Kies jou werks­vrien­de reg

Om vriend­skap­pe by die werk te vorm, is on­ver­my­de­lik, maar dit kan goed of sleg wees. Wees dus ver­sig­tig hoe jy jou vrien­de in die werk­plek kies.

Kuier - - INHOUD - DEUR ILLANA FRANTZ

Ons span­deer die mees­te tyd saam met ons kol­le­gas. Ons maak grap­pe, deel din­ge in ons le­we, gaan saam uit vir lunch en hang soms selfs ná werk saam uit.

Daar is geen re­ël wat jou ver­bied om vrien­de te word met jou kol­le­gas nie en soms kan dié vriend­skap­pe vir ja­re hou, al het jy al van werk ver­an­der.

Maar wan­neer iets ge­beur wat die vriend­skap en werks­ver­hou­ding laat skeef­loop, kan dit din­ge on­aan­ge­naam maak by die werk.

Hier­van weet De­von For­tuin* (35) van Wor­ces­ter bui­te die Kaap al­te goed. Hy ont­hou hy het pas by ’n nu­we werk be­gin en da­de­lik met sy kol­le­gas ge­kliek, ver­al met Lee-Ann* en Ti­mothy*.

Die d­rie het gou ge­heg ge­raak aan me­kaar. Hul­le het saam lunch ge­vat en

ge­reeld tyd saam deur­ge­bring. Die moei­lik­heid het eg­ter in­ge­kom toe De­von en Lee-Ann na­der aan me­kaar be­vriend raak, wat Ti­mothy uit­ge­sluit laat voel het.

“Ti­mothy het toe rumours be­gin ver­sprei dat ek en Lee-Ann iets aan het. Ek dink hy was ja­loers op ons vriend­skap om­dat hy­self ’n o­gie op haar ge­had het.

“Din­ge het le­lik ge­raak, want die rumours het by Lee-Ann se man uit­ge­kom en hy was reeds ’n baie ja­loer­se man.”

Din­ge het selfs ver­der hand­uit ge­ruk en De­von moes nood­ge­dwon­ge sy baas hier­van in­lig. Al­le par­tye is in­ge­roep vir ’n be­spre­king en be­ra­ding saam met die HR-af­de­ling om die si­tu­a­sie op te los. Maar daar­na was din­ge nooit weer die­self­de tus­sen die vrien­de nie.

“Uit vrees vir haar man en selfs nog er­ger na­ge­vol­ge, het Lee-Ann be­sluit om nie meer vrien­de saam met my te wees nie. Dit was vir my moei­lik om te aan­vaar, want ons het goed oor die weg ge­kom en het lek­ker tye saam ge­had, maar nou wou sy niks meer met my te doen ge­had het nie.

“Ek en Ti­mothy het ook uit me­kaar se pad ge­bly, maar dit was a­w­kward, ver­al om­dat ons me­kaar steeds el­ke dag by die werk moes sien,”ont­hou De­von.

SO­SI­A­Le ge­leent­he­de

Maar dit is nie net vriend­skap­pe tus­sen me­de-kol­le­gas wat ver­keerd kan loop nie. Na­ta­lie Went­zel* (27) van die Paarl moes ge­reeld koes vir haar baas se uit­no­di­gings om ná werks­u­re te so­si­a­li­seer.

“Ek is oor die al­ge­meen ’n baie pri­va­te per­soon en ek hou my maar een­kant, selfs by die werk.

“So ek voel al­tyd on­ge­mak­lik as men­se my na­der en voor­stel dat ons goed saam moet doen of vir drinks moet gaan, ver­al as ek nie die­self­de oor daar­die per­soon voel nie – en ver­al as dit ná werk of selfs oor na­we­ke is.”

Na­ta­lie se werk­ge­wer wou ge­reeld ná werk uit­gaan en sy het nie al­tyd ge­weet hoe om die uit­no­di­gings van die hand te wys nie.

“Om uit te gaan vir drinks of so, is vir my iets wat ek met my vrien­de doen. So as my baas of een van my kol­le­gas dit voor­stel, is dit nie iets waar­oor ek ex­ci­ted raak nie. Ek sien my kol­le­gas el­ke dag vir die meer­der­heid van die dag en ek het mos my eie vrien­de en ’n le­we bui­te die kan­toor.

“En as ek nie van jou hou nie, dan gaan die ou­ting ob­vi­ous­ly on­ge­mak­lik wees.

“Dis selfs nog er­ger as dit jou baas is, want jy wil nie daai pro­fes­si­o­ne­le lyn kruis nie, maar jy wil ook nie die heel­tyd vir hom nee sê nie, want hy kan die le­we by die werk vir jou baie moei­lik maak.”

Na­ta­lie sê sy ver­staan wel se­ke­re ou­tings wat kol­le­gas saam moet doen, soos te­am buil­ding e­vents en sy sal ’n uit­son­de­ring maak om dit by te woon.

“Sul­ke get-to­get­hers is nood­saak­lik, maar daar is an­der ma­nie­re om me­kaar be­ter te leer ken. Ek hoef nie saaam met jou uit te gaan om jou te leer ken nie, ver­al as ek jou nie op so ’n vlak wil ken nie.

“Ek voel daar’s ’n tyd en plek vir al­les. Al werk ons saam, hoef ek nie jou vriend te wees nie. En ek wil de­fi­ni­tief nooit saam met my baas vrien­de wees nie. Daai is dan­ge­rous ter­ri­to­ry.”

STEL GREN­SE OP

S­tan Hor­witz, be­stu­ren­de di­rek­teur van die HR Net­work, sê ver­hou­dings en vriend­skap­pe vorm mak­lik op grond van soort­ge­ly­ke be­lang­stel­lings en din­ge wat men­se in ge­meen het.

’n Per­soon se werk speel ook ’n be­lang­ri­ke rol vir vriend­skap­pe om te vorm, want nie net b­ring kol­le­gas baie tyd be­dags saam deur nie, hul­le is ook in die­self­de be­dryf en het dus ge­meen­skap­li­ke din­ge om oor te praat en is aan­ge­trok­ke tot die­self­de soort goed.

S­tan meen hoe­wel men­se nie al­tyd dink ’n vriend­skap kan ver­brok­kel nie, moet dit met die­self­de soort voor­sorg han­teer word as met ’n hu­we­lik.

“Men­se se ver­skil­len­de per­soon­lik­he­de kan hul­le op­roe­rig en wraak­sug­tig maak wan­neer die vriend­skap by die werk ver­keerd loop. Vol­was­sen­heid is dus die sleu­tel tot sul­ke ge­val­le.

“Ne­ga­tie­we ge­drag kan moont­lik uit­ge­ska­kel word as die par­tye reg aan die be­gin van die vriend­skap ’n be­spre­king hê om die re­ëls neer te lê van wat sou ge­beur in­dien die vriend­skap tot ’n ein­de kom. ’n Mens dink nie voor die tyd daar­aan dat die vriend­skap nie sal uit­werk nie, maar dit moet soos ’n oo­reen­koms tus­sen die par­tye be­na­der word.

“Hul­le moet be­sef wat die ge­vol­ge daar­van sou wees as die vriend­skap, vir wat­ter re­de ook­al, ein­dig en wat hul­le gaan doen om steeds oor die weg te kan kom.”

KEN DIE VER­SKIL

Vol­gens S­tan is daar ’n ver­skil tus­sen ’n “vriend­skap”vriend­skap en ’n“pro­fes­si­o­ne­le”vriend­skap.

“’n Vriend­skap vriend­skap is wan­neer jul­le tyd saam span­deer bui­te die kan­toor. Dis wan­neer al­bei par­tye saam­stem dat hul­le goed oor die weg kom en meer tyd met me­kaar wil span­deer.

“’n Pro­fes­si­o­ne­le vriend­skap is waar jy vrien­de­lik is met jou kol­le­ga in die werks­om­ge­wing, maar nie nood­wen­dig vrien­de met hul­le is nie. Dit is be­lang­rik om te be­sef dat daar li­mits is en van die be­gin af boun­da­ries in plek stel.”

Vol­gens S­tan is ’n vrien­de­li­ke, hof­li­ke om­ge­wing by die werk ’n ver­eis­te vir op­ti­ma­le pro­duk­ti­wi­teit in die kan­toor.

Hy voeg by daar is geen re­de hoe­kom ’n baas of be­stuur­der op so­si­a­le ge­leent­he­de ná werks­u­re moet aan­dring nie, want ’n mags­e­le­ment is dan hier be­trok­ke.

Hy raai aan as jy nie ten guns­te hier­van is nie, moet jy op ’n mooi ma­nier nee sê of ’n ver­sko­ning uit­dink, maar jy moet ver­sig­tig wees om nie die deu­re van ’n moont­li­ke be­vor­de­ring toe te maak nie, of selfs er­ger, dat jy jou werk ver­loor nie.

“As jou baas steeds aan­dring op sul­ke uit­no­di­gings, wees baie takt­vol wan­neer jy ant­woord. Jy kan ja sê, maar nooi dan ’n paar van die an­der kol­le­gas saam, net om vei­lig te wees.

“En as hul­le dit nie kan maak vir die spe­si­fie­ke tyd nie, vra dan of jul­le dit kan uit­stel tot wan­neer die an­der ook be­skik­baar is,” sê hy.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.