stu­deer ver­der:

Jy wil gaan stu­deer, maar het nie geld nie. ’n Beurs of in­tern­skap is jou ant­woord. DEUR Il­la­na Frantz

Kuier - - Inhoud -

Kry ’n beurs of in­tern­skap om vir jou stu­dies te be­taal

Wat wil jy een­dag word? Dít is die groot vraag wat el­ke leer­der op skool moet be­ant­woord. Som­mi­ge weet reeds van kleins af wat hul­le wil wees, ter­wyl an­der ’n bie­tjie lan­ger vat om hul voe­te te vind. Dan kry jy ook hul­le wat daar­van droom om te gaan stu­deer, maar hul fi­nan­si­ë­le om­stan­dig­he­de laat hul­le nie toe nie. Dis waar beur­se en in­tern­skap­pe in­kom, om hul­le ’n hup­stoot met hul stu­dies en loop­baan te gee.

S­ha­ne Chris­ti­ans (24) van So­mer­set-Wes kan ge­tuig hoe ’n beurs hom ge­help het. Na­dat hy in 2008 ma­tri­ku­leer het, het hy ’n BSc-graad in fi­si­ka aan die U­ni­ver­si­teit van S­tel­len­bosch gaan stu­deer. Hy kon dit doen met be­hulp van ’n beur­sle­ning van die Na­si­o­na­le Fi­nan­si­ë­le Hulp­ske­ma vir Stu­den­te (NSFAS). S­ha­ne ver­dui­de­lik dat hy op kam­pus ’n vorm van die NSFAS in­ge­vul het om aan­soek te doen. Die hoof­kri­te­ria was ’n ge­mid­del­de slaag­sy­fer van 60% of meer en hoe be­ter jou uit­slae is, hoe min­der geld moet jy te­rug­be­taal. (Die NSFAS-beur­sle­ning is be­skik­baar by al­le u­ni­ver­si­tei­te.)

In De­sem­ber 2012 het sy le­we eg­ter on­her­roep­lik ver­an­der toe hy aan­soek ge­doen het vir va­kan­sie­werk as ’n in­tern in die kom­buis van die Lord C­har­les-ho­tel in So­mer­set-Wes. Hy het vir ’n on­der­houd ge­gaan, die werk ge­kry en toe was daar nie om­draai­kans nie.“Hier het ek my pas­sie ge­vind en be­sef dat dít eint­lik is wat ek wil doen.” S­ha­ne het sy ou­ers in­ge­lig dat hy nou eer­der ’n loop­baan in die kook­kuns wil volg.“My ou­ers was ob­vi­ous­ly ’n bie­tjie re­luc­tant aan die be­gin, maar hul­le het in­ge­stem en is nou heel ou­kei daar­mee. Hul­le het my on­der­steun, want hul­le weet van my wat ge­reeld dis­se in ons kom­buis op­to­wer.”Die ge­sin moes toe die oor­bly­wen­de geld van die beurs op een slag aan die NSFAS te­rug­be­taal.

Maar S­ha­ne is glad nie spyt oor sy keu­se nie, want die ho­tel het hom toe ook die ge­leent­heid ge­gee om ge­kwa­li­fi­seerd te word. Hy doen tans ’n kur­sus van drie jaar by die South A­fri­can Chefs A­ca­de­my in Ob­ser­va­to­ry, Kaap­stad. Die klas­se is een keer per week vir ses maan­de van die jaar en ver­der moet hy baie self­stu­die toe­pas.

“Dit vat dis­si­pli­ne om so op jou eie te werk, maar as jy hou van wat jy doen, dan is dit mos nie eint­lik werk nie.”

Bui­ten die drie jaar wat hy by die ho­tel moet werk om­dat hy op hul on­kos­tes stu­deer, moet hy nog ’n ek­stra jaar vir hul­le werk, wat dan die to­ta­le be­drag van die stu­die­geld sal dek.“Ek is reg­tig ge­luk­kig om dié ge­leent­heid te kon kry, want nie net be­taal hul­le vir my stu­dies nie, maar ek kry aan die ein­de daar­van ’n kwa­li­fi­ka­sie. En ek kry tans ook el­ke maand ’n sa­la­ris, so dis i­de­aal.”

PRAK­TIE­SE OP­LEI­DING

Van die voor­de­le van ’n in­tern­skap, kan Ra­feeka hendricks (23) van die Strand ge­tuig. Ra­feeka het goed ge­doen op skool en was die top­stu­dent in be­sig­heids­vak­ke by die ho­ër­skool Gor­don in So­mer­set-Wes. haar plan was om ná skool on­der­wys te gaan swot, maar die le­we het an­der plan­ne met haar ge­had.“men­se van Ja­c­ques de Vil­liers Ge­ok­trooi­eer­de Re­ken­mees­ters in So­mer­set-Wes het die skool be­soek vir leer­ders wat goed be­kwaam is met sy­fers. Leer­ders wat goeie pres­teer­ders was, het ty­dens hul be­soek vir ’n on­der­houd ge­gaan, maar ek wou nie, want ek wou vol­tyds on­der­wys gaan swot.”

Ra­feeka het tog vir die on­der­houd ge­gaan, waar sy ver­skil­len­de wis­kun­di­ge en re­ke­ning­kun­di­ge vrae moes be­ant­woord. “hul­le het nie net dit ge­vra nie, maar ook al­ge­me­ne vrae soos jou vi­sie vir jou­self en waar jy jou­self in die toe­koms sien. Die erg­ste was die wis­kun­di­ge vrae wat jy self moes uit­werk son­der ’n cal­cu­la­tor.”

Sy ont­hou nou nog die moei­lk­ste vraag van die lot en dat sy die e­nig­ste kan­di­daat was wat dit reg be­ant­woord het. Die in­tern­skap was toe ha­re. Sy was vir ’n jaar vol­tyds by die maat­skap­py, maar het ook deel­tyds B­comm fi­nan­si­ë­le be­stuur deur U­ni­sa stu­deer, ter­wyl die maat­skap­py haar stu­dies be­taal het. Daar­na het die maat­skap­py haar uit­ver­huur om S­ha­pe Techno­lo­gy ma­na­ge­ment, ’n pri­va­te iT­maat­skap­py, se boe­ke te doen. hul­le was so te­vre­de met haar werk dat hul­le haar oor­ge­koop het en van­dag werk sy steeds as re­ken­mees­ter by dié maat­skap­py, wat nou be­kend staan as Qu­an­tus Techno­lo­gy ma­na­ge­ment in S­tel­len­bosch.

Ra­feeka be­skryf die in­tern­skap as“de­fi­ni­tief ’n nuwe aan­pas­sing”. “Dit was nie al­tyd mak­lik nie, want daar­die tyd is ’n mens nog jonk en on­er­va­re en as jy iets ver­keerd doen, dan pa­nic jy gou. maar my kol­le­gas was al­tyd gre­tig om my te help en in­sig te gee wan­neer daar din­ge is wat ek nie ver­staan nie.

“Ek is nou meer ge­dis­si­pli­neerd en self­stan­dig en dis als te dan­ke aan al­les wat ek ty­dens die in­tern­skap ge­leer het. Dit het my reg­tig ge­help en ver­der ge­vat in ’n heel an­der rig­ting,”sê sy en voeg by dat sy glad nie spyt is dat sy nie nou voor ’n klas­ka­mer vol skool­kin­ders staan nie.

HOE WERK DIT?

T­ha­mi N­kwa­ny­a­ne, woord­voer­der vir die Kaap­se S­kier­ei­land U­ni­ver­si­teit van Teg­no­lo­gie (cpUT), ver­dui­de­lik daar is ver­skil­len­de op­sies vir stu­den­te om vir hul stu­dies te kan be­taal. By cpUT noem hul­le dit fi­nan­si­ë­le by­stand en dit is ge­skik vir stu­den­te wat fi­nan­si­eel in die nood is, maar ter­self­der­tyd a­ka­de­mies pres­teer en die no­di­ge po­ten­si­aal het.“Die geld kan ge­bruik word vir al­les wat met die stu­dent se stu­dies ge­paard­gaan. Dit sluit in stu­die­geld, ver­blyf, boe­ke en selfs kos.”

T­ha­mi sê ver­der daar is ’n di­rek­te ver­band tus­sen die beurs en die kan­di­daat se a­ka­de­mie­se pres­ta­sies, want die in­rig­ting wil se­ker maak dat hul­le nie hul geld in die wa­ter gaan gooi nie. hy ver­dui­de­lik daar is drie vor­me van fi­nan­si­ë­le by­stand, naam­lik beur­se, le­nings en stu­die­beur­se. Dit is ge­woon­lik maat­skap­pye, nie-re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies, de­par­te­men­te van die re­ge­ring en die sek­to­ra­le op­lei­dings­o­wer­heid (Se­ta) wat dit aan­bied.

“Dit gaan ge­woon­lik met streng kri­te­ria ge­paard en die sken­ker be­sluit self wat­ter as­pek­te van die stu­dent se stu­dies daar­by in­ge­sluit is. Die mees­te beur­se hoef nie te­rug­be­taal te word in­dien die stu­dent suk­ses­vol haar stu­dies vol­tooi het nie, maar daar is par­ty beur­se wat spe­si­fi­seer dat die kan­di­daat vir ’n tyd­perk by ’n maat­skap­py moet gaan werk,”sê T­ha­mi.

’n Le­ning ver­wys na geld wat aan die stu­dent ge­leen word, wat sy dan oor ’n tyd­perk te­rug moet be­taal wan­neer sy klaar stu­deer het, ter­wyl ’n stu­die­beurs slegs op me­rie­te aan ’n stu­dent wat a­ka­de­mies uit­ge­blink het, ge­gee word. Daar word nie van die stu­dent ver­wag om die geld te­rug te be­taal nie en ook nie om die geld te­rug te werk nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.