Wat is se­re­bra­le ver­lam­ming?

Kuier - - WARE LEWENSDRAMA -

Die brein se be­heer oor ver­skeie sen­so­rie­se, spier- of ko­ör­di­na­sie­funk­sies word be­ïn­vloed. Hoe­wel daar geen be­se­ring aan die han­de of be­ne is nie, kan ’n kind met se­re­bra­le ge­stremd­heid by­voor­beeld mis­kien nie loop of haar han­de doel­tref­fend ge­bruik nie. Ge­stremd­he­de kan wis­sel van lomp­heid tot on­ver­moë om e­nig­sins te loop. Dit kan ook ge­paard gaan met in­tel­lek­tu­e­le ge­stremd­heid (se­ke­re kin­ders het eg­ter nor­ma­le in­tel­li­gen­sie of is selfs be­gaafd), stui­pe, ge­wrigs­pro- ble­me en pro­ble­me met vi­sie, ge­hoor en spraak. Se­re­braal ver­lam­de kin­ders be­hoort on­der­steu­ning te ont­vang van pro­fes­si­o­ne­le ge­sond­heid­seks­perts (dok­ter, ar­beids­te­ra­peut, fi­si­o­te­ra­peut, spraak­te­ra­peut, ou­di­o­loog en di­eet­kun­di­ge) én ge­meen­skap­on­der­steu­nings­diens­te (siel­kun­di­ge, maat­skap­li­ke wer­ker).

Vir meer in­lig­ting, kon­tak die Na­ti­o­nal As­so­ci­a­ti­on for Per­sons with Ce­re­bral Pal­sy by 082 349 9630 of be­soek www.nap­cp.org.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.