Azinqandwe izenzo zeDelangokubona

Isolezwe - - IMIBONO -

MHLELI: Kwelakho iphephandaba eliwela umfula ugcwele, ngivumele ngibeke owami umbono ngale nto esiphenduke insakavukela umchilo wesidwaba lapha Kwa-Zulu-Natal.

Okwenziwa yile nhlangano okuthiwa eyosomabhizinisi abancane i-Delangokubona yokuthi ivele imise imisebenzi okuhloswe ngayo ukuthuthukisa ingqalasizinda isikhathaze abaningi.

Vele uma uhulumeni ekhipha imisebenzi le edume ngokuthi ngeyamathenda ukubeka kucace ukuthi izinkampani ezinkulu kumele ziqinisekise ukuthi ezincane, ikakhulukazi ezendawo ziyahlomula ngamaphesenti acelela ku-35 ngomsebenzi osuke uhlongoziwe.

Ngiyakholelwa ekutheni zikhona ezihlomulayo kulolo hlelo olusuke lubekiwe. Uma-ke amaDelangokubona emisa lowo msebenzi asuke elambisa ingqwaba yabantu bakuleyo ndawo nalaba abasuke bebambe amatoho.

Bengicela ukuthi uhulumeni waKwa-ZuluNatal ulusukumele lolu daba ngoba kubukeka lusazobhebhetheka kakhulu kunakuqala.

Ngixolise mhleli kulabo engeke yehle kahle le ndaba ngoba kukhona abahambisana nezenzo zale nhlangano kodwa ngoba iNingizimu Afrika isiyakhululeka ngicabanga ukuthi nami kuyilungelo lami ukubeka olwami uvo. Ntuthuko Bhengu INANDA GLEBE

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.