Nginenkinga yomyeni ongangihloniphi okhuluma noma yikanjani nami. Uvele angithethise phambi kwabantu okungenza ngizizwe ngingelutho. Njengendlela yokuzivikela ngithuka sengimphakamisela isandla.

Ngiyazi akuyona into enhle ukuphakamisela umyeni wami isandla kodwa iyona ndlela engizivikela ngayo kulokhu kuhlukumezeka. Isenzo sakhe siyangihlukumeza ngempela ngokomqondo.

Hloniphile, KwaDukuza Impendulo:

Ukuhloniphana kuyinto ebalukekile emndenini. Niyisibonelo sini ezinganeni zenu uma zinibona nenza lokhu enikwenzayo phambi kwazo?

Kubalulekile enikwenza phambi kwezingane zenu ngoba yilokhu ezizokufunda kinina. Ukubeka nje umuntu isandla kuyicala elikhulu. Uma usubeka umyeni wakho isandla sekukhombisa ukungamhloniphi ngendlela emangalisayo.

Akekho ongcono phakathi kwenu ngoba nokumshaya kuyizimpawu ezibonisa ukuthi nawe udinga usizo olusheshayo. Sibona kungcono ukuthi ubonane nomuntu onganisiza njengomeluleki wemishado ozonibonisa ngengozi yale mpilo eniyiphilayo. Ayibulali nje nina nobabili kodwa ibulala umndeni wonke. Izingane zenu zizokhula zazi ukuthi iyona ndlela yokuphilisana le uma nishadile. Funani usizo ngokushesha. Umbuzo: Sineminyaka emihlanu sishadile nomyeni wami. Ngonyaka odlule ngiphelelwe wumsebenzi. Ngihlala ngihlale ngikhumbule ukusebenza, ngibe nemali ethi mina njengabo bonke ontanga yami. Ngizizwa ngingenkosikazi yalutho.

Sengihlala nginenhliziyo encane. Ngihlezi ngimcuphile umyeni wami. Ngisho into encane mina ngiyenza enkulu. Nginezikhathi engizivalela ngazo endlini ngikhale ngoba ngingazi ukuthi kumele ngenze njani ngempilo yami. Ukungasebenzi kuzongiphambanisa ngekhanda.

Zandile, Umkomaas Impendulo:

Ukulahlekelwa umsebenzi akuyona into elula ngoba bese ujwayele ukuzenzela izinto eziningi. Manje sekumele ujwayele ukucela. Noma kungekuhle ukuphelelwa wumsebenzi kodwa ubusisiwe ngokuba nomyeni onjengowakho okwesekayo.

Sibona kungcono ukuthi uhlale phansi nomyeni wakho ngoba sinesiqiniseko sokuthi naye kumphatha kabi ukuthi uhlezi unolaka. Mazise ukuthi yini eyenza uhlale unenhliziyo encane. Ungathola ukuthi ningavumelana ngokuthi kube nemali akunika yona njalo ngenyanga ukuze ungazizwa ungumthwalo kuyena. Kubukeka sengathi umyeni wakho akanankinga ngokungasebenzi kwakho. Sijabulele lesi sikhathi usekhaya. Ungagcina usuqala ibhizinisi ongalenzela ekhaya. Umbuzo :

Sineminyaka ewu 11 sishadile. Konke kuhamba kahle emshadweni wethu ngaphandle kokuthi ngifisa sengathi ngingake ngithathe ikhefu emndenini wami ikakhulukazi umyeni wami. Akafuni nokuthi ngisuke phambi kwamehlo akhe. Sekuqala ukungikhathaza ukwenza kwakhe.

Ekuqaleni kwakukuhle ngikuthokozela ukunakwa uyena kodwa sengiqala ukukhathala. Ngabe yinto eyenzeka kuyo yonke imishado le?

Phumza, Richards Bay Impendulo:

Imishado yabantu ayifani nendlela abakhombisa ngayo uthando ayifani. Kusobala ukuthi umyeni wakho ukukhombisa uthando kuze kweqe. Ijwayelekile le nto. Akudingeki ukuthi uze uthathe ikhefu kodwa xoxisanani ngalolu daba nithole isisombululo.

Kungenzeka futhi ukuthi yizimo nezinto adlule kuzona empilweni ezimenza abe nje. Kubalulekile uma nishadile ukuthi nibe nemikhutshana eniyenza ngaphandle komunye ukuze niphefumule. Umbuzo:

Umyeni wami ukhule kabuhlungu. Wahlukumezeka ngokocansi ekhuliswa yizihlobo ezehlukene. Ngishade ngikwazi lokhu kodwa manje indlela aphethe ngayo abantwana bethu ingenza ngizisole ukuthi ngashadelani ngazi.

Unolaka ikakhulukazi ezinganeni akanaso isineke sabo. Angisazi ukuthi ngizoluthini lolu daba. Sengikhathele ukuba kulo mshado nomuntu okhombisa ukungabathandi abantwana. Sezize ziyabona izingane ukuthi kukhona okushaya amanzi ngoyise. Igama ligodliwe,

eThekwini Impendulo:

Kusobala ukuthi umyeni wakho akakakudlulisi okwenzeka esakhula yingakho engakwazi nokukhombisa uthando ebantwaneni bakhe. Lokhu akusho ukuthi akabathandi abantwana. Wena njengomkakhe kumele umeseke kuze kube sekugcineni.

Okuhle wukuthi ushade usazi isimo sakhe. Umyeni wakho udinga usizo futhi akekho omunye umuntu ongamlekelela ngaphandle kwakho. Wafunga ukuthi uzomthanda ebuhleni nasebubini. Sekuyisona isikhathi sokuthi ukhombise ukuthi izifungo zakho wawuzisho uqinisile.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.