Asilwe nokubulawa kwabesifazane

Isolezwe - - IZINDABA -

KLIgubuzelwe yifu elimnyama lesihlava sokubulawa kwabantu besifazane. Izehlakalo zakamuva, okubalwa kuzo ukubulawa komfundi, okusolakala ukuthi udutshulwe yisoka lakhe abebefunda nalo esikhungweni semfundo ephakeme, ziyashaqisa.

Into okumele siyiqonde ukuthi ezehlakalweni lapho kusuke kubulewe owesifazane kusuke kunomlando wokuhlukunyezwa, kwezinye izikhathi kube okweminyaka. Lokhu kuhlukumeza kuye kube yizinto esingazinaki njengokuhlukunyezwa ngokomoya, noma kube yikho ukushaya. Uma sekufike ezingeni lokushaya, kusuke sekukubi futhi sekuyingozi kakhulu ngoba okulandelayo lapho ukuthi kube khona okuphelayo ngempilo yakhe.

Yingakho kuye kugqugquzelwe ukuthi abantu besifazane bangabekezeleli ukuhlala ebudlelwaneni obunokuhlukumeza. Kumele bazame ukuthola usizo eminyangweni kahulumeni, njengowezokuThuthukiswa koMphakathi noma amaphoyisa. Umhlukumezi kumele athole usizo naye ngoba usuke enenkinga engqondweni.

Inkinga ekhona emiphakathini eyokuthi abantu besifazane abaningi babekezelela ukuhlukunyezwa ngoba mhlawumbe bondliwa abalingani babo. Ngezinye izikhathi basuke bethi benzela izingane zabo ukuze zingazitholi sezingasenabo abazali abahlala ndawonye.

Okubalulekile ukuthi abantu besifazane bazi ukuthi asikho isizathu okumele sibaphoqe ukuthi babekezelele ukuhlukunyezwa. Izingane zihlukumezeka kakhulu uma zihleli nabazali abangezwani.

Osonhlalakahle bayakwazi ukweluleka izingane ngokomqondo ukuze zibhekane nezimo lapho abazali behlukana.

Akekho umuntu okumele ahlukumezeke. UMthethosisekelo wethu unikeza wonke umuntu ilungelo lokuphila ngokukhululeka.

Izwe lethu linomlando wokucindezelwa kwabantu besifazane. Ngesikhathi sobandlululo abantu besifazane babecindezelwe kaningana. Babecindezelwe ngoba bemnyama babuye bacindezelwe ngoba bengabantu besifazane ngisho abezinye izinhlanga.

Yingakho imithetho eyaphasiswa yilo hulumeni wentando yeningi ibhekelela ngisho ukuqashwa ngokulingana kwabantu besifazane ngisho abamhlophe, nokunikezelwa kwabo amathuba kwezomnotho.

Sizokhumbula ukuthi ngesikhathi sikahulumeni wabamhlophe bekugcwele amadoda wodwa ezikhundleni.

Sibonile kungena ezikhundleni abantu besifazane abaningi, kuhulumeni, ezinkampanini ezizimele, njalo njalo. Kuphinde kwaphasiswa nemithetho enikeza ithemba lokuthi abesifazane sebekhululekile ngempela.

Ngisho nasemaphoyiseni sekukhona uphiko olubhekelele amacala athinta ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Lokhu kusiza ngokuqinisekisa ukuthi icala lokuhlukunyezwa komuntu wesifazane lithola ukunakwa.

Konke lokhu esengikubalile kungaba yize leze uma thina emiphakathini yethu singabhukuli silwe nalesi sihlava.

Ngithanda ukunxusa abaholi bemiphakathi ukuthi ezinhlelweni zabo balubeke eqhulwini udaba lokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane.

Ngithanda nokunxusa bona abantu besifazane, ikakhulukazi labo abasebancane, ukuthi bangazibeki ezimeni lapho bezithola sebebekezelela ukuhlukumezeka.

Abaholi bakaLizwi bangasilekelela kakhulu futhi kulo mkhankaso, njengoba inqwaba yabantu bezwe lethu lingamakholwa. Kungakuhle uma kungaba nemikhankaso emabandleni.

Siyimiphakathi kumele silwe nokusetshenziswa kwezidakamizwa nokuphuzwa kotshwala ngokweqile. Nakho lokhu kungezinye zezinto eziholela ekuhlukunyezweni kwabantu besifazane. Kwezinye izikhathi abantu besifazane bahlukemezeka ngenxa yokunqwamana nabantu noma ophathina babo abeqiwe amanzi noma abadle izidakamizwa.

Ngithanda ukugqugquzela imiphakathi ukuthi ithole ulwazi mayelana nokuthi kuyini ukuhlukumeza nokuthi yiliphi iqhaza abangalibamba ukulwa nale nkinga.

Lolu lwazi lungatholakala emaphoyiseni, eMnyangweni wezokuThuthukiswa koMphakathi, nakweminye iminyango kahulumeni. Ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kungenye yezinto eyenza singayijabuleli kahle inkululeko yethu.

Kulo nyaka sikhumbula amaqhawe amabili omzabalazo: uMama u-Albertina Sisulu noBaba uDkt Nelson Mandela. Laba baholi bawalwela kakhulu amalungelo ethu, okubalwa nawabantu besifazane. Kungakuhle ukuthi sibahloniphe ngokuthi siqhube umzabalazo wokuqinisekisa ukuthi abantu besifazane nabo baphila ngokukhululeka ezweni labo njengabantu besilisa.

Ngithanda ukuhamba emazwini kaBaba uMandela lapho ethi: “Ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane yisenzo esingahambisani nobuntu.”

Uma sonke singaba yimbumba singasinqoba lesi sihlava. Masisukume sonke sakhe isizwe esiqotho nesinenqubekela phambili.

■UNkk Weziwe Thusi unguNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu -Natal

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.