FYNSKRIF: Maak se­ker jy weet wat sê jou po­lis

Baie men­se dink hul ge­lief­des sal ná hul dood uit­ge­sort wees as hul­le net el­ke maand hul le­wens­ver­se­ke­ring be­taal, maar daar kan pro­ble­me kom as jy nie weet wat jy te­ken nie.

Kuier - - Inhoud - Deur Ma­re­tha Bo­tes

al het jy vir ja­re ge­trou le­wens­ver­se­ke­ring be­taal, kan jou fa­mi­lie ná jou dood son­der ’n sent sit as jy nie als in die fynskrif op die po­lis heel­te­mal ver­staan het nie of on­eer­lik was toe jy dit uit­ge­neem het.

Die ba­sie­se doel van jou le­wens­dek­king is om te sorg dat jou ge­lief­des ’n in­kom­ste het wan­neer jy sterf. Jy moet eg­ter ’n paar din­ge weet oor jou po­lis, soos vir hoe­veel jy jou le­we moet ver­se­ker, wat­ter siek­te­toe­stan­de uit­ge­sluit word, wat ge­beur wan­neer jy ’n pre­mie mis en wan­neer sal jou ver­se­ke­raar nié ’n eis uit­be­taal nie.

Wan­neer jy só po­lis uit­neem, moet jy eer­lik wees oor e­ni­ge siek­te wat jy het.

Men­se dink soms ver­se­ke­raars soek re­de om nie ei­se uit te be­taal nie, maar dis nie waar nie, sê El­mie de Ja­ger, wel­vaart­be­stuur­der by Pro­vér­te We­alth and Risk Ma­na­ge­ment.

El­mie sê dit is heel­te­mal nor­maal om his­to­rie­se me­die­se re­kords aan te vra wan­neer ie­mand sterf aan na­tuur­li­ke oor­sa­ke en in­dien dit dui­de­lik raak dat ’n siek­te weg­ge­steek is met die uit­neem van die po­lis, kan die ver­se­ke­raar die uit­be­ta­ling wei­er of wy­sig.

Die in­lig­ting wat ver­skaf word by uit­neem van ’n po­lis is dus ui­ters be­lang­rik. Jy moet ook jou ver­se­ke­raar laat weet as jou ro­ker­sta­tus of die aard van jou werk (wat ri­si­ko aan­be­tref) ver­an­der. As jy nog al­tyd ’n“vei­li­ge”werk ge­doen het, soos kan­toor­werk, en skie­lik moet jy el­ke dag teen hoë bo­me uit­klim om dit af te saag, moet jy jou ver­se­ke­raar laat weet, want nou is daar ’n gro­ter ri­si­ko.

gee ál­le in­lig­ting

“Gee lie­wer te veel in­lig­ting as te min”, raai El­mie men­se aan.“Dit is nie vir die kli­ënt om te be­sluit of ’n me­die­se kon­di­sie re­le­vant is of nie, in­dien dit nie is nie, sal die ver­se­ke­raars dit ig­no­reer.”

Pro­ble­me on­staan by die eis­sta­di­um (ná jou sterf­te) in­dien dit aan die lig kom dat jy nie al­le in­lig­ting aan die ver­se­ke­raar

Gee lie­wer te veel in­lig­ting as te min. Dit is nie vir die kli­ënt om te be­sluit of ’n me­die­se kon­di­sie re­le­vant is of nie. El­mie de Ja­ger

be­kend ge­maak het wat die toe­staan van die po­lis kon be­ïn­vloed het nie.

Wan­neer sul­ke in­lig­ting dan by die die eis­sta­di­um uit­kom, vra die ver­se­ke­raar eer­stens of hul­le in die eer­ste plek die ver­se­ke­ring sou aan­ge­bied het in­dien hul­le van die in­lig­ting ge­weet het toe jy die po­lis uit­ge­neem het en twee­dens, in­dien wel, wat sou die pre­mie dan ge­wees het?

As die ver­se­ke­raar be­sluit hul­le sou nié ver­se­ke­ring aan­ge­bied het as hul­le des­tyds van die be­trok­ke in­lig­ting ge­weet het nie, sal hul­le nie e­ni­ge eis teen die po­lis uit­be­taal nie. Dit be­te­ken jou ge­lief­des kry niks, maak nie saak of jy al die maan­de­lik­se paai­e­men­te be­taal het nie. Hul­le sal ook niks van daar­die geld kry nie. In­dien die ver­se­ke­raar be­sluit hul­le sou wel die ver­se­ke­ring aan­ge­bied het al het hul­le des­tyds die in­lig­ting ge­had, maar teen ’n ho­ër pre­mie, sal hul­le ’n la­er be­drag uit­be­taal.

Re­nei Kru­ger van Atlantis bui­te Kaap­stad is die ma van drie dog­ters. Haar man, B­rent, is in Ju­nie ver­le­de jaar in ’n skiet­voor­val dood na­dat hy hul­le dog­ter­tjie by die crè­che gaan af­laai het. Toe Re­nei teen sy le­wens­po­lis wou eis, het die ver­se­ke­raar, Old Mu­tu­al, aan­vank­lik ge­wei­er om die eis uit te be­taal, want B­rent het nooit dui­de­lik ge­maak dat hy ’n di­a­beet is nie.

Re­nei het die saak nie daar ge­los nie, want vol­gens haar het haar man glad nie aan di­a­be­tes ge­ly nie, maar het sy dok­ter hom slegs aan­be­veel om ge­sond te eet en te oe­fen. Boon­op het B­rent nie weens hoë bloed­druk of di­a­be­tes ge­sterf nie, maar van ’n koe­ël­wond, het Re­nei aan die dag­blad Beeld ge­sê. Ná sy dood het sy geen in­kom­ste ge­had nie en het staat­ge­maak op die uit­be­ta­ling van die po­lis.

Sy het Old Mu­tu­al se be­sluit teen­ge­staan en sy moes ver­de­re me­die­se in­lig­ting aan ’n aan­ge­we­se dok­ter ver­skaf vir Old Mu­tu­al om die eis te her­oor­weeg. Hul­le het ná her­oor­we­ging van dié nu­we me­die­se in­lig­ting be­sluit om die vol­le eis aan Re­nei uit te be­taal.

Jill Har­rot* was nie so ge­luk­kig nie. Sy het ook ’n be­sluit van haar man se ver­se­ke­raar teen­ge­staan na­dat hul­le be­sluit het om nie die eis teen sy po­lis uit te be­taal nie. Jill se man, F­red­die*, is in 2013 aan ’n hart­aan­val dood. Die ver­se­ke­raar het ná sy dood dok­ters­ver­slae aan­ge­vra. Ná ’n on­der­soek het dit aan die lig ge­kom dat hy ’n paar jaar voor­dat hy die le­wens­dek­king uit­ge­neem het, ’n dok­ter be­soek het oor hart­klop­pings, bors­pyn en hoë bloed­druk.

Hy het me­di­ka­sie ont­vang, maar ná ’n paar maan­de op­ge­hou om dit te ge­bruik. Die ver­se­ke­raar het ge­sê F­red­die het dié be­lang­ri­ke in­lig­ting van hul­le weer­hou en dat hul­le die eis daar­om nie sou uit­be­taal nie, want dit hou di­rek ver­band met die oor­saak van sy dood.

Jill sê sy het geen i­dee ge­had dat F­red­die nie hier­die be­lang­ri­ke in­lig­ting aan die ver­se­ke­raar be­kend ge­maak het nie en sy kan ook nie ver­staan waar­om hy stil ge­bly het daar­oor nie.“Ek het in­tus­sen my eie le­wens­dek­king met my fi­nan­si­ë­le raad­ge­wer be­spreek, want ek wil 100% se­ker wees só iets sal my kin­ders nie oor­kom wan­neer ek een­dag sterf nie,”sê sy.

DIE FYNSKRIF

Men­se word dik­wels ge­waar­sku om be­dag te wees op die“fynskrif”van ’n po­lis of ver­se­ke­rings­kon­trak­te. El­mie ver­dui­de­lik dit is be­lang­ri­ke be­pa­lings waar­op jy moet let voor­dat jy ’n kon­trak on­der­te­ken. Fynskrif be­hoort ge­ïn­ter­pre­teer te word as daar­die be­pa­lings waar­op jy be­son­der fyn moet let en waar­van die om­vang be­hoor­lik ver­staan en in ag ge­neem moet word om te ver­se­ker dat jy geen on­aan­ge­na­me ver­ras­sings kry wan­neer jy jou eis in­dien nie.

Een só ’n voor­beeld is ’n uit­slui­tings­klou­su­le. Dis die toe­stan­de wat nie deur jou ver­se­ke­ring ge­dek word nie of in wat­ter ge­val­le jou ver­se­ke­ring nié sal uit­be­taal nie. Baie ver­se­ke­raars be­skerm hul­self in die fynskrif van die po­lis­kon­trak teen dood weens“on­wet­ti­ge”op­tre­de of selfs spe­si­fiek die ge­bruik van al­ko­hol. Jy hoef nie dronk te wees nie. As jy by­voor­beeld oor die wet­li­ke perk is ter­wyl jy in ’n mo­tor­on­ge­luk sterf, kan die ver­se­ke­raar wei­er om die po­lis uit te be­taal. Baie po­lis­se be­vat ook ’n“self­moord-klou­su­le”wat dit dui­de­lik maak dat hul­le nie sal uit­be­taal in­dien jou dood deur self­moord ver­oor­saak word nie.

Vir hoe­veel moet ek ver­se­ker?

Hier moet jy kyk na ver­al twee goed: Hoe­veel sal dit kos om jou skuld af te be­taal, en hoe­veel sal jou af­hank­li­kes no­dig hê om hul hui­di­ge leef­styl te hand­haaf as jy nie meer daar is nie.

Ont­hou, as jou le­wens­po­lis met dood uit­be­taal, kan dit oor ’n jaar of oor ses­tig jaar ge­beur. Jou po­lis moet dus met ver­loop van tyd ver­hoog. Uit­be­ta­ling van R1 mil­joen klink dalk nou na baie geld, maar wat van oor 20 jaar? Dit sal min­der werd wees na aan­pas­sing van in­fla­sie.

Be­taal ’n le­wens­po­lis al­tyd as en­kel­be­drag uit?

’n En­kel­be­drag sal jou be­guns­tig­des help met die on­mid­del­li­ke uit­ga­wes ná jou dood, maar wat van die ja­re daar­na? Dít is waar ’n in­kom­ste-doods­voor­deel be­lang­rik is. Dit be­taal maan­de­lik­se paai­e­men­te aan jou ge­sin of die be­guns­tig­des uit om hul­le fi­nan­si­eel te help. ’n Kom­bi­na­sie van dié twee op­sies sal help dat jou af­hank­li­kes ver­sorg is da­de­lik na jou dood, en ook maan­de en selfs ja­re daar­na. *S­kuil­naam

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.