Izingane maziyifunde kubazali inhlonipho

Isolezwe - - IMIBONO -

MHLELI: Ezikoleni zethu konakele ikakhulu kwezasemalokishini nakwezasemakhaya. Isiko lokufunda nokufundisa alibonwa neze. Ziningi ke izimbangela zalokhu. Enkulu kakhulu isekudembeseleni kwabazali ekubambeni iqhaza emfundweni yezingane zabo. Indaba iqala ukonakala ekhaya.

Izingane esizifundisayo zizalwa emindenini engakhekanga ngokwamukelekile. Imfundo iqala ekhaya. Ingane engafundisekanga ekhaya iyinkinga.Nasesikoleni ayifundiseki. Ukuzama ukufundisa ingane esikoleni ingafundisekanga ekhaya, kuyefana nokwakha indlu engenasisekelo. Uma kufika umoya leyo mfundiso iyaphephuka.

Kuyadumaza ukubona abazali bengafuni ukubamba iqhaza. Kunalokho badudulela konke kothisha. Yebo othisha kulindelekile ukuba baklame indima yobuzali. Iqiniso kodwa lithi ngeke bakwenza konke. Othisha ababona osomlingo phela. Abazali batotosa abantwana kuze kweqe.

Uma ingane isifika esikoleni lapho kunomthetho khona, ezizwe ehlukumezekile. Uma abazali behlulwa yizingane, abangafaki nothisha ekuhlulekeni kwabo. Abayeke ukufuna ukwenza othisha izahluleki. Singabazali sizifunela ikusasa elihle izingane zethu. Kepha uma othisha benza okuzosiza izingane, silwa kuqala.

Abazali nomphakathi jikelele ufundisa izingane ngamalungelo. Kuhle lokho, kepha kukhona lapho sigeja khona. Asikhumbule nokufundisa ngezibopho ezihambisana namalungelo. Okwesibili, singalibali nokufundisa izingane ngokuthi kunamalungelo angazilungele.

Okwesithathu, asifundise izingane ukuthi ilungelo liyaphela lapho kuqala khona elomunye. Ukusebenzisa kahle ilungelo kufaka ukwazi lapho liphela khona. Ngoba kuba nokungezwani nezinkinga uma sonke sesifuna ukusebenzisa amalungelo ethu ngokungenamkhawulo.

Konke lokhu kufike kwashabalalisa inhlonipho esizweni. Kanti inhlonipho ingenye yezakhi ezenza umuntu abe ngumuntu. Umuntu ongenanhlonipho akamuntu walutho. Nekusasa lakhe lijwayele ukungabi elihlobile. Asibuyele ezimpandeni. Sikhulise izingane zethu ngeqiniso. Siziphe nemfundiso eqotho.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.