LOOP­BAAN:

Wat doen ge­sond­heids­in­spek­teur

Kuier - - INHOUD - DEUR na­di­ne williams

Dis mak­lik om in ’n re­stau­rant te stap of ta­ke­a­ways te koop en te smul aan die kos wat vir jou voor­be­rei is. Of om die kraan oop te draai en ’n glas wa­ter te ge­niet. Maar het jy al ooit ge­won­der of al­les vol­gens ge­sond­heids­wet­ge­wing skoon en kiemvry is?

Met ge­reel­de roe­ti­ne-in­spek­sie sorg Ka­ren E­sau (33), ’n om­ge­wings­ge­sond­heids­prak­ti­syn (OGP), die af­ge­lo­pe 12 jaar dat sy po­ten­si­ë­le ri­si­ko’s by re­stau­ran­te, skool­voe­ding­ske­mas, kleu­ter­sko­le, gas­te­hui­se en voed­sel­fa­brie­ke e­li­mi­neer en help voor­kom. OGP’s staan al­ge­meen be­kend as ge­sond­heids­in­spek­teurs.

Met haar voed­sel­mo­ni­te­rings­toe­rus­ting in die een hand en ’n hi­gi­ë­ne-oor­sig­lys in die an­der, sorg Ka­ren dat el­ke op­per­vlak van die voed­sel­per­seel tot by die dak skoon en kiemvry is. Al die voed­sel­mo­ni­te­rings­toe­rus­ting word in ’n koel­hou­er ge­hou wat met ys ge­vul is om die tem­pe­ra­tuur bin­ne wet­li­ke ver­eis­tes te hou en e­ni­ge moont­li­ke bak­te­ri­ë­le groei te keer. Dié toerusting sluit on­der meer in ste­rie­le hou­ers, hand­skoe­ne, ’n ter­mo­me­ter en ste­ri­li­se­rings­toe­rus­ting soos die gas­bran­der.

Wan­neer Ka­ren ’n in­spek­sie doen, trek sy da­de­lik haar hand­skoe­ne aan en neem waar wat om haar aan­gaan.“In voed­sel­per­se­le maak ek meestal ge­bruik van op­per­vlak­s­me­re om op­per­vlak­tes te toets. Ek ge­bruik ook hier­die toerusting om die kom­buis­per­so­neel se han­de te toets.

“Die uit­slag van die toets sal vir my ’n aan­dui­ding kan gee van die hi­gi­ë­nie­se stan­daard van die per­seel. Ek kan so be­paal of hul­le die reg­te skoon­maak­mid­dels ge­bruik wat bak­te­rieë ver­nie­tig, as­ook of hul rei­ni­gings­me­to­de kor­rek is.”

Voed­sel­be­heer is die be­lang­rik­ste funk­sie in Ka­ren se be­roep. Ty­dens in­spek­sie is sy ge­fo­kus op voed­sel­voor­be­rei­ding.

Re­gu­la­sie & IN­SPEK­SIE

In­spek­sies van voed­sel­per­se­le word ge­doen in­ge­vol­ge die re­gu­la­sie met be­trek­king tot al­ge­me­ne hi­gi­ë­ne­ver­eis­tes vir voed­sel­per­se­le en die ver­voer van voed­sel, R 962 van 23 No­vem­ber 2012.

Vir die in­spek­sie van voed­sel­per­se­le:

Sorg dat per­se­le en die ver­voer van kos al­tyd on­der­wor­pe is aan die wet op voed­sel­be­heer, so­dat be­soe­de­ling ver­hoed kan word.

Wan­neer kos van die een plek na die an­der ver­voer word, moet daar toe­ge­sien word dat die kos reg be­skerm is. Die wet be­paal dat jy on­der meer moet sorg dat gaar en rou kos­se a­part ge­hou word en vol­gens wet­ge­wing moet kos ook teen ’n vei­li­ge tem­pe­ra­tuur ge­hou word.

In­spek­sie moet ook ge­reeld ge­doen word by slag­hui­se en e­ni­ge an­der plek waar daar met vleis ge­werk word. Vleis wat ver­koop word, moet op ’n per­seel ge­hou word waar die tem­pe­ra­tuur 7°C of la­er is.

Melk­stal­le en op­voed­kun­di­ge in­stel­lings moet ook deur ’n in­spek­teur be­soek word. Ty­dens in­spek­sie ont­vang ei­e­naars op­lei­ding so­dat ’n ge­son­de om­ge­wing in stand ge­hou kan word.

Men­se wat by­voor­beeld met kos werk, word ge­leer oor per­soon­li­ke hi­gi­ë­ne en jou hou­ding en ge­drag wan­neer jy kos han­teer. By­voor­beeld, wees net­jies ge­klee as jy aan­meld vir werk en sorg dat jy ’n skoon voor­skoot aan­trek in­dien jou­ne vuil word.

Ná af­loop van el­ke in­spek­sie word ’n ver­slag aan die ei­e­naars ge­gee so­dat hul­le weet waar hul­le te­kort­ko­mings is en wat hul­le kan doen om dit reg te stel.

Ru­ber­to I­saaks, hoof van ge­meen­skaps­ge­sond­heid in die Ty­ger­berg-dis­trik, sê die Stad Kaap­stad het prak­ti­sy­ne met ge­spe­si­a­li­seer­de op­lei­ding in die veld van om­ge­wings­ge­sond­heid.“Be­hal­we dat hier­die om­ge­wings­prak­ti­sy­ne hul s­tu­dies in om­ge­wings­ge­sond­heid vol­tooi het, is hul­le ook ver­plig om prak­tie­se op­lei­ding in die be­roep te vol­tooi.

“Al­le OGP’s moet ook ge­re­gis­treer wees by die Raad vir Ge­sond­heids­be­roe­pe van Suid-A­fri­ka. Dit is ook be­lang­rik dat al­le OGP’s hul vaar­dig­he­de ont­wik­kel deur mid­del van deur­lo­pen­de pre­fes­si­o­ne­le ont­wik­ke­lings­pro­gram­me.”

Ru­ber­to sê OGP’s is be­trok­ke by ad­mi­ni-

stra­sie, in­spek­sie, mo­ni­te­ring, op­voe­ding en re­gu­la­sie soos voor­ge­skryf in wet­ge­wing rondom om­ge­wings­ge­sond­heid.

“OGP’s moet sorg dat om­ge­wings­ge­sond­heid op stan­daard is en hul­le moet ook baie nou saam­werk met die ge­meen­skap. Deur voor­lig­ting­ses­sies sal die ge­meen­skap en ei­e­naars op hoog­te bly van wat van hul­le ver­lang word in ter­me van om­ge­wings­ge­sond­heid.” Om ge­son­de ge­meen­skap­pe te ver­se­ker, is daar funk­sies waar­op OGP’s kon­sen­treer. Dit sluit on­der meer in:

• Ge­sond­heids­op­voe­ding: Be­hal­we die for­me­le voed­sel­han­teer­ders, moet spe­si­a­le aan­dag ook ge­gee word aan men­se wat op die straat kos ver­skaf en smou­se. Op­voed­kun­di­ge pro­gram­me kan ook by sko­le ge­doen word. In in­for­me­le a­re­as moet be­wus­ma­kings­pro­gram­me in plek ge­stel word met in­lig­ting oor hoe om siek­tes te ver­my, vigs en op­voe­ding rondom rook en knaag­dier- en in­sek­be­heer.

• Voed­sel­be­heer: Sorg dat al­le voed­sel­per­se­le ge­li­sen­si­eer is. Be­wus­ma­king rondom die oor­be­nut­ting van kook­o­lie.

Mo­ni­tor en ver­se­ker dat vleis­voor­ra­de op stan­daard is.

• Wa­ter­bron­ne: Moe­dig toe­gang tot vei­li­ge d­rink­wa­ter aan en volg klag­tes op. Neem ge­reeld wa­ter­mon­sters van d­rink­wa­ter, ri­ool­wa­ter, ri­vie­re, dam­me, vlei en swem­bad­wa­ter om moont­li­ke be­soe­de­ling te i­den­ti­fi­seer.

• Knaag­dier- en in­sek­be­heer: I­den­ti­fi­seer toe­stan­de wat aan­lei­ding kan gee tot wa­ter-, lug- en grond­be­soe­de­ling. Le­wer kom­men­taar oor bou­plan­ne en grond­ge­bruik­be­plan­ning.

• Sa­ni­ta­sie: Sorg dat ge­reel­de vul­lis­ver­wy­de­ring plaas­vind. En kyk na grond-, wa­ter-, lug- en ge­raas­be­soe­de­ling. Wees ook be­trok­ke in die ge­meen­skap en woon ver­ga­de­rings by om in­lig­ting rondom ver­skeie be­wus­ma­kings­pro­gram­me deur te gee.

Ru­ber­to sê jy sal suk­ses­vol in die be­roep wees as jy pas­sie­vol daar­oor is.“Jy moet hou van die om­ge­wing en ge­sond­heid en ook ge­mak­lik voel om saam met men­se te kan werk. In hier­die be­roep is jy daag­liks in kon­tak met an­der men­se en dit gaan jou niks baat as jy ’n skaam mens is wat nie daar­van hou om saam met an­der men­se te kom­mu­ni­keer nie.”

VAN LINKS: Ka­ren E­sau werk as om­ge­wings­ge­sond­heid­prak­ti­syn en sy moet sorg vir al­ge­me­ne, goeie hi­gi­ë­ne by men­se en plek­ke.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.