Ilobolo limba eqolo akube nekhomishini

Isolezwe - - IMIBONO -

MHLELI: Ngithi angidlulise ukuphatheka kabi ngelobolo elimba eqolo elafika noSomtsewu. Thina baNguni sashayelwa umthetho wumlungu ngoba enguNdabazabantu.

Bakwethu asikhumbuze abangazi ukuthi izinkomo zelobolo ziba yishumi nanye uma ulobola intombi nto, nenani elithize uma kungeyenduna, eyenkosi noma eyeSilo. Abantu mabakhumbule ukuthi lokhu kwaba yisinqumo somlungu nje uSir Theophilus Shepstone (Somtsewu).

Elami lithi kungani abasemagunyeni, njengoba sekuphethe thina, bangayilungisi le nto esayifunzwa nguSomtsewu eminyakeni edlulile ekhulwini?

Ngihlezi ngizwa kuthiwa kusungulwe amakhomishini ezinto ezahlukene. Kungani ingabuyekezwa le nto ngoba ngendlela eyenzeka ngayo igcina imosha ubusiko bayo. Ilobolo yisiko kithina baNguni kodwa yayenziwa ngendlela engafani nale eseyenzeka manje. Sekuyaxhashazwana manje kanti kwakwakhiwa ubuhlobo ngelobolo.

Owayelobola wayekhokhe izinkomo ngokwamandla akhe kube kuhle bagcagce. Angifuni nokuyingena eyomembeso, eyangelinye ilanga ngoba nayo seyaphaphalaza kakhulu. Abantu balambela kwabanye babaxhaphaze ngegama lezibizo.

Engicela ukukuqonda futhi laba abathi basindisiwe abahlezi bethi abayingeni eyamasiko kungani ilobolo belithatha ngoba phela amasiko abawenzi? Angikaze nakanye ngezwa lapha ngakithi emaDungeni nakomakhelwane kuthiwa indodakazi kamfundisi iyashada ayizange ilotsholwe ngoba uyise wumfundisi noma usindisiwe.

Akulona ilobolo kuphela eliyinkinga nokuzithiba nje akusekho ezinganeni zethu. Chilizamambuka Mdunge EMADUNGENI

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.