Umasipala awuboni yini ukuthi irenki yaseMpangeni ibolile?

Isolezwe - - IMIBONO -

UBUMBANO LWEZINDUNA ZAMAKHOSI ASEKZN MHLELI: Kunento engifisa ukuyazi ngezikhulu zikaMasipala waseMhlathuze. Umthetho wazo zithule ngoba zingayiboni yini irenki yaseMpangeni ukuthi ibolile? Lezi zicagogwana zamarenki ezihamba zishuthekwa ngaphansi kwezitolo, babona kuyinto enhle bona ukuthi zibe khona?

Uyabona ngihlala ngizwa ngabantu abayizehluleki kodwa izikhulu zalo masipala zihamba zodwa ngokuba ngamavila.

Irenki yaseMpangeni selokhu yakhiwa ngamabhunu namanje kuseyileyo nto. Leya renki yinto yokubhidlizwa yonke, futhi kufanele yonke le ndawo eyizungezile kwakhiwe irenki esezingeni leMpangeni. Empangeni akufanele engabe kunerenki enyanyeka ngaleya ndlela. Abantu bayafa imvula uma like lanetha kanti nelanga liyazenzela uma libalele.

Bafowethu, kanti nina anilwenzi yini ucwaningo kwamanye amadolobha? Anoke nivakashele eMtshezi, Mnambithi, naseBergville, nibone ukuthi abantu bayakhelwa kanjani into ebizwa ngerenki. Ngibala amadolobha amancane kabi uma uqhathanisa neMpangeni. Eugene Biyela EMAMELODI

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.