Kumele ulusukumele uvalo olungapheli

Isolezwe - - EZEMPILO -

ESIKHATHINI esedlule abantu bakithi bebephela bebulawa yizinhlobonhlobo zezifo ezazibizwa ngokuthi ngamadliso. Esinye isifo esasaziwa ngokuthi yidliso kwakuyiTB. Baningi abantu abashona ngenxa yaso. Umuntu wayekhwehlela ungiyokhwehlela zize zibe negazi izikhwehlela, azace, angadli, agule aze ahluleke nokuhamba. Wayegcina ngokuhamba emhlabeni ngenxa yaleli ‘dliso’. Bazokhumbula abanye ukuthi kwakuba nemikhankaso eminingi kwaziswa abantu ngesifo iTB, abanye bazokhumbula futhi kuqwashiswa ngo ‘qalo’ no ‘bili’ kugcizelelwa ngokuba khona kwala magciwane ayebanga iTB. Ngeshwa leyo mikhankaso yayigxile kakhulu ekutheni lesi sifo sasidla amaphaphu yangagcizelela kwelokuthi iTB, noma amagciwane ayo, ayakwazi ukungena kunoma iyiphi ingxenye yomzimba hhayi esifubeni kuphela. Yingakho namhlanje abantu bebulawa yileli ‘dliso’ eliyiTB yesisu, amathambo, isinye, isibindi, izicubu nezinye izingxenye zomzimba. Lokhu kudida abaningi namanje ngoba uyaye uthi uthumela isiguli emtholampilo ukuthi siyothola imishanguzo yeTB esesiswini, obendeni noma esinyeni; abahlengikazi ekiliniki bangafuni nokuyizwa leyo nto ngoba bona bajwayele iTB esemaphashini okumele itholwe ngokuhlolwa kwezikhwehlela. Kwesinye isikhathi usuyothola bekhwehlelisa umuntu oneTB emathunjini okanye esinyeni kuthi uma bengayitholi bavele bangasiniki imishanguzo yeTB isiguli ekubeni wena njengodokotela ubushilo ukuthi yiTB esemathunjini hhayi emaphashini. Siyontunta nendishi isiguli emuva kwalokho size sishone.

Amagciwane eTB ayakwazi ukungena noma yikuphi emzimbeni ngisho nasenhliziyweni imbala. Umuntu oneTB enhliziyweni uba nezimpawu zesifo senhliziyo evuvukele engasenamandla, agcine evuvukele, acinane, akhwehlele, ashaywe wuvalo abe nesiyezi. Uyofika kithina umuntu wakithi esevela ekwelashweni leli dliso eselimenze waze wavuvukala. Ufika nje sesisibi isimo, izingxenye zomzimba sezonakele kakhulu agcine edlulile emhlabeni. Leli ‘dliso’ selande kakhulu ezigulini othola ekugcineni ukuthi umuntu uguliswa yinhliziyo.

Isifo senhliziyo sizibonakalisa ngezindlela eziningi. Baningi abantu abashona kungazelele muntu. Kwabaningi esengike ngababona uthola ukuthi badlula emhlabeni ngoba inhliziyo ingasasebenzi kahle, ngoba sekuxhugela ezinye izitho zomzimba ezishesha zizwele uma inhliziyo ingasasebenzi kahle ngenxa yokusebenzisana kwazo nenhliziyo kuhlanganisa nomzimba wonke nje. Abanye baqale bakhale ngovalo olushaya kugubuzele isifuba, kuphele amandla, iphika nokucinana kuthi ngilapha, ahefuzele umuntu wakithi aze ashone. Lolu valo kwabaningi kusuke kukudala lwaqala ukuhlupha kwesinye isikhathi kuze kuphele amandla. Abantu ubezwa bethi bavele baphuza amanzi uma bephelelwa amandla umuntu athi kuye kwehla kwathi ‘gidi’ emuva kwalokho. Namhlanje ngicela sikhulume ngalolu valo olungaqala kancane kancane noma luqale ngamandla luze lukugojele uzwe sekuthiwa usibanibani bamjuqe ngedliso.

Uvalo wumuzwa wokuzizwa sengathi inhliziyo ishaya ngokushesha, nangamandla kunokwejwayelekile, kwesinye isikhathi kuze kube sengathi isifuba siyanyakaza ngenxa yesigqi esizwakala kusona. Lo muzwa wokushesha namandla okushaya kwenhliziyo uhambisana nesiyezi, umzimba uphelelwe ngamandla, iphika, ukumfoma, ukujuluka, umzimba oqhaqhazelayo, ukuqumbelana, ukungakwazi ukulala nekhanda elibuhlungu. Lezi zimpawu kuyenzeka zingabi khona zonke ngesikhathi isisodwa. Isikhathi esiningi abantu abafika benalolu valo basitshela ukuthi kade babelubika emitholampilo, ezibhedlela nakodokotela babo kodwa benganakwa bavele batshelwe ukuthi bane ‘stress’ (ingcindezi emqondweni). Ziningi izinto ezingabangela uvalo, okubalulekile wukwazi umehluko phakathi kovalo oluphelayo noyaziyo imbangela yalo kanye nalolu valo olungafuni ukuphela nembangela ingalandeleki.

Kulezi zinsuku zimbili izimbangela zovalo oluyingozi futhi olugcina ludlule nemiphefumulo yabaningi. Okokuqala wuvalo lapho kukhona ukucinana kube nzima ukuphefumula kuphele amandla. Lapha siyaye sithole ukuthi inhliziyo ishaya kakhulu ngokwedlulele. Inhliziyo eshaya ngokwedlulele igcina ingakwazi ukukhipha igazi elanele elidingwa wumzimba. Lokhu kuholela ekutheni amandla aphele emzimbeni kube nzima ukuphefumula. Uma umuntu onjengalona umfaka emshinini wokuhlola inhliziyo okuthiwa yi-ECG uyaye uthole ukuthi inhliziyo isishaya ngokungalawuleki futhi isiphumile esipolweni okumele ihambe kuso. Ezinye zezimbangela kuba yi-Atrial fibrillation ne-Atrial flutter. Lezi yizimo lapho inhliziyo isiphume kakhulu kule ndawo okumele iqale kuyo ukushaya. Ivele ijikeleze izenzele okwayo, ishaye uzungezane ogcina uletha uvalo kuphele namandla emzimbeni. Akugcini lapho ngoba abanye bavele baquleke bacinane kakhulu. Uma usizo olufanele lungatholakali umuntu wakithi uyasishiya emhlabeni. Lezi zifo esiqeda kuzibala ziba yizimo ezisuke sezidinga ukwelashwa ngokushesha. Bakhona abantu abaphila behamba nazo kodwa isimo sabo sihlala sibucayi kakhulu. Ukuzelapha kudinga amaphilisi, imijovo nemishini ethile eyisipesheli ekwazi ukuguqula inhliziyo ebinhlanhlatha ibuyele esimweni esikahle ishaye ngendlela efanele.

Enye imbangela enkulu yovalo olungapheli kuba yindlala ehlala emphinjeni eduze kwegilo okuthiwa yiThyroid. Le ndlala iyakwazi ukukhukhumala ibe nomkhuhlane wayo oyisipesheli, okanye ivele igcwale izishidishidi ezigcina zidale ukukhiqizeka kwamakhemikhali agcina ebe yimbangela yokugula okanye umuntu abe nomdlavuza. Kulezi zinsuku ngibona abesifazane abaningi abanalesi sifo. Bafika bekhala kakhulu ngokuncipha emzimbeni, inhliziyo ishaya kakhulu, beshaywa wuvalo, bevevezela, bengakuthandi ukudla, umfutho wenhliziyo kwenzeke ube phezulu, ikhanda libe buhlungu baze baphelelwe ngamandla. Kwabanye kuvuvukala intamo kungagwinyeki kahle, kube sengathi kukhona okuthi ngqi emphinjeni kwabanye kuze kuvuvukale nobuso. Abanalesi sifo uyaye uthole nokuthi abayi kahle esikhathini njengokwejwayelekile. Imbangela yaso enkulu kuba ngumzimba ovele ukhiqize amakhemikhali alwa nale ndlala kuwo umzimba, kwesinye isikhathi igcina ivuvukele indlala ibe yisigaxa lapha entanyeni namehlo kube sengathi ayavuvukala aphumele ngaphandle. Lesi sifo sihlupha ngokudlulele uma kungukuthi ogulayo unanesifo senhliziyo. Okubalulekile wukusibamba bese uselapha ngendlela eqondene naso.

Kusukumele ukuba novalo olungapheli engaqondakali imvelaphi yalo. Udokotela wakho uyokwazi ukukuhlaziyela imbangela yalo ukuze welapheke ngendlela eshaya emhloleni neqondile singalokhu sicabanga ukuthi wabulawa yidliso elakushaya lakujuqa. Mpilonhle mpilonde!

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.