Isibusiso kubalandeli boMsamo ngezoKhozi FM

Isolezwe - - IMIBONO -

ASIQALE ngokuxolisa kubalandeli bengosi yethu ngokungabi khona ngesonto okwakufanele sivele ngalo, ngesizathu sokuthi kukhona okwakuphuthuma ukuba kudluliseke, emva kwezikhathi zePhasika. Kuningi okwenzekayo okuyizinguquko ezintweni esenabele kuzona ezisaxhumene nayo le ngosi yethu

Umsamo idwala laphakade. Siyazi ukuthi uma ungasitholanga lapha nakanjani uyasithola emsakazweni uKhozi FM ngoMsombuluko nakuba beyedlulana njengalokhu kwenzeka lapha ngoLwesibili, ohlelweni oluthi Jabul’ Ujule, engosananeni esihloko: Iziko Lasekhaya, okuba ngemizuzu engu-10 ngo-10.30.

Kuningi-ke okuguqukayo njengalokhu izinhlelo zoKhozi ziguquliwe kusuka lulunye kwephezulu. Ingosi yethu kulo msakazo sengathi izinguquko ziyizele nezibusiso njengalokhu isizokuba masonto wonke. Umehluko manje wukuthi akusezokuba ngoMsombuluko kodwa sekuzokuba ngoLwesithathu, okusho ukuthi kane ngenyanga. Isihloko naso sizoguquka lubizwe ngokuthi: Ingono Yomsamo. Luzongena kuyona iJabul’ uJule ngesikhathi esifanayo.

Mhlawumbe angisichaze lesi sihloko: Ingono Yomsamo. Uma uthatha ibele lowesifazane linengono. Ngeke luphume ubisi engonweni uma ibele lingekho. Ngakho ibele liyikho konke ekukhuleni nasekukhuliseni ingane. Ingane uzokhumbula ukuthi emandulo kwakuthiwa ayincele ibele kunina elinomjuluko ngoba engenasikhathi ehlala etatazela kokunye okungumntwanyana ukuthathe wakuthi waka emhlane wayokha amanzi, kumbe uye emasimini uyokukha imifino okuzolala kudliwe yona kokunye uyohlakula nayo isemhlane. Ubisi lwebele yilona nanamhlanje okusathiwa ukuze izingane zihlale ziqinile abazincelise lona. Kwakuthi uma ingane kwenzekile yalibhodlela noma ililumile ibele sekuyovuvukala ingono, isiyohlala ingane izinsukwana isidliswa incumbe ingalutholi ubisi ngokuvuvuka kwengono.

Uma sithi-ke Ingono yomsamo siqonde ukuthi umsamo yibele, lapho konke ukudla kuzinze khona. Ingono impilo enhle uma kulunge ibele okungumsamo. Lapha sizodingida zona ezithinta isintu nokukhulisana nokubuyekeza amagugu nokwathi kwakudalo basephuca khona nathi sajika sazephuca khona. Siyakubuyisa njenge zibi ezalahlwa ezaleni. Siyaqalake kusasa lokhu okusayo uze usilindele

Sisekhona lapho incwadi Umsamo Nezibi zeZala isiphumile isitholakala kuzona zonke izitolo. Le ncwadi isaqhubeka khona lapho zonke zihlale zihamba khona. Yona-ke yehluke ngokuthi iyisangcobe sazo zonke esezike zabakhona phambi kwayo ngokuthi isibuyekeza konke njenge salukazi sishanela endlini sigcine ngokuyolahla ezaleni singazi ukuthi silahla umfume nokujula kwasekhaya kusukela emsamo kuya ezimpundwini zomnyango.

Isahluko nesahluko siphetha ngesifundo saseZaleni, okuyindatshana eyaphuma kuyona le ngosi emva kokuba sekushicilelwe zonke ezinye ezaphuma phakathi kuka 2009 - 2015 ephela, zahlanganiswa encwadini Umsamo Idwala laphakade. Zonke-ke izindatshana eziphume emva kwalokho kule ngosi phakathi kuka-2016 no-2017 zisetshenziswe njenge zifundo zeZala bese kuthi ezinye izindatshana zizimele ngokuba isahluko ngokwaso ngokubona ukuthi indatshana leyo imumethe umthamo ongaba isahluko ngokwayo.

Ngasemaphethelweni encwadini sifake lokhu esithi: Umlotha wase Zaleni: Ukulahleka kwesikhumba. Umlotha phela owaseZiko laseKhaya owachithwa nawo eZaleni, maqedane zaphanda izinkukhu zanona sasala sincinda izithupha. Isikhumba, imbeleko eyayibeletha ingane umama eya emasimini kokunye eyokukha amanzi, salahleka. Siphetha ngokuqoqela ndawonye-ke zonke ezisele izindatshana ngaphansi kwesihloko: Ukuxabana kobendle. Zingu-23 izindatshana eziboshelwe lapho. Isangcobe phela kulapho kwakubekwa khona ukudla ukuze kubhekelelwe izikhathi ezinzima zesomiso. Kwakungalanjwa ngoba kwakwaziwa ukuthi zikhona izikhathi ezinzima.

Okuningi nizokuthola ngokulandela yona le ngosi, kanjalo nakuJabul’ Ujule. Mkhulu umsebenzi esiphezu kwawo nonyaka lapho singena singeniswa kwezokwelapha, ezamasiko nesintu sethu, emikhakheni eminingi, kusukela la sikhona njengamanje kuya emaNyuvesi lapho sithi khona: umsamo womuntu nengane yomuntu omnyama kufanele siwubuyise magumbi womane. Njengamanje ngimatasa nokufuna ubudlelwane phakathi kweNgqondo, ubuchopho nesazelo/ unembeza. NANSI INDABA Kukhona konke engikwenzayo okusalayo: ngingo mnyama waseAfrika.

Bhedlindaba: 0335691317/ 0797471911/ 0928972001.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.