Owakhula ezenyeza usekhuthaza abesifazane

Isolezwe - - IMIBONO - ZANELE MTHETHWA

UKUKHULELA emndenini oswele kwamenza wazenyeza owesifazane osenenhlangano ekhuthaza abanye kwezamabhizinisi nakwezinye izingxenye zempilo.

UNksz Faith Mkhombe (37) osungule inhlangano ebizwa ngeAbsolute Women’s Club, ulaxaze umsebenzi ngonyaka odlule ngenxa yobizo lokufukula abanye besifazane. UNksz Mkhombe oke waba semkhakheni wokumodela, uthe yiwona owamsiza ukubuyisa ukuzethemba. Ukuhlwitha isicoco sikaMiss Inqabakazulu High School ngo-1998, kwamenza wabona ukuthi kukhona okuhle ngaye.

“Ngakhulela emndenini ongamile kahle, kukhona izinto eziningi ebengingenazo. Lokhu kwangenza ukuthi ngizenyeze. Bengizenyeza ngisho ngomzimba wami kodwa okuthe sengiqale ukumodela konke kwashintsha. Ngagcina sengijoyina inkampani yokumodela, ngayekiswa ukushona komsunguli wayo,” kuchaza yena.

Ngenxa yokuswela imali uNksz Mkhombe akazange ayofunda esikhungweni semfundo ephakeme eseqede u-matric eNqabakazulu High. Uthe kwadingeka ukuthi afune umsebenzi, waba nguweta wabuye wasebenza esitolo sezingubo eThekwini. Ukungafundi akakuvumelanga ukuthi kumvimbe njengoba ethi umsebenzi wakhe ubewenzisisa. Wabuye waqashwa esinye isitolo sezingubo, okuthe eminyakeni emibili eqalile wanikwa isikhundla sokuba ngumsizi wemenenja kuvulwa igatsha elisha eMhlanga.

“Ngabuye ngacelwa inkampani ephisa utshwala ukuthi ngisebenze kuyo emkhakheni wakwaPromotions. Angiwuyekanga umsebenzi esitolo kodwa owokwaPromotions bengiwenza ebusuku. Ukungena kulo mkhakha kwangihlanganisa nabesifazane abaningi abangisize ukungikhuthaza, nganothando lokufukula nabanye,” kusho uNksz Mkhombe.

Ngo-2005 wabuye waqashwa inkampani enkulu yezimoto, yambhansela ngokumnika imoto yomsebenzi athi lokhu kwenze umsebenzi wasebusuku walula. Ngesikhathi eqhubeka nomsebenzi wakwaPromotions ubejwayele ukuhambela imicimbi, angathandi indlela abaziphatha ngayo abesifazane. Uthe abanye bekudingeka bajabulise abesilisa ngoba bencenge utshwala. Konke lokhu kunyuse uthando lokufukula nokululeka abesifazane, akholelwa ukuthi kuningi abangakwenza ukuzimela.

Esasebenza wasungula inkampani ebizwa ngeMafungwase Events, wasiza ne-Afrotainment abeyikhangisela indawo ebizwa nge-Afro Lounge phakathi kuka2009 no-2010.

Echaza nge-Absolute Women’s Club, uthe uyibhalise ngo-2016 waqala isithangami sabesifazane ngo-Agasti. Ngokubona isithangami siba yimpumelelo, wabona kunesidingo sokushiya umsebenzi agxile ekufukuleni abesifazane. Uthe ubizo lwakhe luqinisekiswe ngesikhathi ephethe uhlelo lomunye umcimbi ngoJulayi, kwakhulunywa ngabantu abasaba ukuqala amabhizinisi. Uthe naye ubesaba ezitshela ukuthi ngeke akwazi ukuphila uma engasasebenzi. Inhloso yakhe ukululeka aphinde afukule abesifazane kwezamabhizinisi nokubafundisa ukuzimela. Uvakashela nezimkampani ukuzoluleka abasebenzi.

UNksz Mkhombe wazalelwa eClermont wakhulela KwaMashu kodwa usehlala eGoli.

AKAVUMELANGA izinselelo abhekane nazo ekhula ukuthi zimvimbe uNksz Faith Mkhombe osenenhlangano efukula abanye abesifazane, oke wavelela nasemkhakheni wezokukhangisa nowokumodela

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.